Luís Campos Rodrigues (ENT) participarà en la nova trobada del projecte NATURVATION, que inclourà les reunions de coordinació, assemblea general i de preparació de les sessions URIP (Urban-Regional Innovation Partnerships) a desenvolupar l’any 2019 i 2020. L’esdeveniment tindrà lloc a Lund i a Malmö entre els dies 25 i 27 de setembre de 2019.
En aquesta trobada s’incidirà, entre altres punts, en l’estat i el progrés dels diversos grups de treball, la preparació de l’ùltim any del projecte (2020) i la presentació de diferents eines desenvolupades i resultats obtinguts (p.e., Urban Nature Atlas, Naturvation Index, Business Exhibition, etc.).
El projecte NATURVATION està format per un consorci de 14 institucions liderat per la Universitat de Durham. L’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona i ENT Environment and Management són els socis locals de Barcelona. Entre els seus objectius principals, NATURVATION pretén contribuir a la millora del coneixement sobre NBS en l’àmbit urbà, considerant aspectes com l’anàlisi d’aspectes innovadors, els reptes de sostenibilitat urbana i el paper de diversos agents institucionals i de la societat civil en aquest procés.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Web del projecte NATURVATION[/link]Luís Campos Rodrigues (ENT) participará en el nuevo encuentro del proyecto NATURVATION, que incluirá las reuniones de coordinación, asamblea general y de preparación de las sesiones Uripa (Urban-Regional Innovation Partnerships) a desarrollar en el año 2019 y 2020. El evento tendrá lugar en Lund y Malmö entre los días 25 y 27 de septiembre de 2019.
En este encuentro se incidirá, entre otros puntos, en el estado y el progreso de los diversos grupos de trabajo, la preparación del ultimo año del proyecto (2020) y la presentación de diferentes herramientas desarrolladas y resultados obtenidos (pe, Urban Nature Atlas, Naturvation Index, Business Exhibition, etc.).
El proyecto NATURVATION está formado por un consorcio de 14 instituciones liderado por la Universidad de Durham. El Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales (ICTA) de la Universidad Autónoma de Barcelona y ENT Environment and Management son los socios locales de Barcelona. Entre sus objetivos principales, NATURVATION pretende contribuir a la mejora del conocimiento sobre NBS en el ámbito urbano, considerando aspectos como el análisis de aspectos innovadores, los retos de sostenibilidad urbana y el papel de diversos agentes institucionales y de la sociedad civil en este proceso.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Web del proyecto NATURVATION[/link]Luís Campos Rodrigues (ENT) will attend the next coordination meeting and general assembly of the European project H2020 – NATure-based URban innoVATION (NATURVATION). The event will take place in Lund and Malmö (Sweden) on the 25th-27th of September.
This meeting presents among its main objectives the discussion about the status and progress of the various project work groups, the preparation of the last year of the project (2020) and the presentation of different tools developed and results obtained (eg, Urban Nature Atlas, Naturvation Index, Business Exhibition, etc.).
NATURVATION is made up of a consortium of 14 institutions led by the University of Durham. The Institute of Environmental Science and Technology (ICTA) of the Autonomous University of Barcelona and ENT Environment and Management are the local partners of Barcelona. Among its main objectives, NATURVATION aims to contribute to the improvement of knowledge about NBS in the urban environment, considering aspects such as the analysis of innovative aspects, the challenges of urban sustainability and the role of various institutional agents and civil society in this process.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]NATURVATION website[/link]