Sergio Sastre (ENT) juntament amb Óscar Carpintero (Univ. Valladolid) i Pedro Lomas (ICTA-UAB) han finalitzat el seu estudi sobre les pressions ambientals derivades del comerç entre les Comunitats Autònomes espanyoles en el període 1996-2010.
A partir de la base de dades realitzada en el marc d’un projecte anterior els autors aborden com el comerç a nivell subestatal implica un trasllat de pressions ambientals entre regions, semblant en quantitat al que es produeix en el comerç internacional. Els resultats conclouen que el comerç de biomassa (aliments, fusta, etc), minerals de construcció i electricitat són els productes on es troben els majors desequilibris i fonts de pressió entre regions. En particular, Castella-la Manxa, Castella Lleó i Múrcia, van ser les grans damnificades en termes ambientals durant el boom immobiliari experimentat entre 1996 i 2007. La publicació s’espera que vegi la llum el 2017.

sergio grafic
* Balanços físics comercials transregionals acumulats de minerals no metàl·lics. Unitats: mil tonelades.
* Nota: La xifra cobreix el 90% dels fluxos totals entre 1996 i 2010. F, From; T, A. Codis de regió: AN, Andalusia; AR, Aragó; AS, Astúries; BI, Illes Balears; CI, Illes Canàries; CN, Cantàbria; CL, Castella-Lleó; CM, Castella-La Manxa; CT, Catalunya; VL, València; EX, Extremadura; GL, Galícia; MD, Madrid; MR; Múrcia; NV, Navarra; BC, Euskadi; RJ, La Rioja.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]

Sergio Sastre (ENT) junto a Óscar Carpintero (Univ. Valladolid) y Pedro Lomas (ICTA-UAB) han finalizado su estudio sobre las presiones ambientales derivadas del comercio entre las Comunidades Autónomas españolas en el periodo 1996-2010.
A partir de la base de datos realizada en el marco de un proyecto anterior los autores abordan cómo el comercio a nivel subestatal acarrea un traslado de presiones ambientales entre regiones, similar en cantidad al que se produce en el comercio internacional. Los resultados concluyen que el comercio de biomasa (alimentos, madera, etc), minerales de construcción y electricidad son los productos donde se encuentran los mayores desequilibrios y fuentes de presión entre regiones. En particular, Castilla La Mancha, Castilla León y Murcia, fueron las grandes damnificadas en términos ambientales durante el boom inmobiliario experimentado entre 1996 y 2007. La publicación se espera que vea la luz en 2017.

sergio grafic
* Balances físicos comerciales transregionales acumulados de minerales no metálicos. Unidades: mil toneladas.
* Nota: La cifra cubre el 90% de los flujos totales entre 1996 y 2010. F, From; T, A. Códigos de región: AN, Andalucía; AR, Aragón; AS, Asturias; BI, Islas Baleares; CI, Islas Canarias; CN, Cantabria; CL, Castilla-León; CM, Castilla-La Mancha; CT, Cataluña; VL, Valencia; EX, Extremadura; GL, Galicia; MD, Madrid; MR; Murcia; NV, Navarra; BC, Euskadi; RJ, La Rioja.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]