L’Agència de Residus de Catalunya ha encarregat a ENT el projecte “Anàlisi evolutiva de la qualitat del compost”. El principal objectiu del projecte és presentar d’una manera gràfica l’evolució de les dades disponibles a l’ARC sobre de la qualitat del compost produït a les plantes de compostatge de Catalunya, corresponents al període comprès entre 2010 i 2014.
En concret, es pretén mostrar sobretot les següents variables: percentatge d’impropis trobats a la FORM; conductivitat elèctrica; test d’auto-escalfament; presència de metalls pesants; matèria orgànica total; potassi; fòsfor; i nitrogen total.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]La Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha encargado a ENT el proyecto “Análisis evolutivo de la calidad del compost”. El principal objetivo del proyecto es presentar de una manera gráfica la evolución de los datos disponibles en la ARC sobre la calidad del compost producido en las plantas de compostaje de Cataluña, correspondientes al período comprendido entre 2010 y 2014.
En concreto, se pretende mostrar todas las siguientes variables: porcentaje de impropios encontrados en la FORM; conductividad eléctrica; test de auto-calentamiento; presencia de metales pesados; materia orgánica total; potasio; fósforo; y nitrógeno total.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]