La Fundació ENT participarà en el projecte “Crisi i reestructuració dels espais turístics del litoral espanyol” (CSO2015-64468-P) sota el lideratge de la Universitat de les Illes Balears amb diversos altres socis. El projecte està finançat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat mitjançant el Programa estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica d’Excel·lència.
El litoral turístic espanyol ha estat un dels espais principals en l’últim cicle financer-immobiliari expansiu, concentrant tensions socials, urbanístiques i ambientals.
Enfront de la crisi i per remuntar, agents polítics i econòmics han aprofundit el gir neoliberal combinant programes d’austeritat amb polítiques de privatització i mercantilització. En els àmbits costaners aquestes últimes passen per la potenciació i reestructuració turística mitjançant la renovació de ciutats i resorts, transformacions portuàries, i explotació d’espais naturals i platges. Per aquest camí, a la crisi financera se suma la crisi ecològica derivada del metabolisme urbà-industrial.
El principal objectiu d’aquest projecte serà analitzar els processos de transformació del litoral espanyol, mitjançant estudi de casos a Balears, Canàries, Costa del Sol, Costa Brava, Barcelona i València. Per a això es planteja una proposta transdisciplinar que posi especial atenció en espais turístics madurs afectats per iniciatives de renovació, creixement i dotació de noves infraestructures.
Concretament, s’analitzaran les polítiques, planejament i mecanismes de governança que directament o indirectament han afectat al turisme en el conjunt de les àrees litorals durant l’actual crisi. S’estudiaran diversos projectes urbanístics, aprovats, iniciats o abandonats en enclavaments turístics de sol i platja durant la crisi, així com els canvis que reflecteixen aquests projectes quant a la seva propietat, usos del sòl i oferta turística potencial. Així mateix, s’analitzarà la incorporació de nous espais a la mercantilització turística i derivat de l’anterior, la (in) compatibilitat d’aquests nous usos amb altres sectors (p.ex. pesquer), espais (pe barris costaners, zones portuàries, àrees naturals); i dinàmiques socio-ecològiques (p.ex. metabolisme social). Finalment, s’examinaran els efectes de la crisi en el treball i en el teixit corporatiu que actua a les zones turístiques.
Es pretén evidenciar les tensions i contradiccions entre el litoral exhaust d’excessos desenvolupistes i les propostes postcrisi procedents de diferents administracions públiques i agents privats.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]La Fundació ENT participará en el proyecto “Crisis y reestructuración de los espacios turísticos del litoral español” (CSO2015-64468-P) bajo el liderazgo de la Universidad de las Illes Balears junto con otros socios. El proyecto está financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad en el marco del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia.
El litoral turístico español ha sido uno de los espacios principales en el último ciclo financiero-inmobiliario expansivo, concentrando tensiones sociales, urbanísticas y ambientales.
Frente a la crisis y para remontarla, agentes políticos y económicos han ahondado el giro neoliberal combinando programas de austeridad con políticas de privatización y mercantilización. En los ámbitos costeros éstas últimas pasan por la potenciación y reestructuración turística mediante la renovación de ciudades y resorts, transformaciones portuarias, y explotación de espacios naturales y playas. Por esta senda, a la crisis financiera se suma la crisis ecológica derivada del metabolismo urbano-industrial.
El principal objetivo de este proyecto será analizar los procesos de transformación del litoral español, mediante estudio de casos en Baleares, Canarias, Costa del Sol, Costa Brava, Barcelona y Valencia. Para ello se plantea una propuesta transdisciplinar que ponga especial atención en espacios turísticos maduros afectados por iniciativas de renovación, crecimiento y dotación de nuevas infraestructuras.
Concretamente, se analizarán las políticas, planeamiento y mecanismos de gobernanza que directa o indirectamente han afectado al turismo en el conjunto de las áreas litorales durante la actual crisis. Se estudiarán diversos proyectos urbanísticos, aprobados, iniciados o abandonados en enclaves turísticos de sol y playa durante la crisis, así como los cambios que reflejan estos proyectos en cuanto a su propiedad, usos del suelo y oferta turística potencial. Así mismo, se analizará la incorporación de nuevos espacios a la mercantilización turística y derivado de lo anterior, la (in)compatibilidad de estos nuevos usos con otros sectores (p.ej. pesquero), espacios (p.e. barrios costeros, zonas portuarias, áreas naturales); y dinámicas socio-ecológicas (p.ej. metabolismo social). Finalmente, se examinarán los efectos de la crisis en el trabajo y en el tejido corporativo que actúa en las zonas turísticas.
Se pretende evidenciar las tensiones y contradicciones entre el litoral exhausto de excesos desarrollistas y las propuestas postcrisis procedentes de distintas administraciones públicas y agentes privados.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]ENT Foundation will participate in the project “Crisis and restructuring of tourist areas of the Spanish coast” (CSO2015-64468-P) under the leadership of the University of the Balearic Islands with several other partners. The project is funded by the Ministry of Economy and Competitiveness through the National Program for the Promotion of Scientific and Technical Excellence.
The financial real-estate boom was particularly explosive in the Spanish tourist coast. Accordingly, several social, urban and environmental conflicts and tensions resulting from the boom and the ulterior crisis are placed there.
With the burst of the housing bubble and the economic collapse, political and economic actors have deepened the neoliberal turn as a strategy to adress the crisis, combining austerity programs with privatization and commodification policies. In the case of coastal environments, the aforementioned policies have consisted in boosting and restructuring tourism by means of renewing tourist cities and resorts, port transformations, and exploitation of natural areas and beaches. Furthermore, the ecological crisis resulting from urban-industrial metabolism should be added to the financial crisis.
The main objective of this project is to analyse the processes of transformation of the Spanish coast, through case studies in the Balearic Islands, Costa del Sol, Barcelona and Valencia. This requires a cross-disciplinary proposal to examine mature tourist areas under policies such as: renewal and urban and infrastructural development.
Specifically, the project will analyse policies, planning and governance mechanisms that have directly or indirectly affected tourism in the coastal areas during the current crisis. Planned, initiated or abandoned urban development projects within the sea and sun spots will be studied, as well as changes in ownership, and potential land-use and tourism supply. Also, the insertion of new spaces for tourism commodification will be analysed. In this respect, the following aspects will be developed: the (in)compatibility of these new uses with other sectors (e.g. fishing), spaces (e.g. coastal areas, port areas, natural areas); and its socio-ecological dynamics (e.g. social metabolism). Finally, the impacts of the crisis on the workforce and corporations that operate in tourist areas will be examined (particularly the relationship between tourism and financialization).
The project aims to show the tensions and contradictions between the historical coastal over-development in Spain and the developmentalist post-crisis policies deployed by the State and private actors.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]