Els propers dies 3, 16 i 30 de novembre, se celebrarà un nou curs d’optimització serveis de recollida de residus, organitzat pel COAMB. Ignasi Puig (ENT) en serà un dels ponents. Les inscripcions ja estan obertes.
“Optimització de serveis de recollida de residus: Sistemes d’identificació de l’usuari i pagament per generació”. Aquest és el títol del nou curs que organitza el COAMB. Ignasi Puig impartirà una formació titulada “Introducció al pagament per generació (PxG). Introducció a les taxes municipals. Definició de taxes. Sistemes de càlcul i seguiment de la generació de residus. Exemples de càlcul i disseny de taxes de Pagament per Generació. Exemples locals i internacionals”.
Els resultats dels sistemes tradicionals de recollida de residus han arribat a un llindar pel que fa la participació ciutadana i els nivells de recollida selectiva. Els reptes que plantegen els nous objectius europeus i catalans, doncs, requereixen de l’aplicació de nous instruments per tal de superar aquests llindars.
Els sistemes de recollida porta a porta, que ja han demostrat reduir l’anonimat del usuaris i potenciar la seva col·laboració, són una de les opcions, però també comencen a aparèixer nous sistemes que permeten fer un seguiment dels usuaris i de les seves pràctiques de gestió, tant en models porta a porta com en sistemes en contenidors. Aquests sistemes, a més, permeten anar un pas més enllà i adaptar el cost de la tarifa de residus de cada usuari en funció de la seva contribució en quantitat de residus generada i en la seva participació en la recollida selectiva (Pagament per Generació).
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Consultar programa[/link] [link]Inscripcions[/link] Los próximos días 3, 16 y 30 de noviembre, se celebrará un nuevo curso de optimización servicios de recogida de residuos, organizado por el COAMB. Ignasi Puig (ENT) será uno de los ponentes. Las inscripciones ya están abiertas.
“Optimización de servicios de recogida de residuos: Sistemas de identificación del usuario y pago por generación”. Este es el título del nuevo curso que organiza el COAMB. Ignasi Puig impartirá una formación titulada “Introducción al pago por generación (PxG). Introducción a las tasas municipales. Definición de tasas. Sistemas de cálculo y seguimiento de la generación de residuos. Ejemplos de cálculo y diseño de tasas de Pago por Generación. Ejemplos locales e internacionales “.
Los resultados de los sistemas tradicionales de recogida de residuos han llegado a un umbral en lo que respecta a la participación ciudadana y los niveles de recogida selectiva. Por ello, los retos que plantean los nuevos objetivos europeos y catalanes requieren de la aplicación de nuevos instrumentos para superar estos umbrales.
Los sistemas de recogida puerta a puerta, que ya han demostrado reducir el anonimato de los usuarios y potenciar su colaboración, son una de las opciones, pero también comienzan a aparecer nuevos sistemas que permiten hacer un seguimiento de los usuarios y de sus prácticas de gestión, tanto en modelos puerta a puerta como en sistemas en contenedores. Estos sistemas, además, permiten ir un paso más allá y adaptar el coste de la tarifa de residuos de cada usuario en función de su contribución en cantidad de residuos generada y en su participación en la recogida selectiva (Pago por Generación).
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Consultar programa[/link] [link]Inscripcions[/link]