Es publica l’article de Lydia Chaparro (ENT-MedReAct) al número 421 de la revista The Parliament Magazine, titulat “Making the Common Fisheries Policy a reality means ending overfishing”.
Dins d’una secció especial de The Parliament Magazine dedicada a la política pesquera i en la qual han participat membres destacats del Comitè de Pesca del Parlament Europeu, entre ells Alain Càdec, Linnea Engström, Gabriel Mato i Renata Briano, ENT ha escrit un article en el que posa de relleu el compromís vinculant de la política pesquera per a posar fi a la sobrepesca. Primer pas essencial per recuperar les poblacions de peixos a nivells sostenibles, aconseguir un medi marí saludable, pesqueries rendibles i comunitats costaneres viables.
L’article també destaca la importància dels plans plurianuals per a les pesqueries de la UE, especialment el Pla del Mar Bàltic actualment en discussió, ja que tenen el propòsit de minimitzar la presa de decisions basada en interessos a curt termini i maximitzar la probabilitat de una pesca sostenible, així com la necessitat d’establir possibilitats de pesca que no excedeixin les recomanacions científiques.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Accés a l’article[/link] [link]Revista completa[/link]Se publica el artículo de Lydia Chaparro (ENT-MedReAct) en el número 421 de la revista The Parliament Magazine, titulado “Making the Common Fisheries Policy a reality means ending overfishing”.
Dentro de una sección especial de The Parliament Magazine dedicada a la política pesquera y en la que han participado miembros destacados del Comité de Pesca del Parlamento Europeo, entre los cuales Alain Cadec, Linnéa Engström, Gabriel Mato y Renata Briano, ENT ha escrito un artículo en el que pone de relieve el compromiso vinculante de la política pesquera para poner fin a la sobrepesca. Primer paso esencial para recuperar las poblaciones de peces a niveles sostenibles, lograr un medio marino saludable, pesquerías rentables, y comunidades costeras viables.
El artículo también destaca la importancia de los Planes Plurianuales para las pesquerías de la UE, en especial el Plan del Mar Báltico actualmente en discusión, puesto que tienen el propósito de minimizar la toma de decisiones basada en intereses a corto plazo y maximizar la probabilidad de una pesca sostenible, así como la necesidad de establecer posibilidades de pesca que no excedan las recomendaciones científicas.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Acceso al artículo[/link] [link]Revista completa[/link]“Making the Common Fisheries Policy a reality means ending overfishing”, article from Lydia Chaparro (ENT-MedReAct) in  The Parliament Magazine Issue 421.
ENT has written an article highlighting the binding commitment of the Common Fisheries Policy (CFP) to end overfishing in a special issue of The Parliament Magazine dedicated to fisheries policy, in which some of the leading members of the Committee on Fisheries of the European Parliament, like Alain Cadec, Linnéa Engström, Gabriel Mato and Renata Briano have participated. This is a first step for restoring fish stocks, achieving a healthy marine environment, profitable fisheries, and viable coastal communities.
The article also states the importance of putting multi-annual plans (MAPs) in place for different regions and fisheries in the EU, for the purpose of moving beyond the short-term decision-making for each year’s fishing limits, and achieving sustainable fishing for the long-term. As well as the need to establish fishing opportunities not exceeding scientific recommendations.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Access to the article[/link] [link]Full magazine[/link]