Publicat l’article de Lydia Chaparro al número 89 de la revista El Ecologista, titulat “Els plans plurianuals de gestió pesquera”.
L’article parla sobre el grau d’explotació de les pesqueries europees i de com s’ha arribat a aquesta situació, però destaca sobretot les oportunitats existents per a posar fre a la sobrepesca i la pèrdua de rendibilitat de les pesqueries europees. Una de les millors vies per aconseguir aquest canvi de rumb és l’establiment de límits de pesca en línia amb les recomanacions científiques i la creació de plans plurianuals de gestió a llarg termini, aspecte central de l’article.
Els plans plurianuals (així com els plans de cogestió) són sistemes de gestió a llarg termini que tenen el propòsit de reduir la presa de decisions basada en interessos a curt termini i de maximitzar la probabilitat de pràctiques pesqueres sostenibles. En ells s’estableixen objectius clars per a la gestió de poblacions concretes i, al seu torn, actuen com un ampli paraigua en el qual es poden incloure mesures transversals basades en el principi de precaució.
L’article conclou que en els propers anys, no només per l’obligació legal de restablir les poblacions de peixos a nivells sostenibles, sinó per l’impuls de nous sistemes de governança cada vegada més participatius, és previsible que a l’Estat espanyol, i especialment al llarg de la conca Mediterrània, es vagin desenvolupant nous plans de (co)gestió per tal de garantir una pesca viable i responsable.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Accés a l’article[/link] [link]Article en PDF[/link]Publicado el artículo de Lydia Chaparro en el número 89 de la revista El Ecologista, titulado “Los planes plurianuales de gestión pesquera”.
El artículo habla sobre el grado de explotación de las pesquerías europeas y de cómo se ha llegado a esta situación, pero destaca sobre todo las oportunidades existentes para poner freno a la sobrepesca y a la pérdida de rentabilidad de las pesquerías europeas. Una de las mejores vías para lograr este cambio de rumbo es el establecimiento de límites de pesca en línea con las recomendaciones científicas y la creación de planes plurianuales de gestión a largo plazo, aspecto central del artículo.
Los planes plurianuales (así como los planes de cogestión) son sistemas de gestión a largo plazo que tienen el propósito de reducir la toma de decisiones basada en intereses cortoplacistas y de maximizar la probabilidad de prácticas pesqueras sostenibles. En ellos se establecen objetivos claros para la gestión de poblaciones concretas y, a su vez, actúan como un amplio paraguas en el que se pueden incluir medidas transversales basadas en el principio de precaución.
El artículo concluye que en los próximos años, no sólo por la obligación legal de restablecer las poblaciones de peces a niveles sostenibles, sino por el impulso de nuevos sistemas de gobernanza cada vez más participativos, es previsible que en el Estado español, y en especial a lo largo de la cuenca Mediterránea, se vayan desarrollando nuevos planes de (co)gestión con el fin de garantizar una pesca viable y responsable.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Acceso al artículo[/link] [link]Artículo en PDF[/link]