Jaume Freire (ENT) ha publicat un nou article sobre eficiència energètica a Journal of Cleaner Production. L’article, titulat “The influence of energy efficiency on other natural resources use: An input-output perspective” (La influència de l’eficiència energètica en l’ús d’altres recursos naturals: una perspectiva d’input-output) també està escrit per David Font.
Les millores en l’eficiència energètica redueixen els costos dels serveis energètics i, en algunes circumstàncies, augmenten els ingressos disponibles. Això genera un augment addicional del consum de béns i serveis que necessiten energia addicional per a ser produïts, distribuïts i consumits. Aquest efecte es coneix com a efecte de rebot indirecte en la literatura. No obstant això, més enllà d’aquest increment addicional del consum global d’energia, també hi ha una variació en l’ús d’altres recursos naturals a causa del mateix mecanisme. Aquest efecte, que anomenem efecte de rebot creuat directe i indirecte, generalment no és considerat per l’acadèmia ni per la formulació de polítiques en dissenyar i implementar polítiques energètiques. Aquesta investigació conceptualitza aquest efecte, desenvolupa una metodologia per a la seva estimació i proporciona estimacions per a l’economia espanyola. Els resultats mostren que una eficiència energètica a les llars podria augmentar l’ús de minerals i aigua, alhora que es redueix l’ús d’energia, combustibles fòssils i minerals metàl·lics a Espanya. No obstant això, aquestes reduccions són inferiors a les esperades des d’una perspectiva d’input-output, el que condueix a efectes rebot creuats positius directes i indirectes: entre el 64,6% i el 74,7% per a l’energia (equivalent a l’efecte rebot directe i indirecte); 48% -63% per als combustibles fòssils. 84% -89% per als minerals metàl·lics; retrocés per als minerals no metàl·lics (147% -134%) i extrems per a l’aigua (1191% -1.628%).
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Enllaç a l’article[/link]

Jaume Freire (ENT) ha publicado un nuevo artículo sobre eficiencia energética en Journal of Cleaner Production. El artículo, titulado “The influence of energy efficiency on other natural resources use: An input-output perspective” (La influencia de la eficiencia energética en el uso de otros recursos naturales: una perspectiva de input-output) también está escrito por David Font.
Las mejoras en la eficiencia energética reducen los costes de los servicios energéticos y, en algunas circunstancias, aumentan los ingresos disponibles. Esto genera un aumento adicional del consumo de bienes y servicios que necesitan energía adicional para ser producidos, distribuidos y consumidos. Este efecto se conoce como efecto de rebote indirecto en la literatura. Sin embargo, más allá de este incremento adicional del consumo global de energía, también existe una variación en el uso de otros recursos naturales debido al mismo mecanismo. Este efecto, que denominamos efecto de rebote cruzado directo e indirecto, generalmente no es considerado por la academia ni por la formulación de políticas al diseñar e implementar políticas energéticas. Esta investigación conceptualiza este efecto, desarrolla una metodología para su estimación y proporciona estimaciones para la economía española. Los resultados muestran que una eficiencia energética en los hogares podría aumentar el uso de minerales y agua, al tiempo que se reduce el uso de energía, combustibles fósiles y minerales metálicos en España. Sin embargo, estas reducciones son inferiores a las esperadas desde una perspectiva de input-output, lo que conduce a efectos rebote cruzados positivos directos e indirectos: entre el 64,6% y el 74,7% para la energía (equivalente al efecto rebote directo e indirecto); 48% -63% para los combustibles fósiles. 84% -89% para los minerales metálicos; retroceso para los minerales no metálicos (147% -134%) y extremos para el agua (1191% -1628%).
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Enlace al artículo[/link]Jaume Freire (ENT) has published a new article about energy efficiency and the rebound effect in the Journal of Cleaner Production. The article entitled “The influence of energy efficiency on other natural resources use: An input-output perspective” is also written by David Font.
Energy efficiency improvements reduce the costs of energy services, and in some circumstances, increase the available income. This generates an additional increase of consumption of goods and services that need additional energy to be produced, distributed and consumed. This effect is known as the indirect rebound effect in the literature. However, beyond this additional increase of global energy consumption, there is also a variation of the use of other natural resources due to the same mechanism. This effect, which we label as the direct and indirect cross rebound effect, is generally not considered by academia nor policy-making when designing and implementing energy policies. This research conceptualizes this effect, develops a methodology for its estimation and provides estimates for the Spanish economy. Results show that an energy efficiency in households could increase the use of minerals and water, while reducing the use of energy, fossil fuels and metal ores in Spain. These reductions, however, are lower than the expected ones from an input-output perspective, leading to positive direct and indirect cross rebound effects: between 64.6% and 74.7% for energy (equivalent to direct and indirect rebound effect); 48%–63% for fossil fuels. 84%–89% for metal ores; backfire for non-metallic minerals (147%–134%) and extreme backfire for water (1191%–1628%).
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Link to the article[/link]

Leave a Reply