La revista Ecologia Política va celebrar els seus 25 anys el passat 11 de de març de 2016 amb un esdeveniment especial a l’Espai contrabans d’Edicions Pol·len (Barcelona). Com a part de la celebració, Joan Martínez Alier va parlar sobre la història de la revista i la seva fundació; Ignasi Puig va explicar el període en què la Fundació ENT es va fer càrrec de la revista després del número 30; Santiago Gorostiza va presentar l’edició especial #50, que tracta d’oferir molts estudiosos i diferents revistes d’ecologia política junts, i es va referir als problemes relacionats amb els canvis i millores recents; i Mariana Walter va informar a l’audiència sobre el proper número 51. Més de 60 persones dels moviments socials, organitzacions no governamentals i institucions acadèmiques interessades en l’ecologia política i moltes persones que van col·laborar en diferents períodes amb la revista es van unir a nosaltres per celebrar l’edició especial #50 i el nostre 25è aniversari.
La revista Ecologia Política també té previst organitzar altres esdeveniments per a la celebració del seu número 50 a Madrid, per tal d’obtenir una major audiència i col·laborar amb diferents iniciatives i editorials. A més, com a part dels esdeveniments de difusió que organitzem per a la celebració del número 50, actualment estem realitzant una campanya, en la qual un nou subscriptor pot donar una altra subscripció gratis a qualsevol persona que ell o ella vulgui (per a més informació veure: www.ecologiapolitica.info).
En els últims temps, tot l’equip de la revista també ha estat fent un esforç per diverses millores més. Especialment amb la nova pàgina web, les visites a la qual s’han duplicat des del seu llançament al desembre de 2015. Ara, a la nostra pàgina web, l’accés als números anteriors d’Ecologia Política és molt més fàcil (també en format pdf). S’ha convertit en més fàcil d’usar, compartir i difondre a altres persones que puguin estar-hi interessades. A més, els lectors interessats poden trobar ara cada número de la revista a Dialnet i cercar autors i articles per separat.
Mentrestant, també estem col·laborant amb un grup de lectura d’Ecologia Política a Barcelona i treballem amb la intenció d’arribar a una àmplia gamma de persones de parla hispana de diferents països mitjançant la distribució de la revista a conferències internacionals, com el Congrés Llatinoamericà d’Ecologia Política de Xile, el Congrés Internacional de Patrimoni, Territori i Bon Viure a Chiapas, ENTITLE Undisciplined Environments conference a Estocolm, Conferència AAG a San Francisco, i en altres espais de debats polítics i mediambientals.
El proper número 51 de la revista se centrarà en la “Ecologia política a Amèrica Llatina”, i que ja ha despertat gran atenció amb un gran nombre de propostes d’articles de diferents països d’Amèrica Llatina. El número serà publicat a finals de juny de 2016, i esperem que es difongui àmpliament a Amèrica Llatina. Els editors convidats per al proper número són Gustavo García López, Mariana Walter i Marien González Hidalgo, especialistes en una varietat de temes de l’ecologia política a diferents països de Llatinoamèrica.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Web Ecología Política[/link]La revista Ecología Política celebró sus 25 años el 11 de de marzo de 2016 con un evento especial en el Espai Contrabandos de los Edicions Polen (Barcelona). Como parte de la celebración, Joan Martínez Alier habló sobre la historia de la revista y la forma en que se fundó; Ignasi Puig explicó el período en el que la Fundació ENT se hizo cargo de la realización de la revista después del número 30; Santiago Gorostiza presentó la edición especial #50, que trata de ofrecer muchos estudiosos y diferentes revistas de ecología política juntos, y se refirió a los problemas relacionados con los cambios y mejoras recientes; y Mariana Walter informó a la audiencia sobre el próximo número 51. Más de 60 personas de los movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas interesadas en la ecología política y muchas personas que colaboraron en diferentes períodos con la revista se unieron a nosotros para celebrar la edición especial #50 y nuestro 25 aniversario.
La revista Ecología Política también tiene previsto organizar otros eventos para la celebración de su número 50 en Madrid, con el fin de obtener una mayor audiencia y colaborar con diferentes iniciativas y editoriales. Además, como parte de los eventos de difusión que organizamos para la celebración del número 50, actualmente estamos realizando una campaña, en la que un nuevo suscriptor puede dar otra suscripción gratis a cualquier persona que él o ella quiera (para más información ver: www.ecologiapolitica.info).
En los últimos tiempos, todo el equipo de la revista también ha estado haciendo un esfuerzo por varias mejoras más. Especialmente con la nueva página web, las visitas a la cual se han duplicado desde su lanzamiento en diciembre de 2015. Ahora, en nuestra página web, el acceso a los números anteriores de Ecología Política es mucho más fácil (también en formato pdf). Se ha convertido en mucho más fácil de usar y fácil de compartir y difundir a otras personas que puedan estar interesadas. Además, los lectores interesados ​​pueden encontrar ahora cada número de la revista en Dialnet y buscar autores y artículos por separado.
Mientras tanto, también estamos colaborando con un grupo de lectura de Ecología Política en Barcelona y trabajamos con la intención de llegar a una amplia gama de personas de habla hispana de diferentes países mediante la distribución de la revista en conferencias internacionales, como el Congreso Latinoamericano de Ecología Política de Chile, el Congreso Internacional de Patrimonio, Territorio y Buen Vivir en Chiapas, ENTITLE Undisciplined Environments conference en Estocolmo, Conferencia AAG en San Francisco, y en otros espacios de debates políticos y medioambientales.
El próximo número 51 de la revista se centrará en la “Ecología política en América Latina”, y que ya ha despertado una gran atención con un gran número de propuestas de artículos de diferentes países de América Latina. El número será publicado a finales de junio de 2016, y esperamos que se difunda ampliamente en América Latina. Los editores invitados para el próximo número son Gustavo García López, Mariana Walter y Marien González Hidalgo, especialistas en una variedad de temas de la ecología política en diferentes países de Latinoamérica.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Web Ecología Política[/link]The journal Ecología Política celebrated its 25th anniversary on 11th of March, 2016, with a special event in Espai Contrabandos of the Pollen Edicions, Barcelona. As part of the celebration, Joan Martínez Alier talked about the history of the journal and how it was founded; Ignasi Puig explained the period in which Fundació ENT took it over and why they were interested in carrying on the journal after the 30th edition; Santiago Gorostiza presented the special issue 50, in which we tried to bring many scholars and different political ecology journals together, and touched upon the issues related to recent changes and improvements; and Mariana Walter informed the audience about the forthcoming 51st edition. More than 60 people from social movements, NGOs and academic institutions interested in political ecology and many people that collaborated in different periods with the journal joined us to celebrate the special issue and our 25th anniversary.
The journal Ecología Política also plans to organize other events for the celebration of its 50th edition  in Madrid in order to gain a greater audience and to collaborate with different initiatives and editorials. Additionally, as part of the dissemination events that we organized for the celebration of  50th edition, we are currently running a campaign, in which a new subscriber can give another subscription for free to any person he or she wants (for more information, please see: www.ecologiapolitica.info).
In the recent period, the entire team of the journal have been making an effort with several improvements as well. Especially with the new webpage, visits to our website (www.ecologiapolitica.info) have more than doubled after its launching in December, 2015.
Now, in our webpage, the access to previous issues of Ecología Política is much easier in pdf format. It has become much more user-friendly and easy to share and disseminate to other people that might be interested in it. Additionally, the interested readers can now find each number of the journal in Dialnet and search for authors and articles also separately.
Meanwhile, we are also collaborating with a reading group on Political Ecology in Barcelona and intend to reach a wide range of Spanish-speaking people from different countries by distributing the journal in international conferences such as the Latin American Congress of Political Ecology in Chile, the International Congress of Patrimony, Territory and Buen Vivir in Chiapas, ENTITLE Undisciplined Environments conference in Stockholm, AAG Conference in San Francisco, and in other spaces of political and environmental debates.
The next issue 51 of the journal will be focusing on the “Political ecology in Latin America”, and it has already drawn a lot of attention with a great number of article proposals from different countries of Latin America. The issue will be published at the end of June, 2016, and we hope to disseminate it widely in Latin American countries. Invited editors for the forthcoming number on Latin America are Gustavo Garcia Lopez, Mariana Walter and Marien Gonzalez Hidalgo who are specialists on a variety of political ecology topics in different countries from Latin America.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Ecología Política Journal[/link]