• Quinze organitzacions ambientals de la Península Ibèrica han mostrat la seva preocupació pel pla de recuperació i gestió de la sardina ibèrica (Sardina pilchardus) que els governs de Portugal i Espanya han presentat a la Comissió Europea.
  • Les organitzacions, entre les que es troba la Fundació ENT, emfatitzen que el pla presentat no reconeix la situació crítica en la que es troba la població de sardina i no proporciona les mesures que permetrien garantir la seva necessària recuperació d’acord amb les dades aportades per la comunitat científica.

Després d’una reunió organitzada a Lisboa pel Consell Internacional per a l’Exploració del Mar (ICES per les sigles en anglès) per avaluar el pla de recuperació i gestió de la sardina ibèrica (Sardina pilchardus), quinze organitzacions de la Península Ibèrica [1] s’han pronunciat sobre l’estat de la sardina ibèrica.
En una carta enviada a la Comissió Europea, les entitats han volgut remarcar que la població de sardina ibèrica en aigües atlàntiques peninsulars, de gran importància socioeconòmica per a diverses flotes portugueses i espanyoles, està patint un fort declivi. Segons les institucions científiques que l’avaluen, aquest declivi s’arrossega des de fa vàries dècades, i des de 2009 la població de sardina ibèrica es troba per sota dels límits biològics de seguretat.
Després de l’emissió per part de l’ICES d’un avís de zero captures per als últims dos anys [2], els dos Estats membres van presentar un pla de recuperació que fins ara ICES havia considerat insuficientment clar o incomplet, per poder realitzar la seva avaluació. En aquell moment, el pla proposat va ser igualment criticat per les organitzacions portugueses i espanyoles a causa de la poca rellevància que, durant diversos anys, havia tingut el control de les captures i la baixa protecció dels juvenils de sardina.
Les entitats han volgut recordar a la Comissió Europea que els recursos pesquers són recursos públics i, com a tals, han de ser gestionats en benefici del bé comú, a banda de garantir la viabilitat del sector. D’altra banda, les entitats han assenyalat la necessitat de desenvolupar alternatives consistents i sostenibles que permetin diversificar la indústria, reduir la seva dependència i no comprometre els seus mitjans de vida quan la biomassa d’una de les seves principals poblacions objectiu es redueixi dràsticament (tal i com ha succeït amb la sardina). Per això, consideren que “Confiar únicament en un estoc, i fallar en la seva gestió, condueix al seu col·lapse, el que a mig i llarg termini podria portar al col·lapse del sector i les comunitats que en depenen“.
Les organitzacions han reconegut tots els esforços ja realitzats pel sector pesquer, així com tota la feina feta pels investigadors dins i fora dels grups de treball de ICES, per tenir un coneixement sòlid de l’estoc i les mesures que donarien la major probabilitat de recuperació al recurs. Però insisteixen que només mitjançant l’establiment de límits de pesca acords amb el consell científic, així com d’altres mesures de gestió, s’aconseguirà l’objectiu principal de la Política Pesquera Comuna: que totes les poblacions de peixos estiguin a nivells sostenibles per al 2020.

sardina-capturas


[1] Associação Natureza Portugal em associação com WWF, Associação Portuguesa para o Estudo e Conservação de Elasmobrânquios (APECE), Ecologistas en Acción, Fundació ENT, Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente (GEOTA), Greenpeace España, Liga para a Protecção da Natureza, Oceana, Observatório Marítimo dos Açores (OMA), Our Fish, Quercus, Sciaena, Sociedad Española de Ornitología (SEO), Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) y World Wildlife Fund España (WWF).
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]

  • Quince organizaciones ambientales de la Península Ibérica han mostrado su preocupación por el plan de recuperación y gestión e la sardina ibérica (Sardina pilchardus) que los gobiernos de Portugal y España han presentado a la Comisión Europea.
  • Las organizaciones, entre las que se encuentra la Fundación ENT, han hecho hincapié en que el plan presentado no reconoce la situación crítica en la que se encuentra el stock de sardina y no proporciona las medidas que permitirían garantizar su necesaria recuperación a tenor de los datos aportados por la comunidad científica.

Tras una reunión organizada en Lisboa por el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES por sus siglas en inglés) para evaluar el plan de recuperación y gestión de la sardina ibérica (Sardina pilchardus), quince organizaciones españolas y portuguesas [1] se han pronunciado sobre el estado de la sardina ibérica.
En una carta enviada a la Comisión Europea, las entidades han querido remarcar que el stock de sardina ibérica en aguas atlánticas peninsulares, de gran importancia socioeconómica para varias flotas portuguesas y españolas, está sufriendo un fuerte declive. Según las instituciones científicas que lo evalúan, este declive viene ocurriendo desde hace algunas décadas y desde 2009 la población de sardina ibérica se encuentra por debajo de los límites biológicos de seguridad.
Tras la emisión por parte del ICES de un aviso de cero capturas para los últimos dos años [2], los dos Estados miembros presentaron un plan de recuperación que hasta ahora ICES había considerado insuficientemente claro o incompleto, para poder realizar su evaluación. En aquel momento, el plan propuesto fue igualmente criticado por las organizaciones portuguesas y españolas debido a la poca relevancia que, durante varios años, ha tenido el control de las capturas y a la baja protección de los juveniles de sardina.
Las entidades han querido recordar a la Comisión Europea que los recursos pesqueros son recursos públicos y, como tales, deben gestionarse en beneficio del bien común, además de garantizar la viabilidad del sector. Así mismo, señalan la necesidad de desarrollar alternativas consistentes y sostenibles que permitan diversificar a la industria, reducir su dependencia y no comprometer sus medios de vida cuando la biomasa de una de sus principales poblaciones objetivo se reduzca drásticamente (tal y como ha sucedido con la sardina). Por ello, consideran que “Confiar únicamente en un stock, y fallar en su gestión, conduce a su colapso, lo que a medio y largo plazo podría llevar al colapso del sector y a las comunidades que dependen del mismo”.
Las organizaciones han reconocido todos los esfuerzos ya realizados por el sector pesquero, así como todo el trabajo realizado por los investigadores dentro y fuera de los grupos de trabajo de ICES, para tener un conocimiento sólido del stock y las medidas que darían la mayor probabilidad de recuperación al recurso. Pero insisten en que sólo mediante el establecimiento de límites de pesca acordes con el consejo científico, así como otras medidas de gestión, se logrará el objetivo principal de la Política Pesquera Común: que todas las poblaciones de peces estén a niveles sostenibles para el 2020.
sardina-capturas


[1] Associação Natureza Portugal em associação com WWF, Associação Portuguesa para o Estudo e Conservação de Elasmobrânquios (APECE), Ecologistas en Acción, Fundació ENT, Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente (GEOTA), Greenpeace España, Liga para a Protecção da Natureza, Oceana, Observatório Marítimo dos Açores (OMA), Our Fish, Quercus, Sciaena, Sociedad Española de Ornitología (SEO), Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) y World Wildlife Fund España (WWF).
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]

  • Fifteen environmental organizations from the Iberian Peninsula have shown their concern about the recovery and management plan for the Iberian sardine (Sardina pilchardus) that the governments of Portugal and Spain have submitted to the European Commission.
  • The organizations, among which ENT Foundation, have emphasized that the plan presented does not recognize the critical situation in which the sardine stock is and does not provide the measures that can ensure its unquestionable recovery according with the scientific data provided by researchers.

Following a workshop organized by the International Council for the Exploration of the Seas (ICES) in Lisbon to evaluate the recovery and management plan for Iberian sardine (Sardina pilchardus), fifteen non-governmental organizations (NGOs) from the Iberian Peninsula [1] are concerned about a plan submitted to the European Commission by the Portuguese and Spanish governments. As this plan does not recognize the critical situation in which the stock is and does not provide the measures that can ensure its unquestionable recovery as has been certified by the researchers in the workshop.
In a letter sent to the European Commission, the NGOs emphasize that the Iberian sardine stock, of great socioeconomic importance for several Portuguese and Spanish fleets, is, according to the scientific institutions that study it, in sharp decline for some decades ago and below the biological safety limits since 2009.
After ICES issued an advice of zero-catch for the last two years [2], the two Member States submitted a recovery plan which had hitherto been considered by ICES to be insufficiently clear or complete for evaluation. At the time, this same plan was criticized by the Portuguese and Spanish NGOs due to the reduced relevance of control of catches for several years and the protection of juveniles.
The entities wanted to remind the European Commission that fish resources are public resources and, as such, should be managed for the common good, besides ensuring the viability of a sector. In addition, there is a need for the development of consistent and sustainable alternatives that will enable the industry to reduce its dependence and to not compromise its livelihoods when the biomass of one of its main target stocks is drastically reduced. Therefore, the environmental organizations consider that “Relying solely on a stock – and failing in its management – leads to its collapse, which in the medium to long term could lead to the collapse of the sector and the communities that depend on it”.
The NGOs acknowledge all efforts already made by the sector, as well as all the work that has been done by researchers, within and outside the ICES working groups, to have a sound knowledge of the stock and to measures that would give the resource the best chance of recovery. They also point out that it is only by using scientific advice in establishing the fishing opportunities – as well as other management measures – that the main objective of the Common Fisheries Policy will be achieved: All fish stocks at sustainable levels by 2020.

sardina-capturas
 


[1] Associação Natureza Portugal em associação com WWF, Associação Portuguesa para o Estudo e Conservação de Elasmobrânquios (APECE), Ecologistas en Acción, Fundació ENT, Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente (GEOTA), Greenpeace, Liga para a Protecção da Natureza, Oceana, Observatório Marítimo dos Açores (OMA), Our Fish, Quercus, Sciaena, Sociedad Española de Ornitología (SEO), Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) and World Wildlife Fund (WWF)
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]