A poques setmanes de la conferència anual de la Comissió Internacional per a la Conservació de la Tonyina Atlàntica (ICCAT, del 10 al 17 de novembre de 2015 a Malta), MedReAct destaca la persistència i magnitud de les captures il·legals de tonyina vermella (BFT) al Mediterrani. La Fundació ENT forma part de la xarxa Medreact.
Una investigació periodística recent [1] realitzada per l’empresa de radiodifusió pública i nacional italiana, RAI, va revelar l’absència de certificats de les tonyines posats a la venda en alguns dels mercats de peix més populars de Sicília. Segons un pescador, entrevistat per la RAI, la majoria de tonyina vermella venut al mercat italià podria provenir de captures il·legals. Evidències recollides per MedReAct indiquen que això podria ser cert.
Des de principis de 2015, les autoritats de control italianes confiscar més de 70 tones de tonyina vermella il·legal, molts dels quals eren individus juvenils capturats abans d’arribar a l’edat reproductiva.
En un cas, una embarcació de pesca italiana sense quota de captura va ser trobada amb 1.000 tonyines a bord. Confiscacions tan grans com aquesta no són poc comuns a Itàlia i indiquen la presència d’un gran mercat negre al país. Per exemple, al maig de 2011, les autoritats de control italianes confiscar 30 tones de tonyina vermella il·legal que estaven sent transportades de Sicília cap al nord d’Itàlia. Al juny de 2013, 15 tones de tonyina vermella sense certificat de captura van ser trobades en un camió a Sicília. Un mes més tard, a la mateixa zona, 42 tones de tonyina vermella sense cap documentació van ser descoberts en tres camions.
A l’Estat espanyol les notícies sobre peix confiscat, i en concret tonyina vermella capturat i comercialitzat de forma il·legal, també són comuns.
Per aquests motius, MedReAct considera que la lluita contra la pesca il·legal no pot dependre únicament de les activitats de repressió per part dels inspectors de pesca. Sinó que s’han d’aplicar altres mesures dissuasives per la Unió Europea, com ara assegurar que els operadors de pesca il·legals no puguin accedir a les subvencions públiques, d’acord amb el que disposa el Reglament del Fons Europeu Marítim i de la Pesca [2], o bé mesures per identificar els pescadors il·legals com a ciutadans europeus dedicats a la pesca il·legal, no declarada i no reglamentada (INDNR) i que, per tant, haurien d’estar sotmesos al règim de sancions de la UE sobre la pesca INDNR.
Enllaç per descarregar la llista de Tonyina Vermella confiscat a Itàlia des de principis de 2015.


[1] RAI investigació periodística en matèria de pesca, “Pesca Selvaggia“, emès el 4 octubre 2015.
[2] Paràgraf 15 del REGLAMENT (UE) N 508/2014 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 15 maig 2014 relatiu al Fons Europeu Marítim i de Pesca.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]

A pocas semanas de la conferencia anual de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT, del 10 al 17 de noviembre de 2015 en Malta), MedReAct destaca la persistencia y magnitud de las capturas ilegales de atún rojo (BFT) en el Mediterráneo. La Fundació ENT forma parte de la red Medreact.
Una investigación periodística reciente [1] realizada por la empresa de radiodifusión pública y nacional italiana, RAI, reveló la ausencia de certificados de los atunes rojos puestos a la venta en algunos de los mercados de pescado más populares de Sicilia. Según un pescador, entrevistado por la RAI, la mayoría de atún rojo vendido en el mercado italiano podría provenir de capturas ilegales. Evidencias recogidas por MedReAct indican que esto podría ser cierto.
Desde principios de 2015, las autoridades de control italianas incautaron más de 70 toneladas de atún rojo ilegal, muchos de los cuales eran individuos juveniles capturados antes de llegar a la edad reproductiva.
En un caso, una embarcación de pesca italiana sin cuota de captura fue encontrada con 1.000 atunes a bordo. Incautaciones tan grandes como esta no son poco comunes en Italia e indican la presencia de un gran mercado negro en el país. Por ejemplo, en mayo de 2011, las autoridades de control italianas incautaron 30 toneladas de atún rojo ilegal que estaban siendo transportadas de Sicilia hacia el norte de Italia. En junio de 2013, 15 toneladas de atún rojo sin certificado de captura fueron encontradas en un camión en Sicilia. Un mes más tarde, en la misma zona, 42 toneladas de atún rojo sin ninguna documentación fueron descubiertos en tres camiones.
En el Estado español las noticias sobre pescado incautado, y en concreto atún rojo capturado y comercializado de forma ilegal, también son comunes.
Por estos motivos, MedReAct considera que la lucha contra la pesca ilegal no puede depender únicamente de las actividades de represión por parte de los inspectores de pesca. Sino que deben aplicarse otras medidas disuasivas por la Unión Europea, tales como asegurarse que los operadores de pesca ilegales no puedan acceder a las subvenciones públicas, conforme a lo dispuesto en el Reglamento del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca [2], o bien medidas para identificar a los pescadores ilegales como ciudadanos europeos dedicados a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) y que, por consiguiente, deberían estar sometidos al régimen de sanciones de la UE sobre la pesca INDNR.
Enlace para descargar la lista de Atún Rojo incautado en Italia desde principios de 2015.


[1] RAI investigación periodística en materia de pesca, “Pesca Selvaggia”, emitido el 4 de octubre de 2015.
[2] Párrafo 15 del REGLAMENTO (UE) N 508/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 15 de mayo de 2014 relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]

With only few weeks left to the annual conference of the International Commission for the Conservation of Atlantic Tuna (ICCAT, 10-17 November 2015, Malta), MedReAct highlights the persistence and extent of illegal catches of bluefin tuna (BFT) in the Mediterranean. Fundació ENT is member of the Medreact network.
A recent media investigation [1] by the Italian national broadcasting company, RAI, revealed the absence of catch certificates for fresh BFT on sale in some of the most popular Sicilian fish markets. According to one fisherman, interviewed by RAI, the majority  of BFT sold on the Italian market could originate from illegal catches. Evidence collected by MedReAct, indicates that this may well be the case.
Since the beginning of 2015, the Italian control authorities seized over 70 tons of illegal BFT, many of which juvenile fish caught before reaching the reproductive age.
In one case, an Italian fishing vessel without a catch quota, was found with 1.000 BFT on board. Such large seizures are not uncommon in Italy and indicate the presence of a large black market in the country. For example in May 2011, the Italian control authorities seized  30 tons of illegal BFT which were being shipped from Sicily to Northen Italy. In June 2013, 15 tons of BFT without catch certificate, were found on a lorry in Sicily. One month later, in the same area,  42 tons of BFT with no documentation, were discovered on three trucks.
According to MedReAct, combating illegal fishing cannot rely only on the repression activities  by fisheries inspectors. Other dissuassive measures must be applied by the EU, such as   preventing illegal fishing operators to have access to public subsidies, as provided by the European Maritime and Fisheries Fund, or by identify illegal fishers as EU nationals engaged in Illegal, Unreported and Unregulated fishing (IUU) and therefore subjected to the European Union sanction regime on IUU fishing.
View the list of 2015 BFT Seizures Italy.XLS or 2015 BFT Seizures Italy.PDF.


[1] RAI investigative story on fisheries, “Pesca Selvaggia”, broadcasted on October 4th, 2015.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]