Lydia Chaparro (Fundació ENT) participa des d’avui fins dijous (5, 6 i 7 de juliol) al Consell Consultiu per a les Aigües Nord-occidentals (CC-ANOC o NWWAC en les seves sigles en anglès) que se celebra a Edimburg (Escòcia).
El CC-ANOC és un òrgan representatiu de les parts interessades (pescadors, representants del sector pesquer i de la societat civil) en l’àmbit de la gestió dels recursos pesquers. Produeix assessorament periòdic a iniciativa pròpia o a instàncies de la Comissió Europea i els Estats membres concernits en aquelles qüestions que competeixen a la gestió dels recursos pesquers en aigües comunitàries “offshore” de la ZEE d’Irlanda, Regne Unit i França (subdivisions CIEM Vb, VIa i VII).
Aquesta reunió serà de gran importància ja que alguns dels temes que es tractaran inclouen una presentació de les recomanacions científiques sobre els límits de pesca per 2017 per part del Consell Internacional per a l’Exploració del Mar (ICES / CIEM); una presentació de la Comissió Europea de la seva Comunicació sobre la possibilitats de pesca per 2017; així com reunions dels diferents grups de treball per elaborar l’assessorament del CC-ANOC pel que fa a la fixació dels límits de pesca.
Totes les actes i els temes a tractar en la reunió estan disponibles a la web del CC-ANOC: http://www.nwwac.org
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]Lydia Chaparro (Fundació ENT) participa desde hoy hasta el jueves (5, 6 y 7 de julio) en el Consejo Consultivo para las Aguas Noroccidentales (CC-ANOC o NWWAC en sus siglas en inglés) que se celebra en Edimburgo (Escocia).
El CC-ANOC es un órgano representativo de las partes interesadas (pescadores, representantes del sector pesquero y de la sociedad civil) en el ámbito de la gestión de los recursos pesqueros. Produce asesoramiento periódico a iniciativa propia o a instancias de la Comisión Europea y los Estados miembros concernidos en aquellas cuestiones que competen a la gestión de los recursos pesqueros en aguas comunitarias “offshore” de la ZEE de Irlanda, Reino Unido y Francia (subdivisiones CIEM Vb, VIa y VII).
Esta reunión será de gran importancia puesto que algunos de los temas que se tratarán incluyen una presentación de las recomendaciones científicas sobre los límites de pesca para 2017 por parte del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES/CIEM); una presentación de la Comisión Europea de su Comunicación sobre la posibilidades de pesca para 2017; así como reuniones de los diferentes grupos de trabajo para elaborar el asesoramiento del CC-ANOC con respecto a la fijación de los límites de pesca.
Todas las actas y los temas a tratar en la reunión están disponibles en la web del CC-ANOC: http://www.nwwac.org
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]