Les polítiques agrícoles internacionals segueixen basant el seu procés de presa de decisions en les eines que consideren el sistema agroalimentari més aviat estable o, com a molt, davant condicions d’incertesa. Les eines utilitzades per donar suport a les polítiques agrícoles internacionals inclouen projeccions futures dels preus agrícoles i la producció, que estan dissenyades per escenaris on ens enfrontem a riscos o incertesa. No obstant això, les comparacions entre les prediccions i la realitat indiquen la limitació d’aquests enfocaments. Donada la rellevància de les polítiques agrícoles internacionals per a la vida de milions de persones i l’impacte sobre el medi ambient, incloses les iniciatives relacionades amb el canvi ambiental global, el marc utilitzat per desenvolupar aquest tipus de polítiques ha d’estar clarament definit. En l’article s’argumenta que la ignorància pot ser un marc més adequat en el qual basar les polítiques agrícoles internacionals. Això implica que l’element de sorpresa es considerarà com un intrínsec, en lloc d’excepcional, component del sistema.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]Miquel Ortega Cerdà[/autoria]
[data]2010[/data]
[publicacio]ISDA[/publicacio]
[referencia]Rivera-Ferre, M., Ortega, M. (2010) Large discrepancies between agricultural outlook prediction and real trends. Innovation and Sustainable Development in Agriculture and Food. ISDA, France.[/referencia]
[link]Accés a l’article[/link]Las políticas agrícolas internacionales siguen basando su proceso de toma de decisiones en las herramientas que consideran el sistema agroalimentario más bien estable o, como mucho, frente a condiciones de incertidumbre. Las herramientas utilizadas para apoyar las políticas agrícolas internacionales incluyen proyecciones futuras de los precios agrícolas y producción, que están diseñadas para escenarios donde nos enfrentamos a riesgos o incertidumbre. Sin embargo, las comparaciones entre las predicciones y la realidad indica que la limitación de estos enfoques. Dada la relevancia de las políticas agrícolas internacionales para la vida de millones de personas y el impacto sobre el medio ambiente, incluidas las iniciativas relacionadas con el cambio ambiental global, el marco utilizado para desarrollar este tipo de políticas tiene que estar claramente definida. En el artículo se argumenta que la ignorancia puede ser un marco más adecuado en el que basar las políticas agrícolas internacionales. Esto implica que el elemento de sorpresa se considerará como un intrínseca, en lugar de excepcional, componente del sistema.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]Miquel Ortega Cerdà[/autoria_es]
[data_es]2010[/data_es]
[publicacio_es]ISDA[/publicacio_es]
[referencia_es]Rivera-Ferre, M., Ortega, M. (2010) Large discrepancies between agricultural outlook prediction and real trends. Innovation and Sustainable Development in Agriculture and Food. ISDA, France.[/referencia_es]
[link]Acceso al artículo[/link]Agricultural international policies still base their decision-making process on tools that consider the agri-food system rather stable or, at most, as facing uncertainty conditions. Used tools to support international agricultural policies include future projections of agricultural prices and production– e.g. Agricultural Outlook projections-, which are designed for scenarios where we face risk or uncertainty. However, comparisons between predictions and reality indicate that these approaches are limited. Given the relevance of agricultural international policies for the life of millions and the impact on the environment, including initiatives linked to global environmental change, the framework used to develop such policies has to be clearly defined. We argue that ignorance could be a more appropriate framework in which to base international agricultural policies. This implies that the element of surprise shall be considered as an intrinsic, rather than exceptional, component of the system, and other principles should be introduced.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_en]Miquel Ortega Cerdà[/autoria_en]
[data_en]2010[/data_en]
[publicacio_en]ISDA[/publicacio_en]
[referencia_en]Rivera-Ferre, M., Ortega, M. (2010) Large discrepancies between agricultural outlook prediction and real trends. Innovation and Sustainable Development in Agriculture and Food. ISDA, France.[/referencia_en]
[link]Access to the article[/link]

autoria

Miquel Ortega

data

2010

publicació

Innovation and Sustainable Development in Agriculture and Food

referència bibliogràfica

Rivera-Ferre, M., Ortega, M. (2010) Large discrepancies between agricultural outlook prediction and real trends. Innovation and Sustainable Development in Agriculture and Food. ISDA, France.