La Fundació ENT hem signat un conveni de col·laboració amb la Universitat de Barcelona (Departament d’Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial de la Facultat d’Economia i Empresa) fins al 2023 per afavorir l’activitat investigadora, de transmissió i transferència de coneixements i d’acompanyament formatiu a les àrees d’economia ecològica i ecologia política.
La col·laboració consisteix en dur a terme activitats relacionades a les següents temàtiques:

  • Gestió dels residus i reciclatge informal
  • Política econòmica de la pesca i economia blava

Les entitats promouran la transmissió i transferència de coneixement mitjançant el desenvolupament de recerques col·laboratives, projectes d’innovació oberta, organització de conferències i seminaris, divulgació i articles en els mitjans de comunicació, i col·laboració en l’elaboració de la revista «Ecología Política. Cuadernos de debate internacional».
A més, la Fundació ENT durà a terme la supervisió de pràctiques, treballs de fi de grau i tesines de màster relacionats a l’economia ecològica i ecologia política.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]La Fundació ENT hemos firmado un convenio de colaboración con la Universitat de Barcelona (Departamento de Historia Económica, Instituciones, Política y Economía Mundial de la Facultad de Economía y Empresa) hasta 2023 para favorecer la actividad investigadora, de transmisión y transferencia de conocimientos y de acompañamiento formativo en las áreas de economía ecológica y ecología política.
La colaboración consiste en llevar a cabo actividades relacionadas a las siguientes temáticas:

  • Gestión de los residuos y reciclaje informal
  • Política económica de la pesca y economía azul

Las entidades promoverán la transmisión y transferencia de conocimiento mediante el desarrollo de investigaciones colaborativas, proyectos de innovación abierta, organización de conferencias y seminarios, divulgación y artículos en los medios de comunicación, y colaboración en la elaboración de la revista «Ecología Política. Cuadernos de debate internacional».
Además, la Fundació ENT llevará a cabo la supervisión de prácticas, trabajos de fin de grado y tesinas de máster relacionados a la economía ecológica y ecología política.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]ENT Foundation has signed a collaboration agreement with the University of Barcelona until 2023 to encourage research activity, transmission and transfer of knowledge and training support in the areas of ecological economics and political ecology.
The collaboration consists of carrying out activities related to the following topics:

  • Waste management and informal recycling
  • Fisheries economic policy and blue economy

Entities will promote the transmission and transfer of knowledge through the development of collaborative research, open innovation projects, organization of conferences and seminars, dissemination and articles in the media, and collaboration in the development of the journal «Ecología Política. Cuadernos de debate internacional».
In addition, ENT Foundation will carry out the supervision of internships, final degree projects and master’s theses related to ecological economics and political ecology.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]