La Fundació ENT està cercant una persona per incorporar-se com a investigadora en un projecte europeu H2020 sobre gestió de residus.
DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL

 • Data inici: 1 d’abril de 2018 (a negociar, si ho necessita el candidat/a).
 • Dedicació: jornada completa (8h/dia).
 • Període: el període total serà de 10 mesos. S’oferirà un contracte temporal de 6 mesos. Si aquest període és satisfactori, s’oferirà una renovació per a 4 mesos més.
 • Salari anual brut equivalent: entre 20.000 I 25.000€ depenent de l’experiència del candidat/a, dividit en 12 pagues.
 • Lloc de feina: C/Sant Joan, 39, 1r. Vilanova i la Geltrú (Barcelona). Es contempla parcialment el teletreball, si és adequat per al candidat/a. Durant els primers 3 mesos el candidat/a haurà de ser a l’oficina 4 dies per setmana. Passat aquest període es podrà contemplar una freqüència de 3 dies.

REQUISITS OBLIGATORIS

 • Experiència professional prèvia en projectes de gestió de residus municipals.
 • Llengua: Ús professional del català, castellà i anglès.
 • Llicenciatura/Graduat en Ciències Ambientals, Economia o Enginyeria, preferiblement.
 • Compromís formal de millora de l’ús del català i el castellà, si aquestes llengües no són les natives del candidat/a.
 • Flexibilitat per dur a terme altres investigacions o tasques de consultoria.

ALTRES ASPECTES QUE VALORARAN

 • Llengua: anglès, castellà o català com a llengües natives. Altres llengües.
 • Experiència en projectes de recerca.
 • Publicacions prèvies en publicacions científiques.
 • Doctorat acabat o en curs.
 • Expertesa en gestió de residus orgànics.

Els candidats/es interessats/des, si us plau envieu la següent documentació a info@ent.cat abans del 26 de març de 2018 a les 9:00h.:

 1. CV
 2. Carta de presentació que justifiqui que es compleixen els requisits i indicant la data en la qual estaria disponible per començar
 3. Un text propi de mitja pàgina aproximadament en els idiomes en que el candidat/a no és natiu/va sobre el següent tema: “La importància de la gestió de la matèria orgànica dels residus municipals”

Els candidats/es que no compleixin les condicions obligatòries i no enviïn els tres documents requerits no seran considerats.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Oferta en PDF[/link]La Fundació ENT está buscando una persona para incorporarse como investigadora en un proyecto europeo H2020 sobre gestión de residuos.
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

 • Fecha de inicio: 1 de abril de 2018 (a negociar, si lo necesita el candidato/a).
 • Dedicación: jornada completa (8h / dia).
 • Período: el período total será de 10 meses. Se ofrecerá un contrato temporal de 6 meses. Si este periodo es satisfactorio, se ofrecerá una renovación para 4 meses más.
 • Salario anual bruto equivalente: entre 20.000 Y 25.000 € dependiendo de la experiencia del candidato/a, dividido en 12 pagas.
 • Lugar de trabajo: C / Sant Joan, 39, 1º. Vilanova i la Geltrú (Barcelona). Se contempla parcialmente el teletrabajo, si es adecuado para el candidato/a. Durante los primeros 3 meses el candidato/a deberá ser en la oficina 4 días por semana. Pasado este periodo se podrá contemplar una frecuencia de 3 días.

REQUISITOS OBLIGATORIOS

 • Experiencia profesional previa en proyectos de gestión de residuos municipales.
 • Lengua: Uso profesional del catalán, castellano e inglés.
 • Licenciatura/Graduado en Ciencias Ambientales, Economía o Ingeniería, preferiblemente.
 • Compromiso formal de mejora del uso del catalán y el castellano, si estas lenguas no son las nativas del candidato/a.
 • Flexibilidad para llevar a cabo otras investigaciones o tareas de consultoría.

OTROS ASPECTOS QUE VALORARÁN

 • Lengua: inglés, castellano o catalán como lenguas nativas. Otras lenguas.
 • Experiencia en proyectos de investigación.
 • Publicaciones previas en publicaciones científicas.
 • Doctorado terminado o en curso.
 • Experiencia en gestión de residuos orgánicos.

Los candidatos/as interesados​/as, por favor envien la siguiente documentación a info@ent.cat antes del 26 de marzo de 2018 a las 9:00h.:

 1. CV
 2. Carta de presentación que justifique que se cumplen los requisitos e indicando la fecha en la que estaría disponible para empezar
 3. Un texto propio de media página aproximadamente en los idiomas en que el candidat0/a no es nativo/a sobre el siguiente tema: “La importancia de la gestión de la materia orgánica de los residuos municipales”

Los candidatos/as que no cumplan las condiciones obligatorias y no envíen los tres documentos requeridos no serán considerados.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Oferta en PDF[/link]