El passat 24-25 de gener va tenir lloc a Durham (Regne Unit) el kick-off meeting del projecte H2020 Naturvation. Allà una representació de tots els socis es va reunir i discutir els principals aspectes organitzatius i científics del projecte, que comença ara i durarà fins al 2020 sota el lideratge de la Universitat de Durham.
Les Nature-Based Solutions (NBS) tenen el potencial de respondre al canvi climàtic, millorar la biodiversitat i millorar la qualitat ambiental, contribuint a la regeneració econòmica i al benestar social. Per desbloquejar el potencial de les NBS, NATURVATION adoptarà un enfocament transdisciplinari per a: avançar en els enfocaments d’avaluació per captar els múltiples impactes i valors del NBS; permetre que la innovació identifiqui els models més prometedors de governança, finances i participació; i generar impulsos per realitzar el potencial de NBS a través del co-disseny, co-desenvolupament i co-implementació de noves aliances, coneixement, recomanacions, processos i eines requerits per construir la capacitat, permetre la replica i fomentar el canvi cultural.
ENT dirigirà una Urban Research Innovation Partnership (URIP) local amb seu a Barcelona. La URIP servirà de base per a la investigació destinada a comprendre i avaluar el valor de les NBS per als diferents sectors de la societat. Contribuirem a les següents activitats: cartografia de les NBS existents a la ciutat-regió, avaluació dels seus impactes, aprenentatge de diferents comunitats sobre els beneficis que aporten, desenvolupament de noves eines per avaluar el seu valor, col·laboració amb altres ciutats-regions per entendre com ampliar les NBS i compartir experiències i millors pràctiques. També contribuirem a altres aspectes del projecte.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]El pasado 24-25 de enero tuvo lugar en Durham (Reino Unido) el kick-off meeting del proyecto H2020 Naturvation. Allí una representación de todos los socios se reunió y discutió los principales aspectos organizativos y científicos del proyecto, que comienza ahora y durará hasta 2020 bajo el liderazgo de la Universidad de Durham.
Las Nature-Based Solutions (NBS) tienen el potencial de responder al cambio climático, mejorar la biodiversidad y mejorar la calidad ambiental, contribuyendo a la regeneración económica y al bienestar social. Para desbloquear el potencial de las NBS, NATURVATION adoptará un enfoque transdisciplinario para: avanzar en los enfoques de evaluación para captar los múltiples impactos y valores del NBS; Permitir que la innovación identifique los modelos más prometedores de gobernanza, finanzas y participación; Y generar impulsos para realizar el potencial de NBS a través del co-diseño, co-desarrollo y co-implementación de nuevas alianzas, conocimiento, recomendaciones, procesos y herramientas requeridos para construir la capacidad, permitir la replica y fomentar el cambio cultural.
ENT dirigirá una Urban Research Innovation Partnership (URIP) local con sede en Barcelona. La URIP servirá de base para la investigación destinada a comprender y evaluar el valor de las NBS para los diferentes sectores de la sociedad. Contribuiremos a las siguientes actividades: cartografía de las NBS existentes en la ciudad-región, evaluación de sus impactos, aprendizaje de diferentes comunidades sobre los beneficios que aportan, desarrollo de nuevas herramientas para evaluar su valor, colaboración con otras ciudades-regiones para entender cómo ampliar las NBS y compartir experiencias y mejores prácticas. También contribuiremos a otros aspectos del proyecto.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]On 24-25th January the kick-off meeting of the Naturvation H2020 project took place in Durham (UK). A representation of all partners met there and discussed the main organisational and scientific aspects of the project, which starts now and will last until 2020, under the leadership of Durham University.
Nature-Based Solutions (NBS) has the potential to respond to climate change, enhance biodiversity and improve environmental quality while contributing to economic regeneration and social well-being. To unlock the potential of NBS, NATURVATION will take a transdisciplinary approach to: advance assessment approaches to capture the multiple impacts & values of NBS; enable innovation to identify the most promising governance, business/finance and participation models; and generate momentum to realise the potential of NBS through co-design, co-development & co-implementation of new partnerships, knowledge, recommendations, processes and tools required to build capacity, enable replication and foster cultural change.
ENT will lead a local Urban Research Innovation Partnership (URIP) based in Barcelona. The URIP will provide the basis for research aimed at understanding and assessing the value of nature-based solutions for different sectors of society. We will contribute to the following activities: mapping existing nature-based solutions in the city-region, evaluating their impacts, learning from different communities what benefits they bring, developing new tools for assessing their value, working with other city-regions to understand how to scale up nature-based solutions and sharing experience and best practice. Several URIP meeting will take place throughout the project. We will also contribute to other aspects of the project.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]