El projecte va realitzar un diagnòstic socioeconòmic de la custòdia del territori (CdT) a Espanya, considerant la seva caracterització institucional i una anàlisi de l’impacte socioeconòmic i sobre el coneixement tradicional associat a la gestió del territori.
L’anàlisi va tenir com a principals fonts d’informació la base de dades del 5è Inventari d’Iniciatives de Custòdia del Territori a Espanya, que va servir per analitzar 148 entitats amb acords (excloent entitats cinegètiques), i la realització de dos qüestionaris: el primer, d’àmbit més general, amb qüestions referents a variables socioeconòmiques i que va ser contestat per 31 entitats de custòdia; i el segon, més focalitzat en la conservació de la gestió tradicional del territori, que va comptar amb la participació de 6 entitats de custòdia.
Els resultats principals indiquen que la custòdia a Espanya, tot i estar estesa per la majoria de les comunitats autònomes, no presenta un equilibri territorial. Hi ha una major representació d’entitats amb pocs acords i una minoria amb molts. Basant-se dades recollides per al període 2013-2017, es va observar que les entitats de CdT analitzades van registrar un increment del personal remunerat, de les activitats de voluntariat organitzades, del volum anual d’ingressos obtinguts i del nivell de autofinançament. Malgrat això, es va identificar una possible fragilitat d’algunes entitats pel que fa a la dependència de personal voluntari o la necessitat d’obtenir finançament extern.
Entre altres aspectes positius a destacar de l’anàlisi s’inclouen l’equilibri observat entre dones i homes entre el personal remunerat a les entitats analitzades, la varietat d’inversions en finques de custòdia, la comercialització de productes i serveis i la diversitat d’objectius coberts per les activitats de voluntariat realitzades per les entitats de CdT. A més, es va observar que els acords de custòdia poden contribuir positivament a la preservació d’un conjunt variat d’activitats associades a la gestió tradicional del territori.
Aquest projecte va ser proposat per la Fundació ENT i seleccionat en el marc de la convocatòria per a la realització d’activitats en l’àmbit de la biodiversitat terrestre, biodiversitat marina i litoral per a l’exercici 2017 de la Fundación Biodiversidad (Ministeri per a la Transició Ecològica). El projecte també ha comptat amb el suport del Fòrum de Xarxes i Entitats de Custòdia del Territori (FRECT), de la Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) i de la Plataforma de Custodia del Territorio (Fundación Biodiversidad).
Amb el suport de:
logo fundacion bio_OK
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Enllaç a l’informe[/link] [link]Enllaç al resum[/link]El proyecto realizó un diagnóstico socio-económico de la custodia del territorio (CdT) en España, considerando su caracterización institucional y un análisis del impacto socio-económico y sobre el conocimiento tradicional asociado a la gestión del territorio.
El análisis tuvo como principales fuentes de información la base de datos del 5º Inventario de Iniciativas de Custodia del Territorio en España, que sirvió para analizar 148 entidades con acuerdos (excluyendo entidades cinegéticas), y la realización de dos cuestionarios: el primero, de ámbito más general, con cuestiones referentes a variables socioeconómicas y que fue contestado por 31 entidades de custodia; y el segundo, más focalizado en la conservación de la gestión tradicional del territorio, que contó con la participación de 6 entidades de custodia.
Los resultados principales indican que la custodia en España, a pesar de estar extendida por la mayoría de las Comunidades Autónomas, no presenta un equilibrio territorial. Hay una mayor representación de entidades con pocos acuerdos y una minoría con muchos. En base a datos recogidos para el periodo 2013-2017, se observó que las entidades de CdT analizadas registraron un incremento del personal remunerado, de las actividades de voluntariado organizadas, del volumen anual de ingresos obtenidos y del nivel de autofinanciamento. Pese a esto, se identificó una posible fragilidad de algunas entidades en cuanto a la dependencia de personal voluntario o la necesidad de obtener financiamiento externo.
Entre otros aspectos positivos a destacar del análisis se incluyen el equilibrio observado entre mujeres y hombres entre el personal remunerado en las entidades analizadas, la variedad de inversiones en fincas de custodia, la comercialización de productos y servicios y la diversidad de objetivos cubiertos por las actividades de voluntariado realizadas por las entidades de CdT. Además, se observó que los acuerdos de custodia pueden contribuir positivamente a la preservación de un conjunto variado de actividades asociadas a la gestión tradicional del territorio.
Este proyecto fue propuesto por la Fundació ENT y seleccionado en el marco de la convocatoria para la realización de actividades en el ámbito de la biodiversidad terrestre, biodiversidad marina y litoral para el ejercicio 2017 de la Fundación Biodiversidad (Ministerio para la Transición Ecológica). El proyecto también ha contado con el apoyo del Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio (FRECT), de la Xarxa de Custodia del Territori (XCT) y de la Plataforma de Custodia del Territorio (Fundación Biodiversidad).
Con el apoyo de:
logo fundacion bio_OK
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Enlace al informe[/link] [link]Enlace al resumen[/link]