Dimecres 14 de febrer (de 14:30 a 16:00 h), la Dra. Irmak Ertör (investigadora postdoctoral, ENT – Universitat Autònoma de Barcelona) presentarà la conferència “L’ecologia política i el moviment global de la justícia ambiental: el cas de les comunitats pesqueres” . La conferència forma part d’un seminari a la Universitat de Xipre (Departament de Ciències Polítiques) en col·laboració amb la xarxa “Cost Action on Ocean Governance”.
Aquest seminari de postgrau té com a objectiu introduir l’ecologia política com un camp de la ciència social crítica i el marc teòric de la justícia ambiental, útil per examinar els conflictes socioambientals. Irmak Ertör presentarà primer com l’enfocament de l’ecologia política reuneix els principis de l’economia política i l’ecologia que revelen les relacions de poder en les interaccions entre la societat i el medi ambient i, més concretament, en l’accés i control dels recursos naturals. En segon lloc, explicarà el marc teòric de justícia ambiental basat en la seva investigació en curs sobre els conflictes socioambientals relacionats amb la pesca a petita escala.
Utilitzant la metodologia de l’Atles de Justícia Ambiental i basant-se en les dades recollides en el seu treball de camp i l’observació dels participants, la seva recerca se centra en el cas de les comunitats pesqueres de tot el món i la lluita del Fòrum Mundial de Pescadors per la justícia ambiental. Les qüestions sobre com i el motiu pel qual el moviment pesquer mundial demana la justícia ambiental i el seu vincle amb conceptes més amplis com la privatització dels mars i el reconeixement de l’oceà i els recursos es discutiran.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]

Miércoles 14 de febrero (de 14:30 a 16:00 h), la Dra. Irmak Ertör (investigadora postdoctoral, ENT – Universidad Autónoma de Barcelona) presentará la conferencia “La ecología política y el movimiento global de la justicia ambiental: el caso de las comunidades pesqueras”. La conferencia forma parte de un seminario en la Universidad de Chipre (Departamento de Ciencias Políticas) en colaboración con la red “Coste Action on Ocean Governance”.
Este seminario de posgrado tiene como objetivo introducir la ecología política como un campo de la ciencia social crítica y el marco teórico de la justicia ambiental, útil para examinar los conflictos socioambientales. Irmak Ertör presentará primero como el enfoque de la ecología política reúne los principios de la economía política y la ecología que revelan las relaciones de poder en las interacciones entre la sociedad y el medio ambiente y, más concretamente, en el acceso y control de los recursos naturales. En segundo lugar, explicará el marco teórico de justicia ambiental basado en su investigación en curso sobre los conflictos socioambientales relacionados con la pesca a pequeña escala.
Utilizando la metodología del Atlas de Justicia Ambiental y basándose en los datos recogidos en su trabajo de campo y la observación de los participantes, su investigación se centra en el caso de las comunidades pesqueras de todo el mundo y la lucha del Foro Mundial de Pescadores por la justicia ambiental. Las cuestiones sobre cómo y el motivo por el que el movimiento pesquero mundial pide la justicia ambiental y su vínculo con conceptos más amplios como la privatización de los mares y el reconocimiento del océano y los recursos se discutirán.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]On wednesday 14th of February (14:30 – 16:00 h.) Dr. Irmak Ertör (Postdoctoral researcher, ENT – Autonomous University of Barcelona) will present the conference “Political ecology and global environmental justice movement: The case of fisher communities”. The conference is part of a seminar in the Cyprus University (Political Science Department) in collaboration with the network “Cost Action on Ocean Governance”.
This postgraduate seminar aims at introducing political ecology as a critical social science field and the environmental justice theoretical framework useful to scrutinize socio-environmental conflicts. Dr. Irmak Ertör will first present how the political ecology approach brings together the principles of political economy and ecology unveiling power relations in society-environment interactions, and more specifically, regarding access to and control over natural resources. Secondly, she will explain the environmental justice theoretical framework based on her ongoing research on socio-environmental conflicts related to small-scale fisheries.
Using the methodology of the Environmental Justice Atlas and based on data gathered in her fieldwork and participant observation, her research focuses on the case of fisher communities throughout the world and the struggle of the World Forum of Fisher People for environmental justice. The questions of how and why the global fisher folk movement demands environmental justice and their link with broader concepts like privatization of the seas and ocean and resource grabbing will be discussed.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]