L’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB), l’Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) i la Fundació ENT iniciem un projecte titulat “Escenaris socio-econòmics i ecològics participatius per a una Adaptació al Canvi Ambiental Global (CAG): El cas de la pesca artesanal en el nord de la Costa Brava”.
Avui en dia nombrosos ecosistemes litorals es troben afectats per múltiples factors de canvi com ara la sobrepesca, la degradació d’hàbitats, la contaminació marina i l’escalfament global. Tots aquest factors provoquen un fenomen cada cop més estès i conegut globalment com a Canvi Ambiental Global (CAG). Aquest fenomen, que també afecta el litoral català, es genera com a conseqüència de les accions naturals i humanes sobre l’ambient, accions que acaben influint en els processos biològics, químics i físics de forma puntual o múltiple, arribant a transformar el patrimoni ecològic i comprometent la provisió de béns i serveis.
Les preocupacions sobre l’impacte del CAG estan creixent globalment i entre els possibles perjudicis que aquests canvis poden produir destaca les afectacions derivades de la provisió de serveis ecosistèmics com ara l’aliment. Certes investigacions científiques apunten a que aquest canvis podrien arribar a comprometre globalment el mode de vida de milions de persones que viuen a menys de 100 km de la costa. Així doncs, a més de les afectacions ambientals que podrien afectar a aquestes comunitats, les activitats econòmiques tradicionals que depenen dels serveis ecosistèmics marins, com ara la pesca artesanal, també es veurien greument afectades.
“La preocupació sobre l’impacte del Canvi Ambiental Global està creixent i les possibles implicacions d’un canvi important en l’estat de conservació del capital natural són cada cop més evidents, tant a escala global com local.”
A ningú se li escapa que els nostres litorals estan canviant, tant des del punt de vista ecosistèmic com pel que fa el seu teixit socio-econòmic, i el litoral de la Costa Brava no és una excepció. Per tot això, l’ICTA, l’ICM i la Fundació ENT han dissenyat aquest projecte amb l’objectiu d’elaborar eines d’anàlisi ecològic i socio-econòmic utilitzant escenaris participatius en la zona nord de la Costa Brava, concretament entre els municipis tradicionalment pesquers de Llançà, Port de la Selva, Cadaqués, Roses, i l’Escala (Alt Empordà) i l’Estartit (Baix Empordà). Zona escollida per les seves nombroses particularitats, entre les quals destaca la importància ecològica dels seus ecosistemes marins.
La metodologia emprada en la realització d’aquest estudi serà pionera, doncs combinarà mètodes socials participatius amb models climàtics i ecològics. Aquests models permetran desenvolupar escenaris d’explotació pesquera futurs sobre la base del potencial canvi dels ecosistemes costaners, i especialment dels ecosistemes dominats per boscos marins (com ara praderes de fanerògames o fons coral•lígens), proposant estratègies d’adaptació i gestió localment rellevants a la zona.
La finalitat d’aquest projecte, que tindrà una durada aproximada de dos anys i que està finançat pel Fons Europeu Marítim i de la Pesca, és doncs contribuir a la conservació, adaptació i governabilitat dels recursos pesquers i la biodiversitat en la zona nord de la Costa Brava. Un projecte que, a més, pretén involucrar al màxim d’actors possibles, des de pescadors artesanals fins als gestors que prenen les decisions.
Per fer que aquest projecte també arribi a la ciutadania, es posarà a disposició del públic tota la informació que es consideri rellevant i s’animarà a la participació a través de la pàgina web http://www.canviglobalcostabrava.cat/ (disponible a partir de divendres) i del hastag #canviglobalcostabrava.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]El Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales (ICTA-UAB), el Instituto de Ciencias del Mar (ICM-CSIC) y la Fundació ENT iniciamos un proyecto titulado “Escenarios socio-económicos y ecológicos participativos para una Adaptación al cambio Ambiental Global (CAG): el caso de la pesca artesanal en el norte de la Costa Brava “.
Hoy en día numerosos ecosistemas litorales se encuentran afectados por múltiples factores de cambio como la sobrepesca, la degradación de hábitats, la contaminación marina y el calentamiento global. Todos estos factores provocan un fenómeno cada vez más extendido y conocido globalmente como Cambio Ambiental Global (CAG). Este fenómeno, que también afecta al litoral catalán, se genera como consecuencia de las acciones naturales y humanas sobre el ambiente, acciones que acaban influyendo en los procesos biológicos, químicos y físicos de forma puntual o múltiple, llegando a transformar el patrimonio ecológico y comprometiendo la provisión de bienes y servicios.
Las preocupaciones sobre el impacto del CAG están creciendo globalmente y entre los posibles perjuicios que estos cambios pueden producir destaca las afectaciones derivadas de la provisión de servicios ecosistémicos como el alimento. Ciertas investigaciones científicas apuntan a que estos cambios podrían llegar a comprometer globalmente el modo de vida de millones de personas que viven a menos de 100 km de la costa. Así pues, además de las afectaciones ambientales que podrían afectar a estas comunidades, las actividades económicas tradicionales que dependen de los servicios ecosistémicos marinos, como la pesca artesanal, también se verían gravemente afectadas.
“La preocupación sobre el impacto del Cambio Ambiental Global está creciendo y las posibles implicaciones de un cambio importante en el estado de conservación del capital natural son cada vez más evidentes, tanto a escala global como local. “
A nadie se le escapa que nuestros litorales están cambiando, tanto desde el punto de vista ecosistémico como en cuanto a su tejido socio-económico, y el litoral de la Costa Brava no es una excepción. Por todo ello, el ICTA, el ICM y la Fundación ENT han diseñado este proyecto con el objetivo de elaborar herramientas de análisis ecológico y socioeconómico utilizando escenarios participativos en la zona norte de la Costa Brava, concretamente entre los municipios tradicionalmente pesqueros de Llançà, Port de la Selva, Cadaqués, Roses, y la Escala (Girona) y el Estartit (Baix Empordà). Zona elegida por sus numerosas particularidades, entre las que destaca la importancia ecológica de sus ecosistemas marinos.
La metodología empleada en la realización de este estudio será pionera, pues combinará métodos sociales participativos con modelos climáticos y ecológicos. Estos modelos permitirán desarrollar escenarios de explotación pesquera futuros sobre la base del potencial cambio de los ecosistemas costeros, y especialmente de los ecosistemas dominados por bosques marinos (como praderas de fanerógamas o fondo coral • lígens), proponiendo estrategias de adaptación y gestión localmente relevantes en la zona.
La finalidad de este proyecto, que tendrá una duración aproximada de dos años y que está financiado por el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, es pues contribuir a la conservación, adaptación y gobernabilidad de los recursos pesqueros y la biodiversidad en la zona norte de la Costa Brava. Un proyecto que, además, pretende involucrar al máximo de actores posibles, desde pescadores artesanales hasta los gestores que toman las decisiones.
Para hacer que este proyecto también llegue a la ciudadanía, se pondrá a disposición del público toda la información que se considere relevante y se animará a la participación a través de la página web http://www.canviglobalcostabrava.cat/ (disponible a partir del viernes) y del hastag #canviglobalcostabrava .
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]