Ignasi Puig (ENT) presentarà la ponència “Pagament per serveis ambientals i limitacions de la seva aplicació a la gestió” a la jornada que organitzen conjuntament el CREAF, la Societat Catalana de Biologia (SCB) i la Institució Catalana d’Història Natural (ICHN). La XII Jornada “Els serveis ecosistèmics que ens ofereixen els boscos” tindrà lloc el 18 de novembre de 2015 a la sala Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans (C/ del Carme 47, Barccelona).
Segons el document de l’Avantprojecte de llei de la biodiversitat i el patrimoni natural, els serveis ambientals dels ecosistemes són aquells serveis que generen el funcionament dels ecosistemes i que són d’utilitat per al benestar de les persones i les societats humanes de maneres variades i indirectes en alguns casos. En són exemples la producció d’aigua neta, la formació de sòl, la regulació del clima, la pol·linització, etc.
Els serveis ecosistèmics sustenten la nostra salut, la nostra economia i qualitat de vida, malgrat que molts d’ells ens puguin passar per alt. És per això que cada vegada més seran el marc amb què avaluem els impactes i les implicacions de la nostra manera d’interactuar amb l’entorn. Així, doncs, cal trobar els mitjans per a poder posar els serveis ecosistèmics al centre de la presa de decisions i de polítiques de gestió que determinen la nostra relació amb el medi. Això ens permetrà tenir eines per a identificar quines opcions de gestió optimitzen el benefici de tota la societat i eviten costos i riscos potencials als ecosistemes.
En la Jornada es discutirà i reflexionarà obertament sobre els punts de vista d’investigadors, tècnics i administracions que tenen competències en aquest àmbit.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Consulta el programa[/link] [link]Web de la jornada[/link]Ignasi Puig (ENT) presentará la ponencia “Pago por servicios ambientales y limitaciones de su aplicación en la gestión” en la jornada que organizan conjuntamente el CREAF, la Societat Catalana de Biologia (SCB) y la Institució Catalana d’Història Natural (ICHN). La XII Jornada “Los servicios ecosistémicos que nos ofrecen los bosques” tindrá lugar el 18 de noviembre de 2015 en la sala Prat de la Riba del Institut d’Estudis Catalans (C/ del Carme 47, Barccelona).
Según el documento del Anteproyecto de ley de la biodiversidad y el patrimonio natural, los servicios ambientales de los ecosistemas son aquellos servicios que generan el funcionamiento de los ecosistemas y que son de utilidad para el bienestar de las personas y las sociedades humanas de maneras variadas e indirectos en algunos casos. Son ejemplos la producción de agua limpia, la formación de suelo, la regulación del clima, la polinización, etc.
Los servicios ecosistémicos sustentan nuestra salud, nuestra economía y calidad de vida, a pesar de que muchos de ellos nos puedan pasar por alto. Es por ello que cada vez más serán el marco con el que evaluamos los impactos y las implicaciones de nuestra manera de interactuar con el entorno. Así, pues, hay que encontrar los medios para poder poner los servicios ecosistémicos en el centro de la toma de decisiones y de políticas de gestión que determinan nuestra relación con el medio. Esto nos permitirá tener herramientas para identificar qué opciones de gestión optimizan el beneficio de toda la sociedad y evitan costes y riesgos potenciales a los ecosistemas.
En la XII Jornada del CREAF, la Sociedad Catalana de Biología (SCB) y la Institución Catalana de Historia Natural (ICHN) se discutirá y reflexionará abiertamente sobre los puntos de vista de investigadores, técnicos y administraciones que tienen competencias en este ámbito.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Consulta el programa[/link] [link]Web de la jornada[/link]