Aquest mes de novembre hem entregat el Pla Local de Prevenció de Residus de Sitges, que hem treballat amb l’Ajuntament del municipi durant els darrers mesos.
L’abast del pla és del 2019 al 2023, període durant el qual planteja un seguit d’accions per prevenir la generació de residus al municipi. El context de Sitges em matèria de residus (alta estacionalitat, segones residències, baixos índex de reciclatge, etc.) requereix d’un esforç important de les diferents administracions competents més enllà de les mesures proposades pel PLP per tal d’assolir els objectius fixats pel PRECAT20.
El pla planteja tretze accions en diferents fraccions: matèria orgànica, paper i cartró, envasos, voluminosos i mesures de caràcter general. Una d’aquestes accions s’ha començat a desenvolupar amb el suport d’ENT: la de reducció de publicitat dinàmica, que pot suposar una reducció de més de 9 tones de paper anuals. L’acció ha comportat l’inici de l’aprovació d’una Ordenança municipal reguladora de la publicitat dinàmica, una major concreció de la Taxa fiscal reguladora de la mateixa i l’enviament d’adhesius de “Publicitat NO, gràcies” a totes les bústies del municipi.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]Este mes de noviembre hemos entregado el Plan Local de Prevención de Residuos de Sitges, que hemos trabajado con el Ayuntamiento del municipio durante los últimos meses.
El alcance del plan es del 2019 al 2023, período durante el cual plantea una serie de acciones para prevenir la generación de residuos en el municipio. El contexto de Sitges me materia de residuos (alta estacionalidad, segundas residencias, bajos índices de reciclaje, etc.) requiere de un esfuerzo importante de las diferentes administraciones competentes más allá de las medidas propuestas por el PLP para alcanzar los objetivos fijados por PRECAT20.
El plan plantea trece acciones en diferentes fracciones: materia orgánica, papel y cartón, envases, voluminosos y medidas de carácter general. Una de estas acciones se ha empezado a desarrollar con el apoyo de ENT: la de reducción de publicidad dinámica, que puede suponer una reducción de más de 9 toneladas de papel anuales. La acción ha comportado el inicio de la aprobación de una Ordenanza municipal reguladora de la publicidad dinámica, una mayor concreción de la Tasa fiscal reguladora de la misma y el envío de adhesivos de “Publicidad NO, gracias” a todos los buzones del municipio.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]