Aquest informe inclou una caracterització preliminar dels dos llocs on s’instal·laran els pilots de les tecnologies DECISIVE: micro-Digestió Anaeròbica, valorització local del biogàs amb motor Stirling i Fermentació en estat sòlid a Lió i Catalunya. Els tres objectius de l’informe són: 1) la selecció i confirmació de la ubicació específica de la prova pilot a Catalunya, 2) el desenvolupament d’una metodologia de caracterització dels sistemes de gestió de bioresidus i 3) l’aplicació d’aquesta metodologia en els llocs on s’implementaran les dues proves pilot. L’informe s’ha entregat aquest mes de gener.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Web del projecte[/link]Este informe incluye una caracterización preliminar de los dos lugares donde se instalarán los pilotos de las tecnologías DECISIVE: micro-Digestión Anaeróbica, valorización local del biogás con motor Stirling y Fermentación en estado sólido en Lyon y Cataluña. Los tres objetivos del informe son: 1) la selección y confirmación de la ubicación específica de la prueba piloto en Cataluña, 2) el desarrollo de una metodología de caracterización de los sistemas de gestión de biorresiduos y 3) la aplicación de esta metodología en los lugares donde se implementarán las dos pruebas piloto. El informe se ha entregado este mes de enero.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Web del proyecto[/link]This report gives a preliminary characterization of the two demonstration sites (Lyon and Catalonia), for the implementation of the DECISIVE technologies: micro-Anaerobic Digestion, biogas local valorization with Stirling Engine and Solid-State Fermentation. The three objectives of the report include: 1) the selection and confirmation of the specific location for the Catalan demonstration site, 2) the development of a consistent characterization method for biowaste management systems and 3) the application of such methodology in the two real cases before and after the implementation of the pilots. The report has been delivered this month.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Project website[/link]