Aquest 24 de maig ha finalitzat la nova edició del curs organitzat per la Diputació de Barcelona per a tècnics locals sobre fiscalitat ambiental local i que ha comptat amb el protagonisme de la Fundació ENT. Ignasi Puig i Maria Calaf (ENT) han impartit 3 de les 4 sessions del curs titulat “Fiscalitat ambiental local sobre canvi climàtic: Energia i mobilitat sostenible”.
El curs, de 20 hores dividits en quatre sessions, estava orientat a tècnics municipals de medi ambient, gestors i coordinadors del Pacte d’Alcaldes per l’Energia Sostenible i el Clima, o altre personal que ha de presentar propostes tècniques vinculades a l’ambientalització de la fiscalitat municipal. Els objectius del curs eren els següents:

  • Comprendre el marc general competencial, legal i econòmic per ambientalitzar la fiscalitat municipal
  • Entendre de quins instruments disposa l’ens local des del punt de vista fiscal i quins marges d’ambientalització pot aplicar: criteris, paràmetres, …
  • Conèixer altres instruments de fiscalitat amb criteris ambientals per part d’altres administracions per aplicar de forma coherent els criteris locals.
  • Conèixer bones pràctiques municipals d’innovació en l’ambientalització de la fiscalitat municipal en els àmbits vinculats a la mitigació i adaptació al canvi climàtic, energia sostenible i mobilitat sostenible
  • Ajudar els ens locals participants a preparar una proposta d’ambientalització d’algun instrument propi.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]Este 24 de mayo ha finalizado la nueva edición del curso organizado por la Diputació de Barcelona para técnicos locales sobre fiscalidad ambiental local y que ha contado con el protagonismo de la Fundació ENT. Ignasi Puig y Maria Calaf (ENT) han impartido 3 de las 4 sesiones del curso titulado “Fiscalidad ambiental local sobre cambio climático: Energía y movilidad sostenible”.
El curso, de 20 horas divididos en cuatro sesiones, estaba orientado a técnicos municipales de medio ambiente, gestores y coordinadores del Pacto de Alcaldes por la Energía Sostenible y el Clima, u otro personal que debe presentar propuestas técnicas vinculadas a la ambientalización de la fiscalidad municipal. Los objetivos del curso eran los siguientes:

  • Comprender el marco general competencial, legal y económico para ambientalizar la fiscalidad municipal
  • Entender de qué instrumentos dispone la entidad local desde el punto de vista fiscal y qué márgenes de ambientalización puede aplicar: criterios, parámetros, …
  • Conocer otros instrumentos de fiscalidad con criterios ambientales por parte de otras administraciones para aplicar de forma coherente los criterios locales.
  • Conocer buenas prácticas municipales de innovación en la ambientalización de la fiscalidad municipal en los ámbitos vinculados a la mitigación y adaptación al cambio climático, energía sostenible y movilidad sostenible
  • Ayudar a los entes locales participantes a preparar una propuesta de ambientalización de algún instrumento propio.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]