L’objectiu de l’estudi encarregat per l’Ajuntament de Sabadell fou l’anàlisi i proposta de les fórmules administratives a través de les quals l’Ajuntament de Sabadell promoguès centrals d’energia solar fotovoltaica (CFV) en els seus equipaments públics, i en particular a Can Marcet.

Els Ajuntaments tenen la possibilitat de recórrer a instruments de col·laboració publica-privada per promoure instal·lacions d’energia solar fotovoltaica connectada a la xarxa (Centrals Fotovoltaiques, CFV) ubicades en equipaments públics. Aquests instruments permeten que els ens locals, subjectes a uns estrictes objectius d’estabilitat pressupostària, no incrementin el seu endeutament alhora de promoure aquestes instal·lacions. A més d’afavorir fonts energètiques renovables en el municipi contribuint, d’aquesta manera a disminuir les emissions de CO2, i realitzar una actuació de sensibilització davant la ciutadania, porten a la pràctica el principi d’eficàcia en l’administració pública.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]ENT Environment & Management[/autoria]
[data]2006[/data]

El objetivo del estudio encargado por el Ayuntamiento de Sabadell fue el análisis y propuesta de las fórmulas administrativas a través de las cuales el Ayuntamiento de Sabadell promoviese centrales de energía solar fotovoltaica (CFV) en sus equipamientos públicos, y en particular en Can Marcet.

Los Ayuntamientos tienen la posibilidad de recurrir a instrumentos de colaboración publica-privada para promover instalaciones de energía solar fotovoltaica conectada a la red (Centrales Fotovoltaicas, CFV) ubicadas en equipamientos públicos. Estos instrumentos permiten que los entes locales, sujetos a unos estrictos objetivos de estabilidad presupuestaria, no incrementen su endeudamiento en la promoción de estas instalaciones. Además de favorecer fuentes energéticas renovables en el municipio contribuyendo de esta manera a disminuir las emisiones de CO2, y realizar una actuación de sensibilización ante la ciudadanía, traen a la práctica el principio de eficacia en la administración pública.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]ENT Environment & Management[/autoria_es]
[data_es]2006[/data_es]
[client_es]Ajuntament de Sabadell[/client_es]The objective of this study commissioned by the municipalitiy of Sabadell (Spain) was the analysis and proposal of a mechanism through which the municipalitiy would promote photovoltaic power plants in its public facilities. Technical specifications of the calls for tenders were drafted to facilitate conditions to carry out the projects.

Municipalities have the ability to use collaborative tools to promote public-private photovoltaic installations located in public facilities and connected to the grid. These instruments allow local authorities, which are subject to strict budgetary fiscal stability objectives, not to increase their debt in the promotion of these facilities. In addition to promoting renewable energy sources in the municipality, helping to reduce CO2 emissions and conducting a public awareness campaign, this formula bring the principle of efficient public administration into practice.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_en]ENT Environment & Management[/autoria_en]
[data_en]2006[/data_en]

autoria

ENT environment & management

data

2006

client

Ajuntament de Sabadell