Seguint el seu Pla de Recerca 2014-2020, ENT presenta avui la sevea Memòria anual de recerca del passat 2014. Aquesta memòria s’estructura a partir d’una sèrie d’indicadors i la seva avaluació. En aquest sentit, hi destaquen els articles de recerca de membres d’ENT en revistes especialitzades, o les seves aportacions a jornades internacionals el darrer any.
Consulta la Memòria de Recerca 2014.


[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]Siguiendo su Plan de Investigación 2014-2020, ENT presenta hoy su Memoria anual de investigación del pasado 2014. Esta memoria se estructura a partir de una serie de indicadores y su evaluación. En este sentido, destacan los artículos de investigación de miembros de ENT en revistas especializadas, o sus aportaciones a jornadas internacionales el último año.
Consulta la Memoria de Investigación 2014.


[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]Following our Research Plan 2014-2020, ENT presents its Research Report 2014. This research report is organized around different indicators and its evaluation. In this sense, the report include research articles of ENT members in specialized journals, or its contributions to international conferences.
Link to our Research Report 2014.


[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]