Smart Control of the Climate Resilience in European Coastal Cities (SCORE) és un projecte de recerca HORIZON 2020 de quatre anys de duració que té per objectiu augmentar la resiliència climàtica a les ciutats costaneres europees i que està liderat per IT-Sligo. ENT coordinarà el paquet de treball “Consideracions i adaptacions socioeconòmiques” i el Coastal City Living Lab de la província de Barcelona.
El projecte SCORE té com a objectiu dissenyar, desenvolupar, monitoritzar i validar mesures d’adaptació sòlides en àrees costaneres i baixes per protegir-les dels creixents riscos climàtics i de el nivell de la mar, incloses les inundacions costaneres i l’erosió, per millorar la seva resiliència general a llarg termini.
SCORE descriu una estratègia de co-creació, desenvolupada a través d’una xarxa de 10 ‘living labs’ de ciutats costaneres (CCLL), per millorar de manera ràpida, equitativa i sostenible la resiliència climàtica de les ciutats costaneres a través del enfocament basat en ecosistemes (EBA) i tecnologies digitals sofisticades. El projecte SCORE establirà un marc de gestió integrada de la zona costanera per enfortir l’EBA i les polítiques de ciutats costaneres intel·ligents, creant un lideratge europeu en l’adaptació a l’canvi climàtic de les ciutats costaneres d’acord amb l’Acord de París.
L’equip interdisciplinari del projecte SCORE està format per 28 organitzacions líders en el món acadèmic, autoritats locals, RPO i pimes que abasten una àmplia gamma d’habilitats que inclouen ciència i polítiques ambientals, modelat climàtic, ciències socials i ciutadanes, gestió de dades, gestió i enginyeria costanera, seguretat. i aspectes tecnològics de la investigació sobre sensors intel·ligents.
ENT dirigirà el WP7 – Consideracions i adaptacions socioeconòmiques. Aquest paquet de treball se centra en l’estimació de la valor socioeconòmic de les intervencions basades en ecosistemes potencials i aplicades juntament amb enfocaments d’enginyeria híbrids i tradicionals per facilitar els processos de presa de decisions i prioritzar les intervencions. L’avaluació inclourà l’avaluació dels costos i beneficis de cada intervenció, així com els serveis i beneficis dels ecosistemes. A més, ENT coordinarà el Coastal City Living Lab (CL) de la província de Barcelona amb el suport de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la Diputació de Barcelona.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]Smart Control of the Climate Resilience in European Coastal Cities (SCORE) es un proyecto de investigación de HORIZON 2020 de cuatro años para aumentar la resiliencia climática en las ciudades costeras europeas liderado por IT-Sligo. ENT coordinará el paquete de trabajo “Consideraciones y adaptaciones socioeconómicas” y el Coastal City Living Lab de la provincia de Barcelona.
El proyecto SCORE tiene como objetivo diseñar, desarrollar, monitorear y validar medidas de adaptación sólidas en áreas costeras y bajas para protegerlas de los crecientes riesgos climáticos y del nivel del mar, incluidas las inundaciones costeras y la erosión, para mejorar su resiliencia general a largo plazo.
SCORE describe una estrategia de cocreación, desarrollada a través de una red de 10 ‘living labs’ de ciudades costeras (CCLL), para mejorar de manera rápida, equitativa y sostenible la resiliencia climática de las ciudades costeras a través del enfoque basado en ecosistemas (EBA) y tecnologías digitales sofisticadas. El proyecto SCORE establecerá un marco de gestión integrada de la zona costera para fortalecer el EBA y las políticas de ciudades costeras inteligentes, creando un liderazgo europeo en la adaptación al cambio climático de las ciudades costeras de acuerdo con el Acuerdo de París.
El equipo interdisciplinario de SCORE está formado por 28 organizaciones líderes en el mundo académico, autoridades locales, RPO y pymes que abarcan una amplia gama de habilidades que incluyen ciencia y políticas ambientales, modelado climático, ciencias sociales y ciudadanas, gestión de datos, gestión e ingeniería costera, seguridad. y aspectos tecnológicos de la investigación sobre sensores inteligentes.
ENT dirigirá el WP7 – Consideraciones y adaptaciones socioeconómicas. Este paquete de trabajo se centra en la estimación del valor socioeconómico de las intervenciones basadas en ecosistemas potenciales y aplicadas junto con enfoques de ingeniería híbridos y tradicionales para facilitar los procesos de toma de decisiones y priorizar las intervenciones. La evaluación incluirá la evaluación de los costos y beneficios de cada intervención, así como los servicios y beneficios de los ecosistemas. Además, ENT coordinará el Coastal City Living Lab (CCLL) de la provincia de Barcelona con el apoyo del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú y la Diputación de Barcelona.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]Smart Control of the Climate Resilience in European Coastal Cities (SCORE) is a four years HORIZON 2020 research project to increase climate resilience in European coastal cities lead by IT Sligo. ENT will coordinate the work Package 7 “Socio-economic assessment of adaptation strategies and policy recommendations” and the Coastal City Living Lab of the Province of Barcelona – Vilanova i la Geltrú.
The SCORE project aims to design, develop, monitor and validate robust adaptation measures in coastal and low-lying areas to protect them from increasing climate and sea level risks, including coastal flooding and erosion, to enhance their overall long-term resilience.
SCORE outlines a co-creation strategy, developed via a network of 10 coastal city ‘living labs’ (CCLLs), to rapidly, equitably and sustainably enhance coastal city climate resilience through Ecosystem-Based Approach (EBAs) and sophisticated digital technologies. SCORE will establish an integrated coastal zone management framework for strengthening EBA and smart coastal city policies, creating European leadership in coastal city climate change adaptation in line with The Paris Agreement.
The SCORE interdisciplinary team consists of 28 world-leading organisations from academia, local authorities, RPOs, and SMEs encompassing a wide range of skills including environmental science and policy, climate modelling, citizen and social science, data management, coastal management and engineering, security and technological aspects of smart sensing research.
ENT will lead WP7 – Socio-economic assessment of adaptation strategies and policy recommendations. This work package focuses on the estimation of the socio-economic value of potential and applied ecosystem-based interventions along with hybrid and traditional engineering approaches to facilitate the decision-making processes and prioritize interventions. The assessment will include the assessment of the costs and benefits of each intervention, as well as ecosystem services and benefits. Moreover, ENT will coordinate the Coastal City Living Lab (CCLL) of the Province of Barcelona – Vilanova i la Geltrú with the support of the City Council (Ajuntament) of Vilanova i la Geltrú and the Government of the Province of Barcelona (Diputació de Barcelona).
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]