El proper 1 al 3 d’abril, ENT participarà a l’Assemblea General (AG) del projecte H2020 DECISIVE que tindrà lloc a Brussel·les. El dilluns 1 d’abril de 2019, s’organitzarà un grup d’enfocament per reunir alguns socis del projecte i experts externs per a discutir les raons per les quals s’han de promoure els sistemes descentralitzats i identificar les barreres i oportunitats actuals per al desenvolupament dels mateixos.
El segon i tercer dies es dedicaran a l’Assemblea General entre els socis del consorci per compartir els avenços i els principals resultats dels lliurables ja presentats per als diversos paquets de treball. D’altra banda, també es discutirà més detalladament sobre les tasques actuals i es decidiran els propers passos cap a la implementació de les proves pilot i la simulació virtual de les tecnologies DECISIVE en diferents ubicacions mitjançant l’ús de l’eina de suport de decisions desenvolupada.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Web del projecte DECISIVE[/link]El próximo 1 al 3 de abril, ENT participará en la Asamblea General (AG) del proyecto H2020 DECISIVE que tendrá lugar en Bruselas. El lunes 1 de abril de 2019, se organizará un grupo de enfoque para reunir a algunos socios del proyecto y expertos externos para discutir las razones por las que se deben promover los sistemas descentralizados e identificar las barreras y oportunidades actuales para el desarrollo de los mismos.
El segundo y tercer días se dedicarán a la Asamblea General entre los socios del consorcio para compartir los avances y los principales resultados de los entregables ya presentados para los diversos paquetes de trabajo. Por otra parte también se discutirán más detalladamente las tareas actuales y se decidirán los próximos pasos hacia la implementación de las pruebas piloto y la simulación virtual de las tecnologías DECISIVE en diferentes ubicaciones mediante el uso de la herramienta de soporte de decisiones desarrollada.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Web del proyecto DECISIVE[/link]Next 1-3 April ENT will participate in the General Assembly (GA) of the H2020 DECISIVE project that will take place in Brussels. On Monday 1 April 2019 a focus group will be organized in order to bring together some DECISIVE partners and external experts and decision makers to discuss the reasons why decentralized systems should be promoted and identify the current barriers andopportunities for the development of decentralised systems.
The 2nd and 3rd will be dedicated to the GA among consortium partners to share the progress and the main results of the deliverables already submitted for the various work packages and to discuss more in details the current tasks and decide on the next stepstowards the demonstration sites implementation and virtual simulation of DECISIVE technologies in different locations by using the developed Decision Support Tool.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]DECISIVE website[/link]