Després de la marxa de Miquel Ortega, el projecte ENT ha incorporat com a consultora Lydia Chaparro, biòloga especialitzada en ecologia marina i experta en gestió i política pesquera. Els seus principals àmbits d’interès actuals són la pesca, la conservació de la biodiversitat, la cogestió, la participació de les parts interessades, el consum responsable, així com l’ecologia política amb especial èmfasis en un enfocament des de la justícia ambiental.
La Lydia és membre i fundadora de l’ONG internacional MedReAct, està vinculada a Ecologistes en Acció i també ha treballat a la Confraria de Pescadors de Sitges com a biòloga. A ENT es farà càrrec del seguiment del projecte per acabar amb la sobrepesca a l’Atlàntic nord-occidental en el qual ENT hi participa com a consultor per a Pew Charitable Trust.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]Tras la marcha de Miquel Ortega, el proyecto ENT ha incorporado como consultora Lydia Chaparro, bióloga especializada en ecología marina y experta en gestión y política pesquera. Sus principales ámbitos de interés actuales son la pesca, la conservación de la biodiversidad, la cogestión, la participación de las partes interesadas, el consumo responsable, así como la ecología política con especial énfasis en un enfoque desde la justicia ambiental.
Lydia es miembro y fundadora de la ONG internacional MedReAct, está vinculada a Ecologistas en Acción y también ha trabajado en la Cofradía de Pescadores de Sitges como bióloga. En ENT se hará cargo del seguimiento del proyecto para acabar con la sobrepesca en el Atlántico noroccidental en el cual ENT participa como consultor para Pew Charitable Trust.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]After the departure of Miquel Ortega, Lydia Chaparro has joined ENT as a consultant, specialized in marine ecology and expert biologist in management and fisheries policy. Her main areas of current interest are fishing, conservation of biodiversity, co-management, participation of stakeholders, responsible consumption, as well as political ecology with special emphasis on an approach from environmental justice.
Lydia is a member and founder of the international NGO MedReAct, she is linked to Ecologists in Action and has also worked in the Sitges Fishermen Brotherhood as a biologist. She will be responsible of monitoring the project to end overfishing in the Northwest Atlantic waters in which ENT participates as a consultant for Pew Charitable Trust.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]