Aquest matí una representació de la Fundació ENT i Ecologistes en Acció s’ha reunit amb el Comissari Europeu de Medi Ambient, Afers Marítims i Pesca, Karmenu Vella, per mostrar-li els resultats obtinguts en la campanya Como Pez en el Agua.
Degut al grau de sobreexplotació pesquera que continua havent a les aigües de la Unió Europea, Ecologistes en Acció llança 2016 una campanya amb l’objectiu de conscienciar la societat sobre els beneficis de posar fi a la sobrepesca. Durant tots aquests mesos, l’entitat ecologista ha realitzat nombroses conferències i activitats per a conscienciar i animar a la gent a aportar el seu granet de sorra a favor de la conservació. Per això s’ha animat, a les persones interessades, a que es fessin una foto amb una figura de peix amb l’objectiu de “repoblar” el mar ja sigui de forma presencial com per mitjà de la aplicació mòbil preparada tal efecte.
La legislació actual de la Unió Europea obliga a la consecució d’una pesca sostenible per al 2020, tal com va tornar a reflectir-se en la recent conferència internacional celebrada a Malta a principis de mes “Our Ocean” – i en poques setmanes es tornaran a dur a terme les negociacions entre els diferents ministres de pesca de la UE per establir els límits de pesca per 2018, coneguts com totals admissibles de captures (TAC) per a la major part de les poblacions d’interès pesquer a l’Atlàntic. Per això, Ecologistes en Acció, juntament amb la Fundació ENT, han volgut aprofitar l’oportunitat per reunir-se amb el Comissari Vella i recordar-li que encara queden molts avenços necessaris per complir amb les obligacions de la UE de recuperar les poblacions de peces a nivells saludables.
Amb aquest objectiu, i per mostrar-li al Comissari Vella el gran suport que la campanya ha rebut per part de la ciutadania, Ecologistes en Acció ha volgut fer-li lliurament d’una gran postal formada per centenars de fotos recollides durant aquesta campanya amb el missatge “La sobrepesca ha d’acabar. Li demanem que recuperi les poblacions de peces i torni la riquesa als mares europeus a través de límits de pesca sostenibles i plans plurianuals ambiciosos establerts en línia amb els Objectius de la Política Pesquera Comuna”. A més, ha sol·licitat al Comissari que assumeix el seu paper de lideratge i assegurem un avanç significatiu cap al final de la sobrepesca i el compliment de la Política Pesquera Comuna, en vigor des del 2013, i que va suposar una gran fita en pro de la sostenibilitat pesquera .
Una pesca sostenible es bona i necessària tant per al medi ambient com per als pescadors. Així ha pogut comprovar-se en els nombrosos casos en què s’ha afavorit la recuperació de les poblacions i que han comportat un augment de les captures.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]Esta mañana una representación de la Fundació ENT y Ecologistas en Acción se ha reunido con el Comisario Europeo de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca, Karmenu Vella, para mostrarle los resultados obtenidos en la campaña Como Pez en el Agua.
Debido al grado de sobreexplotación pesquera que continúa habiendo en las aguas de la Unión Europea, Ecologistas en Acción lanzó en 2016 una campaña con el objetivo de concienciar a la sociedad sobre los beneficios de poner fin a la sobrepesca. Durante todos estos meses, la entidad ecologista ha realizado numerosas conferencias y actividades para concienciar y animar a la gente a aportar su granito de arena a favor de la conservación. Para ello se ha animado, a las personas interesadas, a que se sacasen una foto con una figura de pez con el objetivo de “repoblar” los mares ya sea de forma presencial como por medio de la aplicación móvil preparada a tal efecto.
La legislación actual de la Unión Europea obliga a la consecución de una pesca sostenible para el 2020 -tal y como volvió a reflejarse en la reciente conferencia internacional celebrada en Malta a principios de mes “Our Ocean”- y en pocas semanas se volverán a llevar a cabo las negociaciones entre los diferentes ministros de Pesca de la UE para establecer los límites de pesca para 2018, conocidos como totales admisibles de capturas (TAC) para la mayor parte de las poblaciones de interés pesquero en el Atlántico. Por ello, Ecologistas en Acción, junto con la Fundació ENT, han querido aprovechar la oportunidad para reunirse con el Comisario Vella y recordarle que aún quedan muchos avances necesarios para cumplir con la obligación de la UE de recuperar las poblaciones de peces a niveles saludables.
Para ello, y para mostrarle al Comisario Vella el gran apoyo que la campaña Como Pez en el Agua ha recibido por parte de la ciudadanía, Ecologistas en Acción ha querido hacerle entrega de una gran postal formada por cientos de fotos recogidas durante esta campaña con el mensaje “La sobrepesca tiene que acabar. Le pedimos que recupere las poblaciones de peces y devuelva la riqueza a los mares europeos a través de límites de pesca sostenibles y planes plurianuales ambiciosos establecidos en línea con los objetivos de la Política Pesquera Común”. Además, ha solicitado al Comisario que asuma su papel de liderazgo y asegure un avance significativo hacia el fin de la sobrepesca y el cumplimiento de la Política Pesquera Común, en vigor desde 2013, y que supuso un gran hito en pro de la sostenibilidad pesquera.
Una pesca sostenible es buena y necesaria tanto para el medio ambiente como para los pescadores. Así ha podido comprobarse en los numerosos casos en los que se ha favorecido la recuperación de las poblaciones y que han conllevado un aumento de las capturas.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]