Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
SERVEIS

L’emergència provocada pel canvi climàtic comporta costosos impactes ambientals, socials i econòmics. La mitigació és una prioritat per combatre el canvi climàtic, àmbit en el qual les administracions públiques, ONGs i sectors econòmics hauran de realitzar importants esforços per reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle en la generació i consum d’energia, la mobilitat, la gestió dels recursos i els residus, etc. La gravetat de la situació també ha portat a desplegar accions d’adaptació que permetin fer front als impactes del canvi climàtic (increment de la temperatura, episodis extrems meteorològics, pujada del nivell del mar, sequeres, etc.) i els efectes negatius resultants en la natura (reducció de la taxa de supervivència, canvis en la distribució geogràfica o mortalitat d’espècies, etc.) i en el sistema social i econòmic (increment de la pobresa en grups poblacionals més vulnerables, impacte en la salut, disminució de la producció agrícola, reducció de la productivitat laboral, danys en edificis i infraestructures, més costos energètics, etc.).

En aquest context, el consum actual d’energia i d’altres recursos posa de manifest que hem topat amb uns dels límits del creixement, no només per la disponibilitat del recurs sinó pels impactes que genera (canvi climàtic, contaminació ambiental, degradació d’hàbitats i espècies, conflictes socials i geopolítics, etc.). Les polítiques públiques, en l’àmbit de la Unió Europea, s’orienten a una millora de l’eficiència i estalvi energètic, un major aprofitament de les energies renovables, i a l’assoliment de la neutralitat carbònica. Cal establir objectius ambiciosos, des d’ara i amb l’horitzó del 2050, no només per combatre els impactes derivats de l’actual model socio-econòmic, sinó com a veritable estratègia per afavorir el desenvolupament equitatiu i sostenible de la Unió Europea.

Des d’ENT oferim els nostres serveis a les administracions públiques, així com a altres organitzacions públiques o privades, que contribueixen a l’assoliment d’un model energètic sostenible i a la lluita contra el canvi climàtic. Els nostres serveis principals són:

  • Realització d’estudis per a la definició de polítiques o plans en l’àmbit de l’eficiència energètica i de les energies renovables.
  • Elaboració de plans per a l’execució de polítiques energètiques amb objectius d’estalvi i d’aprofitament d’energies renovables.
  • Anàlisi dels impactes socioeconòmics del canvi climàtic en el context de diversos sectors econòmics (turisme, pesca i aqüicultura, agricultura, etc.).
  • Realització d’estudis que donen suport al desenvolupament d’estratègies i polítiques de mitigació i adaptació al canvi climàtic en l’àmbit local, regional i nacional.

Per a tots els serveis, i com a estratègia fonamental de la nostra concepció, assumim que en primer lloc els esforços s’han de centrar en la mitigació, l’estalvi i l’eficiència, seguit de l’obtenció de l’energia a través de fonts renovables i l’adaptació.

DESTAQUEM
Adaptación al cambio climático de zonas urbanas costeras con elevada densidad de población e interés turístico y cultural en España
| Publicacions| Ignasi Puig Ventosa| Luís Campos Rodrigues
2017

L’article se circumscriu a l’estudi de l’impacte i adaptació al canvi climàtic en zones urbanes costaneres amb elevada densitat de població i interès turístic i…

Adaptació al canvi climàtic de zones urbanes costaneres amb elevada densitat de població i interès turístic i cultural a Espanya
| Projectes
FUNDACIO ENT
2016

El projecte es va centrar en l’anàlisi de l’impacte i adaptació al canvi climàtic en zones urbanes costaneres amb elevada densitat de població i interès turístic i…

Costes y beneficios de la adaptación al cambio climático en el sector del turismo de nieve en España
| Publicacions| Aina González Puig| Ignasi Puig Ventosa| Jaume Freire González| Luís Campos Rodrigues
2016

Les zones d’alta muntanya es troben entre els sistemes més sensibles al canvi climàtic, podent-se observar diversos efectes, com la reducció de la coberta de neu o el retrocés de…

Energy Efficiency Policies and the Jevons Paradox
| | Publicacions| Ignasi Puig Ventosa| Jaume Freire González
2015

Les polítiques energètiques i de canvi climàtic estan sovint fortament basades en l’assoliment d’objectius relacionats amb l’eficiència energètica. Aquestes…

Eficiencia energética y efecto rebote. Conceptos, métodos y politicas
| | Publicacions| Jaume Freire González
2016

L’efecte rebot es produeix quan un increment de l’eficiència energètica no es tradueix en l’estalvi energètic que s’esperava. Això és degut a que es produeix un abaratiment del…