Aquest article revisa la literatura empírica sobre l’efecte rebot directe a les llars; analitza breument els principals aspectes teòrics i metodològics, i, finalment, estima la magnitud de l’efecte rebot directe per a tots els serveis d’energia que utilitzen electricitat a les llars de Catalunya, utilitzant tècniques economètriques. Els principals resultats mostren un efecte rebot directe estimat del 35% en el curt termini i el 49% en el llarg termini. L’existència d’un efecte rebot redueix l’eficàcia de les polítiques d’eficiència energètica.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]Jaume Freire González[/autoria]
[data]2010[/data]
[publicacio]Energy Policy[/publicacio]
[referencia]Freire González, J. (2010) Empirical evidence of direct rebound effect in Catalonia. Energy Policy, 38, p. 2309-2314.[/referencia]
[link]Accés a l’article[/link]Este artículo revisa la literatura empírica sobre el efecto rebote directo en los hogares; analiza brevemente los principales aspectos teóricos y metodológicos, y, finalmente, estima la magnitud del efecto rebote directo para todos los servicios de energía que utilizan electricidad en los hogares de Cataluña, utilizando técnicas econométricas. Los principales resultados muestran un efecto rebote directo estimado del 35% en el corto plazo y el 49% en el largo plazo. La existencia de un efecto rebote reduce la eficacia de las políticas de eficiencia energética.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]Jaume Freire González[/autoria_es]
[data_es]2010[/data_es]
[publicacio_es]Energy Policy[/publicacio_es]
[referencia_es]Freire González, J. (2010) Empirical evidence of direct rebound effect in Catalonia. Energy Policy, 38, p. 2309-2314.[/referencia_es]
[link]Acceso al artículo[/link]This paper reviews the empirical literature concerning the direct rebound effect in households; it briefly analyzes the main theoretical and methodological aspects, and finally estimates the magnitude of direct rebound effect for all energy services using electricity in households of Catalonia (Spain) using econometric techniques. The main results show an estimated direct rebound effect of 35% in the short term and 49% in the long term. The existence of a rebound effect reduces the effectiveness of energy efficiency policies.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_en]Jaume Freire González[/autoria_en]
[data_en]2010[/data_en]
[publicacio_en]Energy Policy[/publicacio_en]
[referencia_en]Freire González, J. (2010) Empirical evidence of direct rebound effect in Catalonia. Energy Policy, 38, p. 2309-2314.[/referencia_en]
[link]Access to the article[/link]

autoria

Jaume Freire

data

2010

publicació

Energy Policy

referència bibliogràfica

Freire González, J. (2010) Empirical evidence of direct rebound effect in Catalonia. Energy Policy, 38: 2309-2314.