Aquesta matinada ha acabat la reunió del Consell de Ministres de Pesca de la UE que va començar el dilluns 12 de desembre amb l’objectiu de fixar els límits de pesca per 2017, coneguts com a totals admissibles de captures (TAC) per a la major part de les poblacions pesqueres de l’Atlàntic Nord-oriental i les aigües adjacents.
Lamentablement els ministres de Pesca dels 28 no han estat prou ambiciosos i, un any més, nombrosos límits de pesca s’han tornat a establir per sobre de les recomanacions científiques que ja eren públiques des de fa mesos.
Es tracta d’una decisió clau per posar fi a la sobrepesca i restaurar les poblacions de peixos a nivells saludables, tal com marca la Política Pesquera Comuna (PPC). Un objectiu vinculant que ha de complir-se com a molt tard el 2020 però que encara estem lluny d’assolir, ja que segons dades de la pròpia Comissió, més del 60% de les poblacions de la UE avaluades estan encara per sota dels límits biològics de seguretat i gairebé la meitat dels estocs de l’Atlàntic pateixen sobrepesca.
L’anàlisi de les decisions del Consell que acaba de tenir lloc encara és provisional, ja que l’acord final assolit no es farà públic al complet fins d’aquí a algunes setmanes. Però en qualsevol cas, nombroses oportunitats de pesca establertes per 2017 semblen preocupants a primera vista.
Per exemple, per l’estoc del lluç del sud (Cantàbric i aigües ibèriques atlàntiques) el consell científic establia una captura desitjada de 6.838 tones i finalment s’ha decidit un límit de captura de 10.520 tones (és a dir, un 54% per sobre del Consell científic). Pel merlan oest (Golf de Biscaia i Cantàbric) el consell científic recomanava unes captures no superiors a les 1.613 tones, però s’ha legislat un límit de pesca de 2.540 tones (un 57% superior). Així mateix, per l’abadejo nord (Mar Cèltic i Canal de la Manxa) el límit de pesca recomanat era de 4.080 tones, s’ha establert finalment en 12.146 tones (és a dir, un 198% per sobre del nivell sostenible aconsellat pel consell científic ).
Pel costat contrari, uns pocs estocs estan gestionats de forma sostenible i gaudeixen de bona salut, aquests són per exemple el rap al Cantàbric i aigües ibèriques atlàntiques, el límit s’ha establert en 3.955 tones (un 10% per sota del consell científic ), així com el sorell en aigües ibèriques atlàntiques, el límit de captura coincideix amb la recomanació científica de 73.349 tones.
En qualsevol cas, pel fet que la majoria d’estocs al Nord-est Atlàntic continuen sobreexplotats, els resultats del Consell d’aquesta matinada són una continuïtat de la mala praxi realitzada per part dels ministres de Pesca dels 28 en els últims anys. Cal recordar que, tot i que és responsabilitat de cada un dels Estats membres posar fi a la sobrepesca, Espanya és un dels països de la UE que ha establert històricament més límits de pesca per sobre de les recomanacions científiques (lloc que comparteix juntament amb el Regne Unit i Portugal entre d’altres, tal com reflecteix un article publicat a Marine Policy).
No seguir les recomanacions científiques a l’hora d’establir els límits de pesca ha conduït a la sobrepesca i a la degradació de l’ecosistema, i per consegüent a la pèrdua de potencial econòmic del propi sector. Mentre que, tal com demostren nombroses evidències i informes científics, pescar a nivells sostenibles comportaria nombrosos beneficis econòmics i socials a les pesqueres implicades i la ciutadania en general. Per aquests motius -a més de ser un imperatiu legal-, cal restablir en el menor temps possible les poblacions de peixos a nivells sostenibles i assolir un bon estat ambiental del medi marí com a molt tard el 2020.
Aquestes demandes estan així mateix recollides en un manifiest científic recolzat per més de 4.000 persones de la comunitat científica a Espanya. En què a més s’indica que la PPC també exigeix ​​limitar l’impacte ambiental de les activitats pesqueres, així com evitar i reduir al màxim les captures no desitjades. Un altre punt de gran importància és la necessitat que l’Estat distribueixi la quota disponible en base a criteris ambientals i socials. Factors que sens dubte beneficiarien a la flota de baix impacte ambiental del nostre litoral.
Annex
Gràfics de la Fundació ENT sobre determinats estocs d’interès per a la flota espanyola mostrant el percentatge de quotes establertes per sobre de les recomanacions científiques per part del Consell de Ministres de Pesca de la UE entre els anys 2013 i 2017.
Entre els gràfics aquí mostrats, el rap del sud és l’únic exemple d’estoc gestionat de forma sostenible. Els gràfics en alta qualitat poden descarregar-se aquí AQUÍ.

Grafics F.ENT_Ultima hora-01Grafics F.ENT_Ultima hora-02Grafics F.ENT_Ultima hora-03 Grafics F.ENT_Ultima hora-04Grafics F.ENT_Ultima hora-05 Grafics F.ENT_Ultima hora-06Grafics F.ENT_Ultima hora-07

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]Esta madrugada ha terminado la reunión del Consejo de Ministros de Pesca de la UE que comenzó el lunes 12 de diciembre con el objetivo de fijar los límites de pesca para 2017, conocidos como totales admisibles de capturas (TACs) para la mayor parte de las poblaciones pesqueras del Atlántico Nororiental y las aguas adyacentes.
Lamentablemente los Ministros de Pesca de los 28 no han sido lo suficientemente ambiciosos y, un año más, numerosos límites de pesca se han vuelto a establecer por encima de las recomendaciones científicas que ya eran públicas desde hace meses.
Se trata de una decisión clave para poner fin a la sobrepesca y restaurar las poblaciones de peces a niveles saludables, tal y como marca la Política Pesquera Común (PPC). Un objetivo vinculante que debe cumplirse como muy tarde en 2020 pero que todavía estamos lejos de alcanzar, puesto que según datos de la propia Comisión, más del 60% de las poblaciones de la UE evaluadas están aún por debajo de los límites biológicos de seguridad y casi la mitad de los stocks del Atlántico sufren sobrepesca.
El análisis de las decisiones del Consejo que acaba de tener lugar todavía es provisional, puesto que el acuerdo final alcanzado no se hará público al completo hasta dentro de algunas semanas. Pero en cualquier caso, numerosas oportunidades de pesca establecidas para 2017 parecen preocupantes a primera vista.
Por ejemplo, para el stock de la merluza del sur (Cantábrico y aguas ibéricas atlánticas) el consejo científico establecía una captura deseada de 6.838 toneladas y finalmente se ha decidido un límite de captura de 10.520 toneladas (es decir, un 54% por encima del Consejo científico). Para el merlán oeste (Golfo de Vizcaya y Cantábrico) el consejo científico recomendaba unas capturas no superiores a las 1.613 toneladas, sin embargo se ha legislado un límite de pesca de 2.540 toneladas (un 57% superior). Así mismo, para el abadejo norte (Mar Céltico y Canal de la Mancha) cuyo límite de pesca recomendado era de 4.080 toneladas, se ha establecido finalmente en 12.146 toneladas (es decir, un 198% por encima del nivel sostenible aconsejado por el consejo científico).
Por el lado contrario, unos pocos stocks están gestionados de forma sostenible y gozan de buena salud, estos son por ejemplo el rape en el Cantábrico y aguas ibéricas atlánticas, cuyo límite se ha establecido en 3.955 toneladas (un 10% por debajo del consejo científico), así como el jurel en aguas ibéricas atlánticas, cuyo límite de captura coincide con la recomendación científica de 73.349 toneladas.
En cualquier caso, debido a que la mayoría de stocks en el Noreste Atlántico continúan sobreexplotados, los resultados del Consejo de esta madrugada son una continuidad de la mala praxis realizada por parte de los Ministros de Pesca de los 28 en los últimos años. Cabe recordar que, aunque es responsabilidad de cada uno de los Estados miembros poner fin a la sobrepesca, España es uno de los países de la UE que ha establecido históricamente más límites de pesca por encima de las recomendaciones científicas (lugar que comparte junto con Reino Unido y Portugal entre otros, tal y como refleja un artículo publicado en Marine Policy).
No seguir las recomendaciones científicas a la hora de establecer los límites de pesca ha conducido a la sobrepesca y a la degradación del ecosistema, y por consiguiente a la pérdida de potencial económico del propio sector. Mientras que, tal y como demuestran numerosas evidencias e informes científicos, pescar a niveles sostenibles conllevaría numerosos beneficios económicos y sociales a las pesquerías implicadas y a la ciudadanía en general. Por estos motivos -además de ser un imperativo legal-, es necesario restablecer en el menor tiempo posible las poblaciones de peces a niveles sostenibles y alcanzar un buen estado ambiental del medio marino a más tardar en 2020.
Estas demandas están así mismo recogidas en un manifiesto científico apoyado por más de 4.000 personas de la comunidad científica en España. En el que además se indica que la PPC también exige limitar el impacto ambiental de las actividades pesqueras, así como evitar y reducir al máximo las capturas no deseadas. Otro punto de gran importancia es la necesidad de que el Estado distribuya la cuota disponible en base a criterios ambientales y sociales. Factores que sin duda alguna beneficiarían a la flota de bajo impacto ambiental de nuestro litoral.
Anexo
Gráficos de la Fundació ENT sobre determinados stocks de interés para la flota española mostrando el porcentaje de cuotas establecidas por encima de las recomendaciones científicas por parte del Consejo de Ministros de Pesca de la UE entre los años 2013 y 2017.
Entre los gráficos aquí mostrados, el rape del sur es el único ejemplo de stock gestionado de forma sostenible. Los gráficos en alta calidad pueden descargarse AQUÍ.

Grafics F.ENT_Ultima hora-01Grafics F.ENT_Ultima hora-02Grafics F.ENT_Ultima hora-03 Grafics F.ENT_Ultima hora-04Grafics F.ENT_Ultima hora-05 Grafics F.ENT_Ultima hora-06Grafics F.ENT_Ultima hora-07

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]Early this morning, the European Union Fisheries Council ended its meeting with an agreement. The objective of this meeting has been to set out the fishing limits for 2017, also known as Total Allowable Catches (TAC), for most part of the fish stocks in the North-East Atlantic and adjacent waters.
Unfortunately, during this meeting, the Fisheries Ministers of the 28 EU member states were not ambitious enough, and once again, many fishing limits have been set above the scientific recommendations that were already publicly available months ago.
This is a key decision to end overfishing and restore fish stocks at healthy levels, as it is required in the Common Fisheries Policy (CFP). This is a binding target that should be achieved no later than 2020 but which we are still far away from reaching. According to the European Commission, more than 60% of assessed stocks in the EU are outside safe biological limits and nearly half of stocks are subject to overfishing.
As the Fisheries Council finalized just a few hours ago, the analysis of the decisions taken are still provisional, since the final agreement reached will not be completely public until a few weeks. But in any case, at first glance, numerous fishing opportunities set for 2017 seem upsetting.
For example, for the southern hake stock (Cantabrian Sea and Atlantic Iberian waters) the scientific advice established a wanted catch of 6,838 tonnes but the catch limit finally agreed by Minsters has been 10,520 tonnes (i.e. 54% over scientific advice). For whiting west stock (Bay of Biscay and Atlantic Iberian waters) the scientific advice recommended no more than 1613 tonnes of landings, however a fishing limit of 2,540 tons has been legislated (57% over scientific advice). Likewise, for the northern pollack (Celtic Seas and the English Channel) the catch limit recommended was 4080 tons, it has been finally established at 12,146 tons (198% above the sustainable level advised by the scientific recommendation).
On the opposite side, a few stocks are managed in a sustainable way and are in good shape, these are for example the anglerfish in Cantabrian Sea and Atlantic Iberian waters, whose limit has been set at 3955 tonnes (10% below the scientific advice), as well as the Atlantic Iberian mackerel, whose catch limit coincides with the 73349 tons scientifically advised.
In any case, the fact that most of the Northeast Atlantic stocks are still overfished, the results of the Council seem a continuation of malpractice carried out by the 28 EU Fisheries Ministers in recent years. It must to be noted that, although it is the responsibility of each Member State to put an end to overfishing, Spain is one of the EU countries which has established historically fishing limits above scientific advice (a place it shares with the UK and Portugal amongst others, as reflected in an article published in Marine Policy).
Not to follow the scientific advice when setting fishing limits has led to overfishing and the degradation of the ecosystems, and therefore the loss of the economic potential of the sector itself. While, as shown by numerous scientific reports and evidence, fishing at sustainable levels would bring numerous economic and social benefits to the fisheries involved and the general public. For these reasons -in addition to being a legal imperative- it is necessary to restore fish stocks to sustainable levels and achieve a good environmental status of the marine environment by 2020 at the latest.
These demands are also collected in a scientific manifesto supported by more than 4000 people from the Spanish scientific community. In which it is also indicated that the CFP also requires limiting the environmental impact of fishing activities, as well as preventing and minimizing unwanted catches. Another important point of great relevance is the need for the state to distribute the available quota based on environmental and social criteria. Factors that will certainly benefit the fleet with a low environmental impact of our coast.
Annex
Fundació ENT charts of certain fish stocks of Spanish fishing fleet interest show the percentage of quotas established above the scientific advice by the EU Fisheries Council between 2013 and 2017.
Amongst the graphs shown here, southern anglerfish is the only example of stock managed sustainably. High quality graphics can be downloaded HERE.

Grafics F.ENT_Ultima hora-01Grafics F.ENT_Ultima hora-02Grafics F.ENT_Ultima hora-03 Grafics F.ENT_Ultima hora-04Grafics F.ENT_Ultima hora-05 Grafics F.ENT_Ultima hora-06Grafics F.ENT_Ultima hora-07

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]