La revista Ecologia Política, que coeditem juntament amb Icaria Editorial, ja prepara un nou número per a juny de 2017. La temàtica del proper número (53) serà El canvi climàtic i el ‘antropocè’.
En aquest número es cobriran tant dimensions teòriques com a exemples pràctics d’aspectes com:

  • crítiques al concepte d’antropocè
  • justícia climàtica, deute ecològic i imperialisme climàtic
  • economia política i biopolítica de l'”adaptació”
  • crítiques al capitalisme verd
  • mobilització, resistència i alternatives

Per dotar de continguts el número, es va iniciar un procés de call-for-papers que es va tancar el passat 1 de febrer. Acabat ja el procés, s’han rebut molts resums que estan sent avaluats per experts en la temàtica i pel comitè editorial de la revista.
Aquells articles la temàtica dels quals sigui considerada de major interès per al públic objectiu, i que facin possible l’elaboració d’un nou número que cobreixi un ampli espectre de sub-temàtiques en el marc del tema tractat, seran convidats a enviar els articles finals. La invitació a enviar l’article final no pressuposa la publicació d’aquest (data límit de lliurament: 30 de març de 2017).
Les condicions detallades de l’enviament dels articles, incloent extensió i format, es poden consultar a la pàgina web de la revista.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Més informació[/link]La revista Ecología Política, que coeditamos juntamente con Icaria Editorial, ya prepara un nuevo número para junio de 2017. La temática del próximo número (53) será El cambio climático y el ‘antropoceno’.
En él se cubrirán tanto dimensiones teóricas como ejemplos prácticos de aspectos como:

  • críticas al concepto de antropoceno
  • justicia climática, deuda ecológica e imperialismo climático
  • economía política y biopolítica de la “adaptación”
  • críticas al capitalismo verde
  • movilización, resistencia y alternativas

Para dotar de contenidos el número, se inició un proceso de call-for-papers que se cerró el pasado 1 de febrero. Acabado ya el proceso, se han recibido muchos resúmenes que están siendo evaluados por expertos en la temática y por el comité editorial de la revista.
Aquellos artículos cuya temática sea considerada de mayor interés para el público objetivo, y que hagan posible la elaboración de un número que cubra un amplio espectro de sub-temáticas en el marco del tema tratado, serán invitados a enviar los artículos finales. La invitación a enviar el artículo final no presupone la publicación de este (fecha límite de entrega: 30 de marzo de 2017).
Las condiciones detalladas de envío de los artículos, incluyendo extensión y formato, se pueden consultar en la página web de la revista.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Más información[/link]