Els dies 18 i 19 de juny s’ha celebrat la tretzena edició de les Jornades sobre Biometanització de Residus Sòlids Urbans (BIOMETA) organitzades pel grup de Biotecnologia Ambiental de la Universitat de Barcelona (UB) amb el suport de la Fundació Bosch i Gimpera (FBG).
Al congrés d’aquest any s’ha posat especial èmfasi en els biotractaments orientats a una major producció de biogàs i altres productes de valorització. També s’han presentat els resultats de diferents projectes Europeus entre ells RES URBIS, WASTE4THINK i DECISIVE.
Tres ponències han descrit diferents parts del projecte DECISIVE. Rosaria Chifari (Fundació ENT) va parlar sobre les futures plantes pilot del projecte en la seva presentació “Viabilitat de la implementació d’un sistema descentralitzat per a la valorització dels bioresidus”. Verónica Martínez Sánchez (Fundació ENT) va introduir l’eina web del DECISIVE al final de la seva presentació sobre la gestió del malbaratament alimentari i l’efecte rebot en la seva presentació amb títol “Anàlisi de costos de cicle de vida sobre la gestió del malbaratament d’aliments a Dinamarca: Importància dels efectes indirectes”. Finalment, Alejandra Cerdà (UAB) va descriure una de les novetats tecnològiques del projecte -la fermentació en estat sòlid- en la seva presentació “Valorització del digestat de RSU utilitzant la fermentació en estat sòlid».
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Presentació Rosaria Chifari[/link] [link]Presentació Verònica[/link]Los días 18 y 19 de junio se ha celebrado la treceava edición de las Jornadas sobre Biometanización de Residuos Sólidos Urbanos (BIOMETA) organizadas por el grupo de Biotecnología Ambiental de la Universidad de Barcelona (UB) con el soporte de la Fundación Bosch i Gimpera (FBG).
En el congreso de este año se ha puesto especial énfasis en los biotratamientos orientados a una mayor producción de biogás y otros productos de valorización. También se han presentado los resultados de diferentes proyectos Europeos entre ellos RES URBIS, WASTE4THINK y DECISIVE.
Tres ponencias han descrito diferentes partes del proyecto DECISIVE. Rosaria Chifari (Fundació ENT) hablo sobre las futuras plantas piloto del proyecto en su presentación “Viabilidad de la implementación de un sistema descentralizado para la valorización de los bioresiduos”. Verónica Martínez Sánchez (Fundació ENT) introdujo la herramienta web del DECISIVE al final de su presentación sobre la gestión del desperdicio alimentario y el efecto rebote en su presentación con título “Análisis de costes de ciclo de vida sobre la gestión del desperdicio de alimentos en Dinamarca: Importancia de los efectos indirectos”. Finalmente, Alejandra Cerdá (UAB) describió una de las tecnologías nobeles del proyecto -la fermentación en estado sólido- en su presentación “Valorización del digestato de RSU utilizando la fermentación en estado sólido”.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Presentación Rosaria Chifari[/link] [link]Presentación Verònica[/link]