El passat dijous 14 de setembre, el Parlament Europeu va votar en sessió plenària el Pla de gestió plurianual del Mar del Nord. Es tracta d’un Pla molt rellevant per a les pesqueries de la Unió Europea (UE) ja que cobreix gairebé un terç de totes les captures de peixos en aigües de la UE i inclou espècies com ara el bacallà, l’eglefí, el merlà, el peix carboner, el llenguado, la palaia i la gamba boreal.
L’informe objecte de vot -la ponent del qual era la socialista alemanya Ulrike Rodust, membre del Parlament Europeu- en relació a la proposta de la Comissió Europea sobre un Pla plurianual per a les poblacions demersals del Mar del Nord, contenia ja bona part dels requisits essencials per posar fi a la sobrepesca a la regió i recuperar les poblacions de peixos a nivells sostenibles en línia amb la Política Pesquera Comunitària (PPC).
Finalment, i gràcies al vot favorable per part d’una majoria de membres del Parlament Europeu, l’informe sobre el Pla de gestió votat assegura que els límits de pesca establerts no superin els nivells recomanats pels científics i que s’apliquin els mateixos objectius de gestió per a totes les poblacions de peixos capturades. Així mateix, el Pla també inclou disposicions per a la gestió de la pesca recreativa.
Tenint en compte que el Mar del Nord és un dels caladors de pesca més grans de la UE, especialment important per espècies comercials clau com ara el bacallà i el llenguado, i que actualment més del 40% de les poblacions de peixos en aquest mar estan sobreexplotades, el Pla del Mar del Nord hauria de representar un gran pas per garantir una gestió pesquera sostenible a llarg termini i per tant, proporcionar estabilitat per als pescadors que pesquen en aquestes aigües. Una afirmació que es veu recolzada per diversos estudis científics que han estimat que si aquestes poblacions es gestionessin de manera sostenible, els estocs podrien produir milions de tones addicionals de peix a l’any i, per tant, les captures podrien multiplicar-se considerablement durant la propera dècada.
Ara bé, els termes finals d’aquest Pla plurianual del Mar del Nord encara no estan acordats. Durant el propers mesos, representants del Parlament entraran en negociacions amb el Consell i amb la Comissió Europea per acordar els termes finals del Pla del Mar del Nord, que s’espera que entri finalment en vigor el proper any. Durant aquesta negociació (un procés conegut com triàleg) la Fundació ENT considera imprescindible que els Ministres de Pesca de la UE es mantinguin en la mateixa línia del Parlament i que aprovin objectius de gestió per al Mar del Nord que assegurin la recuperació de les poblacions de peixos a nivells sostenibles, com a molt tard el 2020, tal com obliga la PPC, garantint així unes pesqueries pròsperes en un dels majors caladors de pesca de la UE. [catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]El pasado jueves día 14, el Parlamento Europeo votó en sesión plenaria el Plan de gestión plurianual del Mar del Norte. Se trata de un plan muy relevante para las pesquerías de la Unión Europea (UE) puesto que cubre casi un tercio de todas las capturas de peces en aguas de la UE e incluye especies como el bacalao, el eglefino, el merlán, el carbonero, el lenguado, la solla y el camarón boreal.
El informe que se tenía que votar -cuya ponente era la socialista alemanda Ulrike Rodust, miembro del Parlamento Europeo- en relación a la propuesta de la Comisión Europea sobre un Plan plurianual para las poblaciones demersales del Mar del Norte y para las pesquerías que las explotan, contenía ya buena parte de los requisitos esenciales para poner fin a la sobrepesca en la región y recuperar las poblaciones de peces a niveles sostenibles en línea con la Política Pesquera Común (PPC).
Finalmente, y gracias al voto favorable por parte de una mayoría de miembros del Parlamento Europeo, el informe sobre el Plan de gestión votado asegura que los límites de pesca establecidos no superen los niveles recomendados por los científicos y que se apliquen los mismos objetivos de gestión para todas las poblaciones de peces. Así mismo, el Plan también incluye disposiciones para la gestión de la pesca recreativa.
Teniendo en cuenta que el Mar del Norte es uno de los mayores caladeros de pesca de la UE, especialmente importante para especies comerciales clave como el bacalao y el lenguado, y que actualmente más del 40% de las poblaciones de peces en este mar están sobreexplotadas, el Plan del Mar del Norte debería representar un gran paso para garantizar una gestión pesquera sostenible a largo plazo y por consiguiente, proporcionar estabilidad para los pescadores que faenan en esas aguas. Una afirmación que se ve respaldada por diversos estudios científicos que han estimado que si estas poblaciones se gestionasen de manera sostenible, los stocks podrían producir millones de toneladas adicionales de pescado al año y, por consiguiente, las capturas podrían multiplicarse considerablemente durante la próxima década.
Pero los términos finales del Plan del Mar del Norte todavía no están acordados. Durante los próximos meses, representantes del Parlamento Europeo entrarán en negociaciones con el Consejo y con la Comisión para acordar los términos finales del Plan del Mar del Norte, que se espera que entre en vigor el próximo año. Durante esta negociación (un proceso conocido como triálogo) la Fundación ENT considera imprescindible que los Ministros de Pesca de la UE se mantengan en la misma línea del Parlamento y que aprueben objetivos de gestión para el Mar del Norte que aseguren la recuperación de las poblaciones de peces a niveles sostenibles, como muy tarde en 2020, tal y como obliga la PPC, garantizando así unas pesquerías prósperas en uno de los mayores caladeros de pesca de la UE. [catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] Last Thursday, the European Parliament voted in plenary on the multi-annual plan in the North Sea. This is a very relevant plan for European Union (EU) fisheries as it covers almost one third of all fish catches in EU waters and includes species such as cod, haddock, whiting, saithe, sole, plaice and northern prawn.
The report to be voted -the rapporteur of which was the German Socialist Ulrike Rodust, Member of the European Parliament- on the European Commission’s proposal for a multi-annual plan for demersal stocks in the North Sea and the fisheries exploiting these stocks, already contained many of the essential requirements to put an end to overfishing in the region and to restoring fish stocks to sustainable levels in line with the Common Fisheries Policy (CFP).
Finally, and thanks to a favourable vote by the majority of Members of the European Parliament, the multi-annual plan agreed in Strasbourg ensures that the fishing limits set do not exceed the levels recommended by scientists and that the same objectives and management targets are applied for all demersal fish stocks. Likewise, the plan also includes provisions for the management of recreational fisheries.
Bearing in mind that the North Sea is one of the EU’s largest fishing grounds, which is particularly important for key commercial species such as cod and sole, and that currently more than 40% of the fish stocks in this sea are overexploited, the North Sea plan should represent a major step towards ensuring long-term sustainable fisheries management in order to provide stability for fishermen fishing in these waters. This is supported by a number of scientific studies which have estimated that if these stocks were managed in a sustainable way, stocks could produce an additional million tonnes of fish per year and therefore catches could multiply considerably over the next decade.
But the final terms of the North Sea plan are still not agreed. Over the coming months, representatives of the European Parliament will enter into negotiations with the Council and with the Commission to agree on the final terms of the North Sea Plan, which is expected to enter into force next year. During this negotiation (a process known as a trialogue), ENT Foundation considers that it is imperative that the EU Fisheries Ministers remain in the same line as the Parliament and approve management targets for the North Sea that will ensure the recovery of fish stocks to sustainable levels by 2020, as required in the CFP, thus ensuring thriving fisheries in one of the EU’s largest fishing grounds. [catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]