El Blue Eco Fòrum 2018 reuneix diversos/es experts/es per reflexionar sobre la sostenibilitat del turisme costaner-marítim. Representants institucionals de l’Estat i CCAA, juntament amb experts/es de diferents disciplines debaten sobre el paper de la Planificació Marítima Espacial i la Gestió Integrada de Costes com a eines de governança de la sostenibilitat del turisme. Destaquen la importància d’integrar la planificació costaner-marítima i introduir la capacitat de càrrega ecosistèmica per ordenar els usos recreatius de la mar i el transport turístic marítim.
La III edició de Blue ressò fòrum es va realitzar amb els objectius de reflexionar, debatre i mostrar bones pràctiques per a la integració de l’enfocament ecosistèmic en l’ordenació marítima espacial del turisme a la demarcació Llevantí-Balear.
Durant dues sessions, es va debatre des de diferents visions sobre la necessària integració costa-mar per a la governança del turisme i la dificultat que avui dia s’entesta aquesta integració en una de les zones europees amb major afluència de visitants.
El fòrum es va desenvolupar una vegada més al Museu Marítim de Barcelona. L’activitat va estar organitzada per l’associació eco-union amb el suport de la Fundació Biodiversitat, del Ministeri per a la Transició Ecològica i l’Ajuntament de Barcelona i va comptar amb el suport de la Fundació ENT, que va ajudar a moderar la primera sessió.
El fòrum va estar dividit entre una sessió plenària i una sessió tècnica.
La primera sessió, sota el títol: Governança marítima del turisme: reptes per a la integració de l’enfocament ecosistèmic en el turisme costaner-marítim, va posar el focus en la governança del turisme al litoral espanyol.
La sessió es va desenvolupar amb les ponències i un posterior diàleg entre el Ministeri per a la Transició Ecològica i la Generalitat de Catalunya, on van exposar les estratègies i marcs regulatori vigents a nivells espanyol i català, així com els plans d’adaptació normativa a un sector turístic creixent. Els va acompanyar Juan Luis Suárez Viver, investigador de la Universitat de Sevilla i Luís Campos, de la Fundació ENT, que va moderar el debat.
En aquesta sessió, els membres d’eco-union Miquela Grimalt i Alejandro González, van presentar el projecte PLANMEDTUR, 1 investigació que genera recomanacions per a la integració de l’enfocament ecosistèmic en l’ordenació espacial marítima del turisme a la demarcació Llevantí-Balear.
Miquel Mir Gual, director general d’Espais Marins i Biodiversitat de les Illes Balears, va presentar el Decret per a la protecció de la posidònia a les Illes Balears, un document pioner que reescriu la forma de fer polítiques ambientals conservacionistes de manera efectiva i limitar els impactes de la nàutica recreativa.
Niccolò Bassan, investigador de la Università di Venezia, va fer una anàlisi dels projectes vinculats a l’ordenació costaner-marítima com ADRIPLAN, desenvolupat a la conca adriàtic-iònica, una de les zones més turístiques de la mar mediterrani.
Josep Rodríguez, de la DIBA, va fer una lectura dels projectes Interreg relacionats amb el turisme sostenible i l’espai marítim i va donar recomanacions per a la gestió sostenible i integrada del sector. Finalment va intervenir
Jeremy Sampson per mostrar el treball realitzat per la IUCN en el desenvolupament d’una metodologia que promou la cooperació entre el sector públic i el privat per al desenvolupament de l’ecoturisme en àrees protegides.
El Blue ressò fòrum 18 va concloure contribuint a crear una reflexió sobre com millorar la integració de l’enfocament ecosistèmic en l’ordenació espacial marítima, i a la integració costa-mar per a una millor governança del turisme a la costa llevantí-balear.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]El Blue Eco Forum 2018 reúne a diversos/as expertos/as para reflexionar sobre la sostenibilidad del turismo costero-marítimo​. Representantes institucionales del Estado y CCAA, junto con expertos/as de distintas disciplinas debaten sobre el papel de la Planificación Marítima Espacial y la Gestión Integrada de Costas como herramientas de gobernanza de la sostenibilidad del turismo. Destacan la importancia de integrar la planificación costero-marítima e introducir la capacidad de carga ecosistémica para ordenar los usos recreativos del mar y el transporte turístico marítimo.
La III edición del Blue eco forum se realizó con los objetivos de reflexionar, debatir y mostrar buenas prácticas para la integración del enfoque ecosistémico en la ordenación marítima espacial del turismo en la demarcación Levantino-Balear.
Durante dos sesiones, se debatió desde diferentes visiones sobre la necesaria integración costa-mar para la gobernanza del turismo y la dificultad que hoy en día empeña esta integración en una de las zonas europeas con mayor afluencia de visitantes.
El foro se desarrolló una vez más en el Museu Marítim de Barcelona. La actividad estuvo organizada por la asociación eco-union con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica y del Ajuntament de Barcelona y contó con el soporte de la Fundació ENT, que ayudó a moderar la primera sesión.
El foro estuvo dividido entre una sesión plenaria y una sesión técnica.
La primera sesión, bajo el título: Gobernanza marítima del turismo: retos para la integración del enfoque ecosistémico en el turismo costero-marítimo, puso el foco en la gobernanza del turismo en el litoral español.
La sesión se desarrolló con las ponencias y un posterior diálogo entre el Ministerio para la Transición Ecológica y la Generalitat de Catalunya, dónde expusieron las estrategias y marcos regulatorio vigentes a niveles Español y Catalán, así como los planes de adaptación normativa a un sector turístico creciente. Les acompañó Juan Luis Suárez Vivero, investigador de la Universidad de Sevilla y Luís Campos, de la Fundació ENT, que moderó el debate.
En esta sesión, los miembros de eco-union Miquela Grimalt y Alejandro González, presentaron el proyecto PLANMEDTUR, un investigación que genera recomendaciones para la integración del enfoque ecosistémico en la ordenación espacial marítima del turismo en la demarcación Levantino-Balear.
Miquel Mir GualDirector General de Espacios Marinos y Biodiversidad de las Islas Baleares, presentó el Decreto para la protección de la Posidonia en las Islas Baleares, un documento pionero que reescribe la forma de hacer políticas ambientales conservacionistas de manera efectiva y limitar los impactos de la náutica recreativa.
Niccolò Bassan, investigador de la Università di Venezia, hizo un análisis de los proyectos vinculados a la ordenación costero-marítima como ADRIPLAN, desarrollado en la cuenca adriático-ionica, una de las zonas más turísticas del mar mediterráneo.
Josep Rodríguez, de la DIBA, hizo una lectura de los proyectos Interreg relacionados con el turismo sostenible y el espacio marítimo y dio recomendaciones para la gestión sostenible e integrada del sector. Por último intervino
Jeremy Sampson para mostrar el trabajo realizado por la IUCN en el desarrollo de una metodología que promueve la cooperación entre el sector público y el privado para el desarrollo del ecoturismo en áreas protegidas.
El Blue eco forum 18 concluyó contribuyendo a crear una reflexión sobre cómo mejorar la integración del enfoque ecosistémico en la ordenación espacial marítima, y a la integración costa-mar para una mejor gobernanza del turismo en la costa levantino-balear.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]State and Autonomous Communities institutional representatives, together with experts from different disciplines discuss the role of Maritime Spatial Planning and Integrated Coastal Management as tools for tourism sustainability governance. They highlight the importance of integrating coastal-maritime planning and introducing ecosystem carrying capacity to manage recreational uses of the sea and maritime tourism transport.
The third edition of the Blue eco forum was held with the objectives of reflecting, debating and showing good practices for the integration of the ecosystem approach in the maritime spatial planning of tourism in the Levantino-Balear region.
During two sessions, different visions were debated on the necessary integration between coast and sea for the governance of tourism and the difficulty that this integration poses today in one of the European areas with the greatest influx of visitors.
The forum was once again held at the Museu Marítim de Barcelona. The activity was organised by the eco-union association with the support of the Biodiversity Foundation, the Ministry for the Ecological Transition and Barcelona City Council and was supported by the ENT Fundació, which helped to moderate the first session.
The forum was divided between a plenary session and a technical session.
The first session, entitled: Maritime Governance of Tourism: Challenges for the Integration of the Ecosystem Approach in Coastal-Maritime Tourism, focused on the governance of tourism on the Spanish coastline. The session unfolded with presentations and a subsequent dialogue between the Ministry for Ecological Transition and the Generalitat of Catalonia, where strategies and regulatory frameworks in force at Spanish and Catalan levels were presented, as well as plans for adapting regulations to a growing tourism sector. They were accompanied by Juan Luis Suárez Vivero, researcher at the Universidad de Sevilla and Luís Campos, from the ENT Fundació, who moderated the debate.
The second session, of a more technical nature, served to showcase good practices, projects and examples of intersectorial regulation focused on the conservation of coastal and marine ecosystems based on more sustainable coastal-maritime tourism.
In this session, eco-union members Miquela Grimalt and Alejandro González presented the PLANMEDTUR project, an investigation that generates recommendations for the integration of the ecosystem approach in the maritime spatial planning of tourism in the Levantino-Balearic demarcation.
Miquel Mir Gual, Director General of Marine Spaces and Biodiversity of the Balearic Islands, presented the Decree for the protection of Posidonia in the Balearic Islands, a pioneering document that rewrites the way to make conservationist environmental policies effectively and limit the impacts of recreational boating.
Niccolò Bassan, researcher at the Università di Venezia, carried out an analysis of projects linked to coastal-maritime planning such as ADRIPLAN, developed in the Adriatic-Ionian basin, one of the most touristic areas of the Mediterranean Sea.
Josep Rodríguez, from DIBA, showed Interreg projects related to sustainable tourism and maritime space and gave recommendations for the sustainable and integrated management of the sector.
Finally Jeremy Sampson spoke to show the work done by IUCN in the development of a methodology that promotes cooperation between the public and private sectors for the development of ecotourism in protected areas.
The Blue eco forum 18 concluded by contributing to a reflection on how to improve the integration of the ecosystem approach in Maritime Spatial Planning, and to the coastal-sea integration for a better governance of tourism in the Levante-Balearic coast.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]