Disponible temporalment l’article “The role of environmental organisations on urban transformation – The case of waste management in Esporles (Mallorca)” a la publicació Journal of Cleaner Production. Entre els autors hi ha els membres d’ENT Maria Calaf i Ignasi Puig, així com el fellow d’ENT Gabriel Weber, a més d’Ignazio Cabras i Giacomo D’Alisa.
L’estudi presentat en aquest document explora i examina el paper de les organitzacions ambientals de base en la promoció d’esquemes dirigits a reduir l’impacte de la producció de residus a nivell local. Centrant-se en el municipi d’Esporles, a l’illa de Mallorca, els autors investiguen com els fòrums participatius poden incrementar la implicació i compromís entre els residents a la implementació de polítiques de gestió de residus. Esporles va introduir i va implementar el primer esquema de preus unitaris (UP) a l’Estat espanyol, convertint el municipi en una icona estatal de transformació urbana respectuosa amb el medi ambient. A causa del seu èxit, l’esquema ràpidament es va convertir en un model per a altres municipis espanyols pel que fa al disseny i desenvolupament de solucions locals de gestió de residus.
Les conclusions d’aquest estudi demostren com l’augment de la participació dels residents locals en les consultes i debats públics poden donar suport eficaçment el disseny i implementació de polítiques de gestió de residus més sostenibles. A més, els resultats il·lustren com les autoritats locals poden capacitar els residents per transformar el medi ambient urbà a través del canvi dels seus comportaments i pràctiques cap a la gestió de residus.
El paper de les organitzacions mediambientals de base sembla important pel que fa al desenvolupament d’instruments innovadors i l’aplicació de polítiques ambientals eficaces per abordar la gestió de residus a nivell local i aconseguir una transformació urbana sostenible.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Accés a l’article[/link]Disponible temporalmente el artículo “The role of environmental organisations donde urban transformation – The case of waste management en Esporles (Mallorca)” en la publicación Journal of Cleaner Production. Entre los autores están los miembros de ENT Maria Calaf y Ignasi Puig, así como el fellow de ENT Gabriel Weber, además de Ignazio Cabras y Giacomo De Alisa.
El estudio presentado en este documento explora y examina el papel de las organizaciones ambientales de base en la promoción de esquemas dirigidos a reducir el impacto de la producción de residuos a nivel local. Centrándose en el municipio de Esporles, en la isla de Mallorca, los autores investigan cómo los foros participativos pueden incrementar la implicación y compromiso entre los residentes en la implementación de políticas de gestión de residuos. Esporles introdujo e implementó el primer esquema de precios unitarios (UP) en España, convirtiendo al municipio en un icono nacional de transformación urbana respetuosa con el medio ambiente. Debido a su éxito, el esquema rápidamente se convirtió en un modelo para otros municipios españoles con respecto al diseño y desarrollo de soluciones locales de gestión de residuos.
Las conclusiones de este estudio demuestran cómo el aumento de la participación de los residentes locales en las consultas y debates públicos pueden apoyar eficazmente el diseño e implementación de políticas de gestión de residuos más sostenibles. Además, los resultados ilustran cómo las autoridades locales pueden capacitar a los residentes para transformar el medio ambiente urbano a través del cambio de sus comportamientos y prácticas hacia la gestión de residuos.
El papel de las organizaciones medioambientales de base parece importante en lo que se refiere al desarrollo de instrumentos innovadores y la aplicación de políticas ambientales eficaces para abordar la gestión de residuos a nivel local y lograr una transformación urbana sostenible.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Acceso al artículo[/link]The article “The role of environmental organizations on urban transformation – The case of waste management in Esporles (Mallorca)” is temporarily available in the Journal of Cleaner Production. Among the authors are the ENT members Maria Calaf and Ignasi Puig, as well as ENT fellow Gabriel Weber, and Ignazio Cabras and Giacomo D’Alisa.
The study presented in this paper explores and examines the role of grassroots environmental organisations in promoting schemes aimed at reducing the impact of waste production at a local level. Focusing on the Spanish municipality of Esporles, in the Balearic island of Mallorca, the authors investigate how participatory forums can increase involvement and engagement among residents in the implementation of waste management policies. Esporles introduced and implemented the first unit-pricing (UP) scheme in Spain, making the municipality a countrywide icon of environmental-friendly urban transformation. Due to its success, the scheme quickly became a model for other Spanish municipalities with regard to designing and developing local waste management solutions.
Findings from this study demonstrate how increasing participation and involvement of local residents in public consultations and debates can effectively support the design and implementation of more sustainable waste management policies. In addition, findings illustrate how local authorities can empower residents in transforming urban environment through changing their behaviours and practices towards waste management.
The role of grassroots environmental organisations appears important with regard to developing innovative instruments and delivering effective environmental policies to address waste management at a local level, and to achieve sustainable urban transformation.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Access to the article[/link]