L’article, titulat “A scenario-based framework for assessing the economic impacts of potential droughts”, és autoria de Jaume Freire (ENT), Christopher Decker i Jim Hall. Està disponible a la web de la revista Water Economics and Policy.
L’estimació dels impactes econòmics potencials de la sequera és cada vegadamés prominent en les discussions polítiques sobre la resiliència als futurs canvis de la població i el clima. Vam desenvolupar un marc analític basat en escenarisper estimar els impactes econòmics de les sequeres sota una gamma de condicions climàtiques i polítiques suposades. Els escenaris modelats tenen en compte diferents supòsits pel que fa a una eventual sequera, incloent: la font de la sequera (aigua verda o blava), la temporalitat i crítica de decisions polítiques a llarg i curt termini. Aplicant el marc a l’economia del Regne Unit, estimem que, depenent de la gravetat de la sequera i de les opcions polítiques a curt termini, elsimpactes podrien variar entre 0,35% i 4,3% en termes de producció total. Diferentsopcions polítiques a llarg termini podrien mitigar els impactes dels esdeveniments de sequera amb severitat i durada similars.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Enllaç a l’article[/link]El artículo, titulado “A scenario-based framework for assessing the economic impacts of potential Drought”, es autoría de Jaume Freire (ENT), Christopher Decker y Jim Hall. Está disponible en la web de la revista Water Economics and Policy.
La estimación de los impactos económicos potenciales de la sequía es cada vez más prominente en las discusiones políticas sobre la resiliencia a los futuros cambios de la población y el clima. Desarrollamos un marco analítico basado en escenarios para estimar los impactos económicos de las sequías bajo una gama de condiciones climáticas y políticas supuestas. Los escenarios modelados toman en cuenta diferentes supuestos con respecto a una eventual sequía, incluyendo: la fuente de la sequía (agua verde o azul), la temporalidad y crítica de decisiones políticas a largo y corto plazo. Aplicando el marco a la economía del Reino Unido, estimamos que, dependiendo de la gravedad de la sequía y de las opciones políticas a corto plazo, los impactos podrían variar entre 0,35% y 4,3% en términos de producción total. Diferentes opciones políticas a largo plazo podrían mitigar los impactos de los eventos de sequía con severidad y duración similares.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Enlace al artículo[/link]The article, titled “A scenario-based framework for assessing the economic potential of droughts impavyes” is authored by Jaume Freire (ENT), Christopher Decker and Jim Hall. It’s available in the Water Economics and Policy website. 
Estimating the potential economic impacts of drought is increasingly prominent in policy discussions on resilience to future population and climate changes. We developed a scenario-based analytical framework for estimating the economic impacts of droughts in a range of assumed climate and policy conditions. The scenarios modelled take account of different assumptions regarding a drought event, including: the source of the drought (green or blue water), temporality, and critically, long-term and short-term policy-making choices. Applying the framework to the UK economy we estimate that, depending on the severity of the drought event and short-term policy choices, the impacts could range from 0.35% to 4.3% of total output in terms of total production. Different long-term policy choices could mitigate the impacts for drought events with similar severity and duration.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Link to the article[/link]