La Comissió Europea ha obert una consulta pública sobre el Pla plurianual per a les pesqueres que exploten les poblacions demersals al Mar Mediterrani Occidental (Western Med MAP).
Les poblacions de peixos a la Mediterrània estan en una situació crítica i en alguns casos a punt de col·lapsar. Pel que fa a les espècies demersals al Mar Mediterrani Occidental, les avaluacions més recents mostren que el 93% de les poblacions de peixos estan sobreexplotades, amb una situació especialment crítica per el lluç i el moll. És doncs urgent i necessari revertir dècades de sobrepesca i mala gestió.
D’acord amb la Comissió Europea, l’objectiu de la consulta posada en marxa (des de 30/05/2016 al 30/09/2016) és contribuir a la realització de la política pesquera comunitària i en particular, la sostenibilitat a llar termini de les poblacions i l’aplicació de l’enfocament ecosistèmic en la gestió pesquera.
La xarxa MedReAct (de la qual Fundació ENT n’és part) dóna la benvinguda a aquesta consulta pública i a l’oportunitat d’oferir els nostres punts de vista i recomanacions per recuperar i millorar l’estat de les poblacions de peixos demersals i dels ecosistemes marins.

  • Més informació sobre la consulta pública disponible aquí.
  • L’última revisió de l’estat dels recursos pesquers en el Mediterrani aquí.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]MedReAct contribution[/link]La Comisión Europea ha lanzado una consulta pública sobre el Plan plurianual para las pesquerías que explotan las poblaciones demersales en el Mar Mediterráneo Occidental (Western Med MAP).
Las poblaciones de peces en el Mediterráneo están en una situación crítica y algunas  a punto de colapsarse. En cuanto a las especies demersales en el Mar Mediterráneo Occidental, las evaluaciones más recientes muestran que el 93% de las poblaciones de peces están sobreexplotadas, con una situación especialmente crítica para la merluza y el salmonete. Es urgente y necesario revertir décadas de sobrepesca y mala gestión.
De acuerdo con la Comisión Europea, el objetivo de la consulta puesta en marcha (desde 30/05/2016 al 30/09/2016) es contribuir a la realización de la política pesquera común  y en particular, la sostenibilidad a largo plazo de las poblaciones y la aplicación de un enfoque ecosistémico en la gestión pesquera.
La red MedReAct (de la que la Fundación ENT es parte) da la bienvenida a esta consulta pública y agradece la oportunidad de ofrecer nuestro punto de vista y recomendaciones para recuperar y mejorar el estado de las poblaciones de peces demersales y los ecosistemas marinos.

  • Más información sobre la consulta pública disponible aquí.
  • La última revisión del estado de los recursos pesqueros en el Mediterráneo aquí.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]MedReAct contribution[/link]The European Commission launched a public consultation on the Multiannual plan for the fisheries exploiting demersal stocks in the Western Mediterranean Sea (Western Med MAP).
The fish stocks in the Mediterranean are in a critical situation and some are on the verge of collapse. Regarding demersal species in the Western Mediterranean Sea, the most recent assessments show that 93% of fish stocks are overfished, with a particularly critical situation for hake and red mullet. It is urgent to reverse decades of overfishing and poor management.
According to the European Commission, the aim of the consultation launched (from 30.05.2016 to 30.09.2016) is to contribute to delivering directly on the achievement of the Common Fisheries Policy, in particular the long term sustainability of the stocks and the implementation of an ecosystem-based approach to fisheries management.
MedReAct network (ENT Foundation is part of it) welcomes this public consultation and the opportunity to provide our views and recommendations to improve the state of demersal fish stocks and of marine ecosystems critical to their recovery.

  • More information on the public consultation available here.
  • The latest review of the State of Fish stocks in the Mediterranean here.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]MedReAct contribution[/link]