Ha començat el compte enrere. La data límit del 2020 per tenir oceans saludables s’acosta ràpidament. Per aquests motius la Fundació ENT ens hem unit a la campanya de Seas At Risk, juntament amb moltes altres entitats i milers de ciutadans europeus, per recordar a les institucions i responsables polítics que no ignorin el termini legalment vinculant per garantir uns mars saludables.
Mitjançant aquesta campanya conjunta, que té per nom “Save Our Blue Lung”, sol·licitem als Governs que duguin a terme 20 mesures per avançar decididament cap a uns mars nets, sans i abundants per a l’any 2020. Objectius que els Estats membre es van comprometre a assolir quan es va adoptar la Directiva marc sobre l’estratègia marina l’any 2008.
A falta de pocs mesos per a la data límit, els països de la UE, incloent l’Estat espanyol, no compleixen amb la seva obligació legal «d’adoptar les mesures necessàries per aconseguir o mantenir un bon estat mediambiental del medi marí per a l’any 2020» (article 1.1 de la Directiva marc sobre l’estratègia marina). De fet, l’agost de l’any passat, la mateixa Comissió Europea va declarar que probablement no s’aconseguirà el bon estat mediambiental dels mars de la UE per a l’any 2020, llevat que els Estats membres emprenguin accions més decidides.
Aquesta normativa en vigor des de 2008 resulta ser l’aliada més forta per salvar els mars i oceans, el pulmó blau que proporciona fins al 50% de l’oxigen que respirem. La Directiva Marina compromet els països de la UE a fer tot el que estigui al seu abast per aconseguir mars nets i saludables per a l’any 2020. Aquest objectiu cobreix tot, des de preservar la biodiversitat marina i acabar amb la sobrepesca, fins aturar la contaminació química i plàstica i eliminar la contaminació acústica submarina.
Però a més, altres normatives de la UE també obliguen a prendre mesures en aquesta direcció. Pel que fa a la recuperació de les poblacions de peixos a nivells sostenibles, per exemple, 2020 també és la data legalment vinculant que tenen els Estats membre per acabar amb la sobrepesca (tal com marca l’article 2 de la Política Pesquera Comuna), un objectiu que porta a l’agenda política des de fa anys però que també està lluny de ser assolit, especialment a la Mediterrània, el mar més sobreexplotat del món segons l’últim informe de la FAO.
Després d’anys des de la seva adopció, aquests compromisos legals encara no s’han complert. Sense voluntat política ni una visió a llarg termini, la sobreexplotació i la destrucció dels mars continuaran. Per tot això, mitjançant aquesta campanya, es pretén instar als responsables polítics que es comprometin a complir amb les «20 mesures per uns mars nets i saludables abans de l’any 2020». Ara és el moment de prendre mesures decidides i urgents per complir amb les lleis en vigor i salvar #OurBlueLung.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Document 20 mesures abans de 2020[/link] [link]Informació de la campanya[/link] Foto: Corey ArnoldHa empezado la cuenta atrás. La fecha límite de 2020 para tener océanos saludables se acerca rápidamente. Por estos motivos la Fundación ENT nos hemos unido a la campaña de Seas At Risk, junto con muchas otras entidades y miles de ciudadanos europeos, para recordar a las instituciones y responsables políticos que no ignoren el plazo legalmente vinculante para garantizar unos mares saludables.
Mediante esta campaña conjunta, que tiene por nombre “Save Our Blue Lung”, solicitamos a los Gobiernos que lleven a cabo 20 medidas para avanzar decididamente hacia unos mares limpios, sanos y abundantes para el año 2020. Objetivos que los Estados miembro se comprometieron a alcanzar cuando se adoptó la Directiva marco sobre la estrategia marina en el año 2008.
A falta de pocos meses para la fecha límite, los países de la UE, incluyendo el Estado español, no cumplen con su obligación legal de «adoptar las medidas necesarias para lograr o mantener un buen estado medioambiental del medio marino para el año 2020» (Artículo 1.1 de la Directiva marco sobre la estrategia marina). De hecho, en agosto del año pasado, la propia Comisión Europea declaró que probablemente no se alcance el buen estado medioambiental de los mares de la UE para el año 2020, a menos que los Estados miembros emprendan acciones más decididas.
Esta normativa en vigor desde 2008 resulta ser la aliada más fuerte para salvar los mares y océanos, el pulmón azul que proporciona hasta el 50% del oxígeno que respiramos. La Directiva Marina compromete a los países de la UE a hacer todo lo que esté a su alcance para lograr mares limpios y saludables para el año 2020. Este objetivo cubre todo, desde preservar la biodiversidad marina y acabar con la sobrepesca, hasta detener la contaminación química y plástica y eliminar la contaminación acústica submarina.
Pero además, otras normativas de la UE también obligan a tomar medidas en esta dirección. Con respecto a la recuperación de las poblaciones de peces a niveles sostenibles, por ejemplo, 2020 también es la fecha legalmente vinculante que tienen los Estados miembro para acabar con la sobrepesca (tal y como marca el Artículo 2 de la Política Pesquera Común), un objetivo que lleva en la agenda política desde hace años pero que también está lejos de ser alcanzado, especialmente en el Mediterráneo, el mar más sobreexplotado del mundo según el último informe de la FAO.
Tras años después de su adopción, estos compromisos legales aún no se han cumplido. Sin voluntad política ni una visión a largo plazo, la sobreexplotación y la destrucción de los mares continuarán. Por todo esto, mediante esta campaña, se pretende instar a los responsables políticos que se comprometan a cumplir con las «20 medidas para unos mares limpios y saludables antes del año 2020». Ahora es el momento de tomar medidas decididas y urgentes para cumplir con la ley en vigor y salvar #OurBlueLung.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Documento 20 mesuras antes de 2020[/link] [link]Información de la campaña[/link] Foto: Corey Arnold