És difícil aventurar quines seran les implicacions ambientals de la crisi en la que ens trobem, per això a ENT hem decidit fer una reflexió conjunta sobre com afectarà les polítiques ambientals la crisi del coronavirus. Per fer-ho hem utilitzat una anàlisi DAFO que us presentem utilitzant l’espai d’aquest editorial. Esperem que resulti d’interès:
FORTALESES

 • El discurs de canvi climàtic ha incrementat la seva importància.
 • La Comissió Europea ha posat molt esforç en el desenvolupament de les idees del New Green Deal i aquestes tenen molta inèrcia.
 • El discurs liberal surt afeblit d’aquesta crisi, si més no en l’àmbit de la salut i els recursos estratègics.
 • S’ha generat una presa de consciència social front a la necessitat de rebaixar la pressió sobre el medi ambient. Cal veure si es trasllada a les polítiques públiques.

FEBLESES

 • Les noves polítiques públiques climàtiques encara estaven pendents de desplegar i d’articular. No estaven prou consolidades.
 • Les polítiques ambientals encara se segueixen entenent com a polítiques de despesa, no com a polítiques que reforcen la base econòmica.
 • La Unió Europea i la comunitat internacional han evidenciat una dificultat significativa en operar de forma conjunta i ràpida davant d’aquesta crisi, fet que exposa una vegada més la fragilitat del sistema global per actuar davant de problemes ambientals amb incidència global com ara el canvi climàtic.

RISCOS

 • Un excés d’“higienisme” s’implanta estructuralment.

Augmenta el volum d’ús del cotxe en perjudici del transport públic.
 Disminueix el mercat de segona mà.
 Augmenten els residus generats pels productes d’un sol ús i higiènics.
 Augmenta la venda on-line i l’increment de transport i packaging associat.
 Priorització de la neteja viària davant la gestió de residus.

 • Hi ha una aturada de noves legislacions ambientals.

 Desplegament de fiscalitat ambiental (instauració de la taxa de residus a Barcelona, impost de les emissions de CO2 dels vehicles per part de la Generalitat, etc.).
 Implantació de sancions a la Zona de Baixes Emissions de Barcelona.
 Desenvolupament 5G sense garanties ambientals.

 • Es produeix una flexibilització excessiva de la legislació ambiental existent.

 Ex: nivells màxims de CO2 dels cotxes.
 Ex: Reducció impostos/taxes vinculades al consum.
 Ex: Possible augment de les quotes de pesca al 2021 per sobre els nivells recomanats (en detriment de la normativa legal existent actualment).
 Ex: òmnibus de tramitacions urbanístiques i ambientals per facilitar l’activitat econòmica.

 • Que s’afavoreixi a les grans companyies en lloc de potenciar canvis dràstics cap a la descarbonització de l’economia i l’economia local.
 • Aturada de les inversions ambientals amb retorns a mig termini degut a la crisi econòmica.

 Ex: rehabilitació energètica privada.

 • Disminueix la prioritat de les polítiques ambientals al discurs públic.
 • Disminueix la inversió pública ambiental per la crisi econòmica.
 • Les ajudes a sectors econòmics (per exemple automòbil o aviació) no tenen condicionants ambientals, malgrat les recomanacions de l’OCDE en el sentit contrari.
 • Algunes polítiques ambientals queden relegades a un segon pla.

 Ex: àmbit marí.

OPORTUNITATS

 • Es promou la inversió pública que beneficia la generació simultània d’ocupació i benefici ambiental:

– Ex: generació de renovables, plantes de gestió de residus o d’aigua.

 • Es desenvolupen noves regulacions públiques amb benefici ambiental per adaptar-se al nou context.

– Ex: es promou el transport individual més sostenible: bicis, patinets, etc…

 • Disminueix la mobilitat, es promou el teletreball (parcial) a gran escala.
 • Es reforça la vinculació entre salut i medi ambient i  indirectament algunes polítiques ambientals són reforçades.

– Ex: contaminació, biodiversitat, recerca ambiental.

 • Es produeix un canvi en la percepció política sobre la monodependència del turisme i s’impulsen polítiques de diversificació i menor dependència internacional: + economia social, + alimentació local, + producció local
 • Es veu la fiscalitat ambiental com una font de recursos en un moment en que baixaran els ingressos públics
 • Noves referències empíriques de la reducció dels impactes ambientals que mostren el camí a seguir per polítiques de prevenció

– Ex: mobilitat activa → Contaminació atmosfèrica

Aquest és un procés d’anàlisi viu, així que si teniu comentaris o propostes de millora, els podeu enviar a info@ent.cat.
Moltes gràcies!
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]Es difícil aventurar cuáles serán las implicaciones ambientales de la crisis en que nos encontramos, por eso en ENT hemos decidido hacer una reflexión conjunta sobre cómo afectará a las políticas ambientales la crisis del coronavirus. Para ello hemos utilizado un análisis DAFO que presentamos utilizando el espacio de este editorial. Esperamos que resulte de interés:
FORTALEZAS

 • El discurso del cambio climático ha incrementado su importancia.
 • La Comisión Europea ha puesto muchos esfuerzos en el desarrollo de las ideas del New Green Deal y estas tienen mucha inercia.
 • El discurso liberal sale debilitado de esta crisis, al menos en el ámbito de la salud y los recursos estratégicos.
 • Se ha generado una toma de conciencia social frente a la necesidad de rebajar la presión sobre el medio ambiente. Hay que ver si se traslada a las políticas públicas.

DEBILIDADES

 • Las nuevas políticas públicas climáticas aún estaban pendientes de desarrollar y de articular. No estaban suficientemente consolidadas.
 • Las políticas ambientales todavía se siguen entendiendo como políticas de gasto, no como políticas que refuerzan la base económica.
 • La Unión Europea y la comunidad internacional han evidenciado una dificultad significativa en operar de forma conjunta y rápida ante esta crisis, lo que expone una vez más la fragilidad del sistema global para actuar ante problemas ambientales con incidencia global como el cambio climático.

RIESGOS

 • Un exceso de “higienismo” se implanta estructuralmente.

Aumenta el volumen de uso del coche en perjuicio del transporte público.
 Disminuye el mercado de segunda mano.

 Aumentan los residuos generados por los productos de un sólo uso e higiénicos.
 Aumenta la venta on-line y el incremento del transporte y packaging asociado.
 Priorización de la limpieza viaria versus la gestión de residuos.

 • Hay un parón de las nuevas legislaciones ambientales.

 Despliegue de fiscalidad ambiental (instauración de la tasa de residuos en Barcelona, impuesto de las emisiones de CO2 de los vehículos por parte de la Generalitat, etc.).
 Implantación de sanciones a la Zona de Bajas Emisiones de Barcelona.
 Desarrollo 5G sin garantías ambientales.

 • Se produce una flexibilización excesiva de la legislación ambiental existente.

 Ej: niveles máximos de CO2 de los coches.
 Ej: Reducción impuestos/tasas vinculadas al consumo.
 Ej: Posible aumento de las cuotas de pesca para 2021 por encima de los niveles recomendados (en detrimento de la normativa legal existente actualmente).
 Ej: ómnibus de tramitaciones urbanísticas y ambientales para facilitar la actividad económica.

 • Que se favorezca a las grandes compañías en lugar de potenciar cambios drásticos hacia la descarbonización de la economía y la economía local.
 • Parón de las inversiones ambientales con retornos a medio plazo debido a la crisis económica.

 Ex: rehabilitación energética privada.

 • Disminuye la prioridad de las políticas ambientales en el discurso público.
 • Disminuye la inversión pública ambiental por la crisis económica.
 • Las ayudas a sectores económicos (por ejemplo, automóvil o aviación) no tienen condicionantes ambientales, a pesar de las recomendaciones de la OCDE en el sentido contrario.
 • Algunas políticas ambientales quedan relegadas a un segundo plano.

 Ej: ámbito marino.

OPORTUNIDADES

 • Se promueve la inversión pública que beneficia la generación simultánea de empleo y beneficio ambiental:

– Ej: generación de renovables, plantas de gestión de residuos o de agua.

 • Se desarrollan nuevas regulaciones públicas con beneficio ambiental para adaptarse al nuevo contexto.

– Ej: se promueve el transporte individual más sostenible: bicis, patinetes, etc…

 • Disminuye la movilidad, se promueve el teletrabajo (parcial) a gran escala
 • Se refuerza la vinculación entre salud y medio ambiente e indirectamente algunas políticas ambientales son reforzadas.

– Ej: contaminación, biodiversidad, investigación ambiental.

 • Se produce un cambio en la percepción política sobre la monodependència del turismo y se impulsan políticas de diversificación y menor dependencia internacional: + economía social, + alimentación local, + producción local
 • Se ve la fiscalidad ambiental como una fuente de recursos en un momento en que bajarán los ingresos públicos
 • Nuevas referencias empíricas de la reducción de los impactos ambientales que muestran el camino a seguir para políticas de prevención

 Ej: mobilidad activa → Contaminación atmosférica

Este es un proceso de análisis vivo, así que si tiene comentarios o propuestas de mejora, los puedes enviar a info@ent.cat.
¡Muchas gracias!
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]It is difficult to venture what the environmental implications of the ongoing crisis will be, for that reason  ENT has decided to make a joint reflection on how the coronavirus crisis will affect environmental policies. For this we have used a SWOT analysis that we present in this editorial. We hope this information might be of interest:
STRENGTHS

 • Climate change discourse has increased in importance.
 • The European Commission has put a lot of effort into developing the ideas of the New Green Deal and these have a lot of inertia.
 • Liberal discourse is weakened from this crisis, at least in the areas of health and strategic resources.
 • Social awareness has been generated to face the need to reduce pressure on the environment. It is necessary to see if this is transferred to public policies.

WEAKNESSES

 • New climate public policies are still pending to develop and articulate. They are not sufficiently consolidated.
 • Environmental policies are still understood as spending policies, not as policies that strengthen the economic base.
 • The European Union and the international community have shown significant difficulty in operating jointly and facing this crisis quickly, which once again exposes the fragility of the global system to deal with environmental problems with global incidence such as climate change.

RISKS

 • An excess of “hygienism” is implanted structurally.

  Car use increases at the expense of public transport.
 Second-hand market declines
 Waste generated by single-use and hygienic products increases.
 Online sales and the increase in transportation and associated packaging increases.
Prioritization of street cleaning versus waste management.

 • There is a standstill in new environmental legislation.

  Deployment of environmental taxation (establishment of waste rate in Barcelona, tax on CO2 emissions from vehicles by the Generalitat, etc.)
 Sanctions Implantation in Barcelona’s Low Emission Zone
 5G development without environmental guarantees.

 • There is an excessive relaxation of the existing environmental legislation.

 Ex: maximum CO2 levels for cars.
 Ex:  Reduction of taxes / rates linked to consumption.
 Ex: Possible increase in fishing quotas for 2021 above the recommended levels (at the expense of current legal regulations)
 Ex: omnibus of Urban and environmental processing to facilitate economic activity.

 •  That big companies be favoured instead of promoting drastic changes towards the decarbonisation of the economy and the local economy.
 • Standstill of environmental investments with mid-term returns due to the economic crisis.

 Ex: private energetic rehabilitation

 • Priority of environmental policies in public discourse decreases.
 • Public environmental investment decreases due to the economic crisis.
 • Subsidies/Aids to economic sectors (for example, automotive or aviation) does not have environmental constraints, despite OECD recommendations to the contrary.
  • Some environmental policies become of secondary importance.

 Ex:  marine area.
OPPORTUNITIES

 • Promotion of Public investment that simultaneously benefits the generation of employment and environmental benefits

– Ex: renewable generation, waste or water management plants

 • New public regulations with environmental benefits are developed to adapt to the new context.

– Ex: more sustainable individual transport is promoted: bikes, scooters, etc …

 • Decrease of mobility, promote home-working (partial) on a large scale
 • The link between health and the environment is reinforced and indirectly some environmental policies are reinforced.

– Ex: pollution, biodiversity, environmental investigation.

 • There is a change in the political perception of the “monodependence” from tourism and therefore policies of diversification and less international dependency are promoted: + social economy, + local food, + local production
 • Environmental taxation is seen as a source of income at a time when public revenues will fall
 • New empirical references on the reduction of environmental impacts that show the way forward for prevention policies

 Ex: active mobility → Atmospheric pollution
This is a live analysis process, so if you have any comments or improvement suggestions  you can send them to info@ent.cat.
Many thanks!
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]

2 Comments

 • Pedro Herrera ha dit:

  Es una análisis valioso que nos prepara para el futuro próximo ¡Muchas gracias!
  Pedro Herrera
  Catedrático de Derecho Financiero y Tributario UNED

 • Mercè ha dit:

  Em sembla un excel·lent anàlisi. Dona que pensar i molt a debatre.
  Enhorabona!