En aquest treball, el material i la caracterització espacial dels fluxos dins d’un sistema de gestió de residus sòlids urbans (RSU) es combinen a través d’una Xarxa de Anàlisi de Fluxos de Materials Espacials. Amb aquesta informació, dos indicadors bàsics es desenvolupen per a la fracció de bioresidus, l’Índex Net de Recuperació (NRI) i l’Índex d’Intensitat de Transport (TII), l’objectiu és avaluar el progrés de les polítiques sostenibles de gestió de RSU i objectius estratègics. El NRI apropa la capacitat d’un sistema de gestió de RSU per convertir els residus en recursos a través d’un enfocament metabòlic sistemàtic, mentre que el TII aborda l’eficiència en termes de les necessitats de transport de gestionar un flux específic de residus al llarg de tot el cicle de vida de la gestió de RSU. Per tant, tots dos indicadors podrien ser útils en l’avaluació de les estratègies de política de gestió de RSU clau, com la consecució de majors nivells de reciclatge (principi de sostenibilitat) o la minimització de transport mitjançant la localització de les instal·lacions de tractament més prop de les fonts de generació (principi de proximitat). Per aplicar aquest enfocament metodològic, el sistema de gestió de bioresidus de Catalunya ha estat elegit com a cas d’estudi. Els resultats mostren l’adequació de tots dos indicadors per identificar aquells punts dins del sistema amb major capacitat per comprometre el seu acompliment ambiental, econòmic i social i, per tant, establir objectius clars per a la priorització de les polítiques. D’altra banda, aquest enfocament metodològic permet la construcció d’escenaris, el que podria ser útil en l’avaluació dels resultats d’escenaris hipotètics, el que demostra la seva idoneïtat per a la planificació estratègica.

autoria

Ignasi Puig

data

2012

publicació

Waste Management

referència bibliogràfica

Font Vivanco, D., Puig Ventosa, I., Gabarrell Durany, X. (2012) Building waste management core indicators through Spatial Material Flow Analysis: Net recovery and transport intensity indexes. Waste Management, 32: 2496-2510.