Entre els propers 12 i 15 de novembre, la Fundació ENT participarà a l’Assemblea General del projecte H2020 DECISIVE que tindrà lloc a Lió. Les reunions programades es dedicaran als socis del consorci DECISIVE per compartir els avenços i els principals resultats de les entregues ja lliurades en els diversos paquets de treball i per discutir més en detall les tasques actuals. Es definiran els propers passos cap a la implementació de punts de demostració i la simulació virtual de tecnologies DECISIVE en diferents ubicacions mitjançant l’ús de l’eina de suport de decisions desenvolupada. El 14 de novembre es realitzarà un esdeveniment públic sobre la demostració de Lió oberta a participants externs per presentar el projecte i discutir els avantatges, desafiaments i perspectives de la implementació d’un concepte com el DECISIVE.
El projecte DECISIVE proposa canviar el present metabolisme urbà per a la matèria orgànica (aliments, plantes, etc.), l’energia i els residus biològics cap a una economia més circular i avaluar l’impacte d’aquests canvis en tot el cicle de gestió de residus. Per tant, el desafiament serà passar d’una “caixa gris” urbana, el que implica principalment la importació de béns i la gestió de residus des de i cap a fora del context urbà, a una organització cooperativa de les xarxes intra i peri-urbanes que permeti la valorització local i descentralitzada dels residus orgànics, a través de l’energia i la producció de bioproductes.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]Los próximos 12 y 15 de noviembre, la Fundació ENT participará en la Asamblea General del proyecto H2020 DECISIVE que tendrá lugar en Lyon. Las reuniones programadas se dedicarán a los socios del consorcio DECISIVE para compartir los avances y los principales resultados de los entregables ya presentados para los diversos paquetes de trabajo y para discutir más en detalle las tareas actuales. Se definirán los próximos pasos hacia la implementación de lugares de demostración y la simulación virtual de tecnologías DECISIVE en diferentes ubicaciones mediante el uso de la herramienta de soporte de decisiones desarrollada. El 14 de noviembre estará dedicado a un evento público sobre la demostración de Lyon abierta a participantes externos para presentar el proyecto y discutir las ventajas, desafíos y perspectivas de la implementación de un concepto como el DECISIVE.
El proyecto DECISIVE propone cambiar el presente metabolismo urbano para la materia orgánica (alimentos, plantas, etc.), la energía y los residuos biológicos hacia una economía más circular y evaluar el impacto de estos cambios en todo el ciclo de gestión de residuos. Por lo tanto, el desafío será pasar de una “caja gris” urbana, lo que implica principalmente la importación de bienes y la gestión de residuos desde y hacia fuera del contexto urbano, a una organización cooperativa de las redes intra y peri-urbanas que permita la valorización local y descentralizada de los residuos orgánicos, a través de la energía y la producción de bioproductos.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]On 12-15 November ENT will participate in the General Assembly of the DECISIVE project that will take place in Lyon. Scheduled meetings will be dedicated to the DECISIVE consortium partners to share the advances and the main results of the deliverables already submitted for the various work packages and to discuss the current tasks in more detail. The next steps towards the demonstration sites implementation and virtual simulation of DECISIVE technologies in different locations by using the developed Decision Support Tool will be defined. The 14th November will be dedicated to a Public Event about the Lyon demonstration opened to external participants to present the Project and to discuss the advantages, challenges and perspectives of the implementation of a concept such as DECISIVE.
The DECISIVE project proposes to change the present urban metabolism for organic matter (foods, plants, etc.), energy and biowaste to a more circular economy and to assess the impacts of these changes on the whole waste management cycle. Thus, the challenge will be to shift from an urban “grey box”, implying goods importation mainly and extra-urban waste management, to a cooperative organization of intra- and peri-urban networks enabling circular local and decentralised valorisation of biowaste, through energy and bio-products production.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]