Els dies 2 i 3 d’octubre es va celebrar a Trieste, Itàlia, l’Assemblea General del projecte DECISIVE de descentralització de la gestió de matèria orgànica finançat amb fons Horizon 2020. Aquesta assemblea és organitzada semestralment i de manera alterna pels diferents socis del projecte, que acullen a la seva regió d’origen a la resta de participants. En aquesta ocasió hi van assistir Ignasi Puig, Rosaria Chifari i Marc Iriani.
El primer dia de treball, Rosaria Chifari (ENT) va realitzar dos tallers tècnics en aquesta assemblea dedicats al funcionament de la DS Tool, l’eina en línia dissenyada per ENT per a l’ajuda de presa de decisions en el projecte Decisive. En la sessió oberta del segon dia, Chifari presentar davant diferents professionals i autoritats locals aquesta eina, que serà d’ús obert en un futur per a empreses i administracions interessades en la descentralització de la gestió de matèria orgànica.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]Los días 2 y 3 de octubre se celebró en Trieste (Italia) la Asamblea General del proyecto DECISIVE de descentralización de la gestión de materia orgánica financiado con fondos Horizon 2020. Esta asamblea se celebra semestralmente y se organiza de forma alterna e itinerante por los diferentes socios del proyecto. En esta ocasión, de la Fundació ENT asistieron Ignasi Puig, Rosaria Chifari y Marc Iriani.
El primer día de trabajo, Rosaria Chifari (ENT) realizó dos talleres técnicos en dicha asamblea dedicados al funcionamiento de la DS Tool, la herramienta online diseñada por ENT para la ayuda de toma de decisiones en el proyecto DECISIVE. En la sesión abierta del segundo día, Chifari presentó ante diferentes profesionales y autoridades locales dicha herramienta, que será de uso abierto en un futuro para empresas y administraciones interesadas en la descentralización de la gestión de materia orgánica.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]On October 2nd and 3rd the General Assembly of the DECISIVE project about decentralization of organic matter management financed with Horizon 2020 funds was held in Trieste, Italy. This assembly is organized every six months and alternately by the different partners of the project, that welcome the rest of the participants to their region of origin. Ignasi Puig, Rosaria Chifari and Marc Iriani attended the assembly this time.
On the first day of work, Rosaria Chifari (ENT) held two technical workshops dedicated to the operation of the DS Tool, the online tool designed by ENT for decision-making assistance in the DECISIVE project. In the open session of the second day, Chifari presented this tool to different professionals and local authorities, which will be of open use in the future for companies and administrations interested in the decentralization of organic matter management.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]