L’article de recreca de Jaume Freire (Fundació ENT) titulat “Governing Jevons’ Paradox: Policies and Systemic Alternatives to Avoid the Rebound Effect” ha estat publicat a la revista científica Energy Research & Social Science.
En aquest article establim les bases per a un nova aproximació a la Paradoxa de Jevons i l’efecte rebot, basada en com es desencadena (‘origin’) i com s’expandeix (‘expansion’) i, a partir d’aquesta, explorem el potencial de diferents maneres de minimitzar o compensar els efectes rebot provinents de la productivitat i la conservació dels recursos. Conceptualitzem diferents aspectes clau per comprendre i replantejar els efectes rebot. Per la banda de l’origen, introduïm el concepte clau de ‘Resource-efficient paths’ (camins eficients dels recursos), per mostrar com la productivitat és un tema complex i canviant, afectat per la interacció de la resta de recursos que participen en la producció de béns o serveis, així com del comportament dels individus. Aquesta és una condició necessària, però no suficient, per a l’existència d’efectes rebot. Pel que fa a l’expansió, introduïm la noció ‘Systemic insatiability’ (insaciabilitat sistèmica), com a clau en l’expansió i consolidació dels rebots a través de sistemes socioeconòmics, i condició suficient per a l’existència d’efectes rebot. A més, analitzem com la desigualtat pot agreujar la insaciabilitat. Amb aquest marc en ment, examinem dues posicions principals per trobar solucions: en la primera, sota les actuals estructures socioeconòmiques, culturals i institucionals, analitzem diferents mitjans d’intervenció de polítiques públiques: fixació de preus dels recursos, sistemes de comerç de drets d’ús dels recursos, regulació i accions voluntàries. La segona posició implica abordar els canvis sistèmics. Aquí explorem diferents alternatives sistèmiques relacionades amb el post-creixement: estat estacionari, decreixement, a-creixement i corrents intel·lectuals al voltant del post-desenvolupament, en relació amb els efectes rebot i la Paradoxa de Jevons.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]El artículo de investigación de Jaume Freire (Fundació ENT) titulado “Governing Jevons’ Paradox: Policies and Systemic Alternatives to Avoid the Rebound Effect” ha sido publicado en la revista científica Energy Research & Social Science.
En este artículo establecemos las bases para un nueva aproximación a la Paradoja Jevons y el efecto rebote, basada en cómo se desencadena (‘origin’) y como se expande (‘expansion’) y, a partir de ésta, exploramos el potencial de diferentes maneras de minimizar o compensar los efectos rebote provenientes de la productividad y la conservación de los recursos. Conceptualizamos diferentes aspectos clave para comprender y replantear los efectos rebote. Por el lado del origen, introducimos el concepto clave de ‘Resource-efficient paths’ (caminos eficientes de los recursos), para mostrar cómo la productividad es un tema complejo y cambiante, afectado por la interacción del resto de recursos que participan en la producción de bienes o servicios, así como del comportamiento de los individuos. Esta es una condición necesaria, pero no suficiente, para la existencia de efectos rebote. En cuanto a la expansión, introducimos la noción ‘Systemic insatiability’ (insaciabilidad sistémica), como clave en la expansión y consolidación de los rebotes a través de sistemas socioeconómicos, y condición suficiente para la existencia de efectos rebote. Además, analizamos como la desigualdad puede agravar la insaciabilidad. Con este marco en mente, examinamos dos posiciones principales para encontrar soluciones: en la primera, bajo las actuales estructuras socioeconómicas, culturales e institucionales, analizamos diferentes medios de intervención de políticas públicas: fijación de precios de los recursos, sistemas de comercio de derechos de uso de los recursos, regulación y acciones voluntarias. La segunda posición implica abordar los cambios sistémicos. Aquí exploramos diferentes alternativas sistémicas relacionadas con el post-crecimiento: estado estacionario, decrecimiento, a-crecimiento y corrientes intelectuales alrededor del post-desarrollo, en relación con los efectos rebote y la Paradoja de Jevons.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]The research article by Jaume Freire (ENT Foundation) entitled “Governing Jevons’ Paradox: Policies and Systemic Alternatives to Avoid the Rebound Effect” has been published in Energy Research & Social Science journal.
In this article we lay the foundations for a new approach for Jevons Paradox and rebound effects, based on how it is triggered (origin) and how it expands (expansion), and from it, explore the potential of different ways to minimize or offset rebounds from resources productivity and conservation. We conceptualize different key aspects to understand and reframe rebound effects. On the “origin” side, we introduce the key concept of “resource-efficient paths”, to show how productivity is a changing and complex issue, affected by the interaction of all other resources that produce goods or services, as well as behavior. This is a necessary, but not sufficient condition for the existence of rebound effects. On the “expansion” side we introduce the notion of systemic insatiability as key in the expansion and consolidation of rebounds through socioeconomic systems, and sufficient condition for the existence of rebound effects. Moreover, we analyze how inequality can exacerbate insatiability. With this framework in mind, we examine two main positions to find solutions: In the first, under our current socioeconomic, cultural, and institutional structures, we analyze different means of public policy intervention: resources pricing, cap-and-trade systems, regulation, and voluntary actions. The second position implies tackling systemic changes. Here we explore different post-growth systemic alternatives: steady-state, degrowth, agrowth, and post-development intellectual currents in relation to rebounds and Jevons Paradox.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]