La revista Crónica Tributaria, editada per l’Instituto de Estudios Fiscales (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas), ha seleccionat per al seu proper número 159 un article dels membres d’ENT Ignasi Puig i Sergio Sastre. El número que recull l’article sortirà a la llum aquest juny.
L’article, titulat “Las tasas de residuos en España”, exposa que la taxa de residus és en general la taxa que més recaptació aporten als municipis i altres entitats locals, atès que la gestió de residus és un servei de prestació obligatòria i amb elevats costos. L’article aborda la caracterització qualitativa i quantitativa de les ordenances fiscals de gestió de residus a 125 municipis de l’Estat, incloses totes les capitals de província per a l’any 2015. Al seu torn, s’estudia la recaptació a través d’aquestes taxes del 2013.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]La revista Crónica Tributaria, editada por el Instituto de Estudios Fiscales (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas), ha seleccionado para su próximo número 159 un artículo de los miembros de ENT Ignasi Puig y Sergio Sastre. El número que recoge el artículo saldá a la luz en junio.
El artículo, titulado “Las tasas de residuos en España”, expone que las tasas de residuos son en general las tasas que más recaudación aportan a los municipios y otras entidades locales, dado que la gestión de residuos es un servicio de prestación obligatoria y con elevados costes. Este artículo aborda la caracterización cualitativa y cuantitativa de las ordenanzas fiscales de gestión de residuos en 125 municipios españoles, incluidas todas las capitales de provincia para el año 2015. A su vez, se estudia la recaudación a través de dichas tasas para 2013.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]