L’article de Jaume Freire (Fundació ENT) titulat “Does Water Efficiency Reduce Water Consumption? The Economy-Wide Water Rebound Effect” ha estat acceptat per a ser publicat a la revista “Water Resources Management” en els propers mesos.
Els governs estimulen mesures d’eficiència per estalviar recursos hídrics, especialment en zones amb un gran estrès hídric i aquelles que experimenten sequeres. No obstant això, la teoria econòmica i alguns estudis empírics ens diuen que els efectes de les millores d’eficiència d’un recurs natural poden no conduir a una reducció global en l’ús d’aquest recurs. Avaluem els efectes d’una millora de la productivitat dels recursos hídrics a Espanya sobre l’ús global d’aigua mitjançant un model aigua-economia d’equilibri general computable dinàmic. Hem establert una millora global anual d’eficiència de l’aigua del 50%, i hem trobat que l’efecte rebot de l’aigua a tota l’economia és del 100,47%. Això significa que no s’estalvia aigua després d’una millora d’eficiència. De fet, globalment, hi ha un lleuger increment en el seu ús.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]El artículo de Jaume Freire (Fundació ENT) titulado “Does Water Efficiency Reduce Water Consumption? The Economy-Wide Water Rebound Effect” ha sido aceptado para ser publicado en la revista “Water Resources Management” en los próximos meses.
Los gobiernos estimulan medidas de eficiencia para ahorrar recursos hídricos, especialmente en zonas con un gran estrés hídrico y aquellas que experimentan sequías. Sin embargo, la teoría económica y algunos estudios empíricos nos dicen que los efectos de las mejoras de eficiencia de un recurso natural pueden no conducir a una reducción global en el uso de este recurso. Evaluamos los efectos de una mejora de la productividad de los recursos hídricos en España sobre el uso global de agua mediante un modelo agua-economía de equilibrio general computable dinámico. Hemos establecido una mejora global anual de eficiencia del agua del 50%, y hemos encontrado que el efecto rebote del agua a toda la economía es del 100,47%. Esto significa que no se ahorra agua tras una mejora de eficiencia. De hecho, globalmente, hay un ligero incremento en su uso.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]The article by Jaume Freire (ENT Foundation) entitled “Does Water Efficiency Reduce Water Consumption? The Economy-Wide Water Rebound Effect” has been accepted for publication in “Water Resources Management”.
Governments stimulate efficiency measures to save water resources, particularly in areas with high water stress and those that experience droughts. However, economic theory and some empirical studies tell us that the effects of efficiency improvements of a resource may not lead to a global reduction in the use of that resource. We assess the effects of improving water resources productivity in Spain on the global use of water using a dynamic water-economy computable general equilibrium model. We set an overall annual improvement of water efficiency of 50 percent and find that the economy-wide water rebound effect is 100.47 percent. This means that there are no savings of water after an efficiency improvement, and there is actually a slight global increase in water use.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]