La revista Water, publicada online per MDPI, ha publicat el nou article de Jaume Freire (ENT) sobre els períodes de sequera titulat “A Linear Programming Approach to Water Allocation During a Drought”.
Els impactes econòmics d’una sequera depenen críticament de com l’aigua és distribuïda als diferents usuaris. L’elecció de com assignar l’aigua sovint pot reflectir una política econòmica més àmplia, així com objectius i limitacions socials i mediambientals. En aquesta recerca s’aplica un mètode input-output de programació lineal multi-objectiu per a determinar un conjunt d’assignacions en el subministrament d’aigua per a diferents sectors econòmics durant una sequera. Utilitzant el Regne Unit com a cas d’estudi, elaborem estimacions del mínim impacte econòmic potencial associat a diferents assignacions d’aigua en un conjunt d’escenaris climàtics i polítics. Les estimacions de l’impacte total oscil·len entre -0,16% i -1,48% de la producció total en funció dels escenaris de sequera analitzats. L’enfocament ofereix la flexibilitat per establir diferents objectius polítics en termes d’assignacions / restriccions d’aigua, ocupació o un rang d’altres objectius, incloses les restriccions per reequilibrar el sistema econòmic. Al permetre la inclusió d’altres restriccions econòmiques, socials i mediambientals, proporciona un marc perquè els legisladors puguin avaluar com les decisions sobre l’assignació d’aigua interactuen amb altres objectius polítics per determinar els impactes econòmics d’una sequera.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Enllaç a l’article[/link]La revista Water, publicada online por MDPI, ha publicado el nuevo artículo de Jaume Freire (ENT) sobre los períodos de sequía titulado “A Linear Programming Approach to Water Allocation During a Drought”.
Los impactos económicos de una sequía dependen críticamente de cómo el agua es distribuida a los diferentes usuarios. La elección de cómo asignar el agua a menudo puede reflejar una política económica más amplia, así como objetivos y limitaciones sociales y medioambientales. En esta investigación se aplica un método input-output de programación lineal multi-objetivo para determinar un conjunto de asignaciones en el suministro de agua para diferentes sectores económicos durante una sequía. Utilizando el Reino Unido como caso de estudio, elaboramos estimaciones del mínimo impacto económico potencial asociado a diferentes asignaciones de agua en un conjunto de escenarios climáticos y políticos. Las estimaciones del impacto total oscilan entre -0,16% y -1,48% de la producción total en función de los escenarios de sequía analizados. El enfoque ofrece la flexibilidad para establecer diferentes objetivos políticos en términos de asignaciones / restricciones de agua, empleo o un rango de otros objetivos, incluidas las restricciones para reequilibrar el sistema económico. Al permitir la inclusión de otras restricciones económicas, sociales y medioambientales, proporciona un marco para que los legisladores puedan evaluar cómo las decisiones sobre la asignación de agua interactúan con otros objetivos políticos para determinar los impactos económicos de una sequía.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Enlace al artículo[/link]Water journal, published online by MDPI, has published the new article by Jaume Freire (ENT) on periods of drought entitled “A Linear Programming Approach to Water Allocation During a Drought”.
The economic impacts of a drought depend critically on how water is allocated to different users. Choices as to water allocation can often reflect, wider economic policy, environmental and social goals and constraints. This research applies a multi-objective linear programming input-output method to determine a suite of water supply allocations for different economic sectors in a drought. Using the UK as a case study, we develop estimates of the minimum potential economic impact associated with different water allocations under a range of climate and policy scenarios. Estimates of total impact range from -0.16% to -1.48% of total output depending on the drought scenarios tested. The approach offers the flexibility to set different policy objectives in terms of water allocations/restrictions, employment or a range of other objectives, including constraints to rebalance the economic system. In allowing for the inclusion of other economic, social and environmental constraints, it provides a framework for policymakers to assess how water allocation decisions interact with other policy goals to determine the economic impacts of a drought. Challenging decisions about how to allocate water during a drought are likely to remain important in the future.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Link to the article[/link]