Estem realitzant per a l’Agència de Residus de Catalunya i per al Consorci Besòs-Tordera el projecte “Modelització de la presència de metalls pesants en fangs de depuradores”. El projecte consisteix en una anàlisi de com la composició de les entrades d’aigua a les plantes de tractament d’aigües residuals afecta la caracterització analítica dels fluxos de sortida: aigua neta i fangs de depuració, centrant-se particularment en metalls pesats.

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]Estamos realizando para la Agencia de Residuos de Cataluña y para el Consorcio Besòs-Tordera el proyecto “Modelización de la presencia de metales pesados en lodos de depuradoras”. El proyecto consiste en un análisis de cómo la composición de las entradas de agua en las plantas de tratamiento de aguas residuales afecta la caracterización analítica de los flujos de salida: agua limpia y lodos de depuración, centrándose particularmente en metales pesados.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]